Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (VLC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,642,400  
1,646,210  
1,599,908  
1,579,844  
1,614,194  
1,291,380  
1,301,224  
1,230,914  
1,176,289  
1,195,428  
62,023  
82,859  
68,242  
47,942  
40,773  
748,791  
773,725  
752,951  
735,125  
719,363  
160,671  
91,480  
60,099  
92,158  
106,522  
308,807  
342,229  
340,644  
298,301  
321,682  
11,088  
10,931  
8,978  
2,764  
7,088  
351,020  
344,986  
368,995  
403,554  
418,766  
0  
0  
0  
0  
60  
255,241  
277,192  
296,645  
309,384  
318,610  
0  
0  
0  
0  
0  
488  
420  
112  
147  
119  
84,317  
60,034  
61,641  
72,951  
76,203  
10,974  
7,340  
10,598  
21,073  
23,774  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,642,400  
1,646,210  
1,599,908  
1,579,844  
1,614,194  
326,268  
310,009  
294,576  
323,040  
333,285  
315,333  
299,074  
282,865  
311,941  
320,812  
10,935  
10,935  
11,712  
11,100  
12,474  
1,316,132  
1,336,201  
1,305,332  
1,256,803  
1,280,908  
1,316,132  
1,336,201  
1,305,332  
1,256,803  
1,280,908  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0