Công ty Cổ phần Vinalines Logistics - Việt Nam (VLG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
281,135  
279,639  
271,885  
282,360  
278,401  
152,260  
151,312  
141,715  
151,453  
146,567  
9,784  
3,330  
4,432  
8,677  
11,528  
0  
0  
0  
0  
0  
133,624  
139,940  
130,344  
136,642  
128,970  
0  
0  
0  
0  
0  
8,852  
8,042  
6,938  
6,134  
6,069  
128,875  
128,327  
130,171  
130,907  
131,834  
800  
810  
810  
810  
370  
88,669  
89,108  
91,722  
93,047  
94,719  
0  
0  
0  
0  
0  
33,214  
32,865  
32,840  
32,840  
32,960  
4,673  
4,673  
3,979  
3,979  
3,552  
1,520  
871  
818  
230  
233  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
281,135  
279,639  
271,885  
282,360  
278,401  
107,628  
108,416  
102,343  
119,939  
109,340  
102,936  
103,519  
96,835  
113,819  
101,997  
4,691  
4,897  
5,508  
6,120  
7,343  
173,507  
171,223  
169,542  
162,421  
169,061  
173,507  
171,223  
169,542  
162,421  
169,061  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0