Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Vĩnh Long (VLF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
183,833  
189,289  
193,267  
245,384  
315,603  
87,068  
91,741  
88,863  
134,806  
203,595  
3,165  
8,273  
4,700  
8,637  
16,013  
1  
1  
1  
1  
1  
79,230  
78,279  
80,755  
90,168  
114,372  
3,240  
3,846  
1,869  
35,492  
72,351  
1,431  
1,341  
1,538  
508  
858  
96,765  
97,549  
104,404  
110,578  
112,008  
0  
0  
0  
0  
0  
72,411  
74,331  
75,834  
80,602  
83,992  
0  
0  
0  
0  
0  
1,124  
824  
824  
824  
824  
16,516  
16,531  
21,230  
22,332  
19,974  
6,715  
5,863  
6,517  
6,820  
7,218  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
183,833  
189,289  
193,267  
245,384  
315,603  
197,502  
197,234  
191,847  
255,840  
311,856  
196,820  
196,302  
190,900  
254,565  
310,266  
681  
932  
947  
1,275  
1,590  
-13,669  
-7,944  
1,420  
-10,455  
3,747  
-13,669  
-7,944  
1,420  
-10,455  
3,747  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0