Công ty cổ phần Cấp nước Vĩnh Long (VLW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
432,463  
419,102  
424,657  
420,811  
424,010  
152,739  
153,124  
156,139  
148,448  
153,059  
12,170  
12,618  
12,347  
8,961  
5,987  
115,259  
113,699  
116,762  
116,114  
120,234  
12,664  
14,180  
14,863  
10,760  
14,111  
11,461  
12,043  
11,703  
12,010  
12,325  
1,185  
584  
464  
603  
402  
279,723  
265,978  
268,518  
272,363  
270,951  
0  
0  
0  
0  
0  
233,874  
234,084  
238,881  
233,111  
238,815  
0  
0  
0  
0  
0  
29,174  
19,743  
17,343  
26,646  
19,009  
11,894  
7,211  
7,211  
7,211  
7,391  
4,782  
4,939  
5,084  
5,395  
5,737  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
432,463  
419,102  
424,657  
420,811  
424,010  
112,662  
103,713  
115,717  
116,168  
126,039  
41,398  
29,477  
41,482  
42,770  
52,104  
71,265  
74,236  
74,236  
73,398  
73,935  
319,801  
315,389  
308,940  
304,643  
297,971  
319,232  
314,820  
308,371  
304,074  
297,402  
569  
569  
569  
569  
569  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0