Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin (VMA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
130,225  
154,931  
 
 
 
108,263  
132,972  
 
 
 
856  
767  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
87,607  
104,106  
 
 
 
19,154  
25,342  
 
 
 
646  
2,757  
 
 
 
21,963  
21,959  
 
 
 
249  
0  
 
 
 
21,714  
21,879  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
80  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
130,225  
154,931  
 
 
 
98,690  
122,488  
 
 
 
97,710  
122,008  
 
 
 
980  
480  
 
 
 
31,536  
32,443  
 
 
 
31,799  
31,293  
 
 
 
-263  
1,150  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0