Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (VLC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,646,210  
1,599,908  
1,579,844  
1,614,194  
1,594,328  
1,301,224  
1,230,914  
1,176,289  
1,195,428  
1,176,391  
82,859  
68,242  
47,942  
40,773  
58,625  
773,725  
752,951  
735,125  
719,363  
692,930  
91,480  
60,099  
92,158  
106,522  
103,740  
342,229  
340,644  
298,301  
321,682  
312,034  
10,931  
8,978  
2,764  
7,088  
9,062  
344,986  
368,995  
403,554  
418,766  
417,937  
0  
0  
0  
60  
60  
277,192  
296,645  
309,384  
318,610  
269,459  
0  
0  
0  
0  
0  
420  
112  
147  
119  
53,392  
60,034  
61,641  
72,951  
76,203  
72,951  
7,340  
10,598  
21,073  
23,774  
22,075  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,646,210  
1,599,908  
1,579,844  
1,614,194  
1,594,328  
310,009  
294,576  
323,040  
333,285  
338,369  
299,074  
282,865  
311,941  
320,812  
326,546  
10,935  
11,712  
11,100  
12,474  
11,823  
1,336,201  
1,305,332  
1,256,803  
1,280,908  
1,255,959  
1,336,201  
1,305,332  
1,256,803  
1,280,908  
1,255,959  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0