Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Vĩnh Long (VLF: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ thực phẩm & thuốc

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
137,626  
183,833  
 
 
 
57,261  
87,068  
 
 
 
9,110  
3,165  
 
 
 
1  
1  
 
 
 
47,904  
79,230  
 
 
 
41  
3,240  
 
 
 
205  
1,431  
 
 
 
80,365  
96,765  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
58,532  
72,411  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
824  
1,124  
 
 
 
16,973  
16,516  
 
 
 
4,036  
6,715  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
137,626  
183,833  
 
 
 
199,763  
197,502  
 
 
 
199,238  
196,820  
 
 
 
524  
681  
 
 
 
-62,137  
-13,669  
 
 
 
-62,137  
-13,669  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0