Công ty Cổ phần Vinalines Logistics - Việt Nam (VLG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
279,639  
271,885  
282,360  
278,401  
273,678  
151,312  
141,715  
151,453  
146,567  
134,953  
3,330  
4,432  
8,677  
11,528  
7,270  
0  
0  
0  
0  
0  
139,940  
130,344  
136,642  
128,970  
122,269  
0  
0  
0  
0  
0  
8,042  
6,938  
6,134  
6,069  
5,414  
128,327  
130,171  
130,907  
131,834  
138,725  
810  
810  
810  
370  
5,492  
89,108  
91,722  
93,047  
94,719  
97,479  
0  
0  
0  
0  
0  
32,865  
32,840  
32,840  
32,960  
31,969  
4,673  
3,979  
3,979  
3,552  
3,552  
871  
818  
230  
233  
233  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
279,639  
271,885  
282,360  
278,401  
273,678  
108,416  
102,343  
119,939  
109,340  
106,893  
103,519  
96,835  
113,819  
101,997  
94,428  
4,897  
5,508  
6,120  
7,343  
12,465  
171,223  
169,542  
162,421  
169,061  
166,785  
171,223  
169,542  
162,421  
169,061  
166,785  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0