Công ty cổ phần Cấp nước Vĩnh Long (VLW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
424,657  
420,811  
424,010  
412,799  
396,575  
156,139  
148,448  
153,059  
144,309  
139,794  
12,347  
8,961  
5,987  
8,821  
14,072  
116,762  
116,114  
120,234  
107,728  
97,042  
14,863  
10,760  
14,111  
13,632  
15,282  
11,703  
12,010  
12,325  
13,895  
13,053  
464  
603  
402  
232  
345  
268,518  
272,363  
270,951  
268,490  
256,781  
0  
0  
0  
0  
0  
238,881  
233,111  
238,815  
236,163  
240,171  
0  
0  
0  
0  
0  
17,343  
26,646  
19,009  
18,878  
2,737  
7,211  
7,211  
7,391  
7,499  
7,607  
5,084  
5,395  
5,737  
5,950  
6,266  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
424,657  
420,811  
424,010  
412,799  
396,575  
115,717  
116,168  
126,039  
87,926  
91,202  
41,482  
42,770  
52,104  
26,228  
29,504  
74,236  
73,398  
73,935  
61,698  
61,698  
308,940  
304,643  
297,971  
324,872  
305,373  
308,371  
304,074  
297,402  
310,018  
304,698  
569  
569  
569  
14,855  
675  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0