Công ty Cổ phần Vinalines Logistics - Việt Nam (VLG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
286,317  
275,062  
281,135  
279,639  
271,885  
159,331  
147,480  
152,260  
151,312  
141,715  
11,828  
11,571  
9,784  
3,330  
4,432  
0  
0  
0  
0  
0  
139,043  
126,872  
133,624  
139,940  
130,344  
0  
72  
0  
0  
0  
8,460  
8,966  
8,852  
8,042  
6,938  
126,986  
127,582  
128,875  
128,327  
130,171  
800  
800  
800  
810  
810  
85,013  
87,102  
88,669  
89,108  
91,722  
0  
0  
0  
0  
0  
34,264  
32,753  
33,214  
32,865  
32,840  
5,424  
5,424  
4,673  
4,673  
3,979  
1,484  
1,502  
1,520  
871  
818  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
286,317  
275,062  
281,135  
279,639  
271,885  
116,006  
109,132  
107,628  
108,416  
102,343  
112,644  
105,052  
102,936  
103,519  
96,835  
3,361  
4,080  
4,691  
4,897  
5,508  
170,311  
165,930  
173,507  
171,223  
169,542  
170,311  
165,930  
173,507  
171,223  
169,542  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0