Công ty Cổ phần Vinalines Logistics - Việt Nam (VLG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
278,401  
263,540  
261,502  
272,415  
 
146,567  
124,113  
119,768  
128,748  
 
11,528  
10,162  
5,141  
5,189  
 
0  
0  
0  
0  
 
128,970  
100,801  
101,383  
110,182  
 
0  
0  
0  
0  
 
6,069  
13,149  
13,244  
13,376  
 
131,834  
139,428  
141,734  
143,668  
 
370  
370  
810  
750  
 
94,719  
99,762  
101,861  
104,003  
 
0  
0  
0  
0  
 
32,960  
35,839  
35,648  
35,447  
 
3,552  
3,156  
3,156  
3,187  
 
233  
301  
260  
280  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
278,401  
263,540  
261,502  
272,415  
 
109,340  
102,289  
102,494  
106,846  
 
101,997  
94,334  
93,927  
97,057  
 
7,343  
7,955  
8,567  
9,790  
 
169,061  
161,251  
159,008  
165,569  
 
169,061  
161,251  
159,008  
165,569  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0