Công ty Cổ phần Vinalines Logistics - Việt Nam (VLG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
278,401  
273,678  
263,540  
261,502  
272,415  
146,567  
134,953  
124,113  
119,768  
128,748  
11,528  
7,270  
10,162  
5,141  
5,189  
0  
0  
0  
0  
0  
128,970  
122,269  
100,801  
101,383  
110,182  
0  
0  
0  
0  
0  
6,069  
5,414  
13,149  
13,244  
13,376  
131,834  
138,725  
139,428  
141,734  
143,668  
370  
5,492  
370  
810  
750  
94,719  
97,479  
99,762  
101,861  
104,003  
0  
0  
0  
0  
0  
32,960  
31,969  
35,839  
35,648  
35,447  
3,552  
3,552  
3,156  
3,156  
3,187  
233  
233  
301  
260  
280  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
278,401  
273,678  
263,540  
261,502  
272,415  
109,340  
106,893  
102,289  
102,494  
106,846  
101,997  
94,428  
94,334  
93,927  
97,057  
7,343  
12,465  
7,955  
8,567  
9,790  
169,061  
166,785  
161,251  
159,008  
165,569  
169,061  
166,785  
161,251  
159,008  
165,569  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0