Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin (VMA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
154,931  
155,314  
 
 
 
132,972  
140,397  
 
 
 
767  
6,545  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
104,106  
85,495  
 
 
 
25,342  
48,232  
 
 
 
2,757  
125  
 
 
 
21,959  
14,917  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
21,879  
14,807  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
80  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
109  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
154,931  
155,314  
 
 
 
122,488  
123,791  
 
 
 
122,008  
123,760  
 
 
 
480  
31  
 
 
 
32,443  
31,523  
 
 
 
31,293  
31,523  
 
 
 
1,150  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0