Công ty Cổ phần Vinalines Logistics - Việt Nam (VLG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
285,080  
261,574  
270,487  
286,317  
275,062  
165,506  
139,502  
148,050  
159,331  
147,480  
25,790  
15,595  
29,565  
11,828  
11,571  
0  
0  
0  
0  
0  
133,055  
116,775  
110,828  
139,043  
126,872  
0  
0  
0  
0  
72  
6,662  
7,131  
7,657  
8,460  
8,966  
119,574  
122,073  
122,437  
126,986  
127,582  
800  
800  
800  
800  
800  
78,731  
80,812  
82,912  
85,013  
87,102  
0  
0  
0  
0  
0  
31,491  
31,491  
31,234  
34,264  
32,753  
6,033  
6,033  
6,033  
5,424  
5,424  
2,519  
2,937  
1,458  
1,484  
1,502  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
285,080  
261,574  
270,487  
286,317  
275,062  
119,733  
85,915  
96,531  
116,006  
109,132  
119,733  
85,915  
94,080  
112,644  
105,052  
0  
0  
2,450  
3,361  
4,080  
165,347  
175,659  
173,957  
170,311  
165,930  
165,347  
175,659  
173,957  
170,311  
165,930  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0