Công ty Cổ phần Vinalines Logistics - Việt Nam (VLG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
261,502  
272,415  
 
 
 
119,768  
128,748  
 
 
 
5,141  
5,189  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
101,383  
110,182  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
13,244  
13,376  
 
 
 
141,734  
143,668  
 
 
 
810  
750  
 
 
 
101,861  
104,003  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
35,648  
35,447  
 
 
 
3,156  
3,187  
 
 
 
260  
280  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
261,502  
272,415  
 
 
 
102,494  
106,846  
 
 
 
93,927  
97,057  
 
 
 
8,567  
9,790  
 
 
 
159,008  
165,569  
 
 
 
159,008  
165,569  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0