Công ty Cổ phần Vinalines Logistics - Việt Nam (VLG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
282,360  
278,401  
273,678  
263,540  
261,502  
151,453  
146,567  
134,953  
124,113  
119,768  
8,677  
11,528  
7,270  
10,162  
5,141  
0  
0  
0  
0  
0  
136,642  
128,970  
122,269  
100,801  
101,383  
0  
0  
0  
0  
0  
6,134  
6,069  
5,414  
13,149  
13,244  
130,907  
131,834  
138,725  
139,428  
141,734  
810  
370  
5,492  
370  
810  
93,047  
94,719  
97,479  
99,762  
101,861  
0  
0  
0  
0  
0  
32,840  
32,960  
31,969  
35,839  
35,648  
3,979  
3,552  
3,552  
3,156  
3,156  
230  
233  
233  
301  
260  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
282,360  
278,401  
273,678  
263,540  
261,502  
119,939  
109,340  
106,893  
102,289  
102,494  
113,819  
101,997  
94,428  
94,334  
93,927  
6,120  
7,343  
12,465  
7,955  
8,567  
162,421  
169,061  
166,785  
161,251  
159,008  
162,421  
169,061  
166,785  
161,251  
159,008  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0