Công ty Cổ phần Vinalines Logistics - Việt Nam (VLG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
271,885  
282,360  
278,401  
273,678  
263,540  
141,715  
151,453  
146,567  
134,953  
124,113  
4,432  
8,677  
11,528  
7,270  
10,162  
0  
0  
0  
0  
0  
130,344  
136,642  
128,970  
122,269  
100,801  
0  
0  
0  
0  
0  
6,938  
6,134  
6,069  
5,414  
13,149  
130,171  
130,907  
131,834  
138,725  
139,428  
810  
810  
370  
5,492  
370  
91,722  
93,047  
94,719  
97,479  
99,762  
0  
0  
0  
0  
0  
32,840  
32,840  
32,960  
31,969  
35,839  
3,979  
3,979  
3,552  
3,552  
3,156  
818  
230  
233  
233  
301  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
271,885  
282,360  
278,401  
273,678  
263,540  
102,343  
119,939  
109,340  
106,893  
102,289  
96,835  
113,819  
101,997  
94,428  
94,334  
5,508  
6,120  
7,343  
12,465  
7,955  
169,542  
162,421  
169,061  
166,785  
161,251  
169,542  
162,421  
169,061  
166,785  
161,251  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0