Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long (VLP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
45,642  
52,931  
60,834  
 
 
30,061  
35,779  
47,682  
 
 
5,549  
4,219  
9,144  
 
 
0  
0  
0  
 
 
24,137  
31,295  
33,660  
 
 
343  
200  
257  
 
 
32  
65  
4,621  
 
 
15,581  
17,152  
13,152  
 
 
0  
0  
0  
 
 
11,382  
12,685  
13,152  
 
 
0  
0  
0  
 
 
0  
0  
0  
 
 
0  
0  
0  
 
 
4,199  
4,468  
0  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
45,642  
52,931  
60,834  
 
 
7,621  
16,930  
21,907  
 
 
7,621  
16,930  
21,907  
 
 
0  
0  
0  
 
 
38,021  
36,002  
38,927  
 
 
37,913  
35,365  
38,927  
 
 
108  
637  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0