Công ty Cổ phần Vinalines Logistics - Việt Nam (VLG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
270,487  
286,317  
275,062  
281,135  
279,639  
148,050  
159,331  
147,480  
152,260  
151,312  
29,565  
11,828  
11,571  
9,784  
3,330  
0  
0  
0  
0  
0  
110,828  
139,043  
126,872  
133,624  
139,940  
0  
0  
72  
0  
0  
7,657  
8,460  
8,966  
8,852  
8,042  
122,437  
126,986  
127,582  
128,875  
128,327  
800  
800  
800  
800  
810  
82,912  
85,013  
87,102  
88,669  
89,108  
0  
0  
0  
0  
0  
31,234  
34,264  
32,753  
33,214  
32,865  
6,033  
5,424  
5,424  
4,673  
4,673  
1,458  
1,484  
1,502  
1,520  
871  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
270,487  
286,317  
275,062  
281,135  
279,639  
96,531  
116,006  
109,132  
107,628  
108,416  
94,080  
112,644  
105,052  
102,936  
103,519  
2,450  
3,361  
4,080  
4,691  
4,897  
173,957  
170,311  
165,930  
173,507  
171,223  
173,957  
170,311  
165,930  
173,507  
171,223  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0