Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (VLC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,596,785  
1,642,400  
1,646,210  
1,599,908  
1,579,844  
1,296,926  
1,291,380  
1,301,224  
1,230,914  
1,176,289  
40,110  
62,023  
82,859  
68,242  
47,942  
742,387  
748,791  
773,725  
752,951  
735,125  
142,138  
160,671  
91,480  
60,099  
92,158  
360,112  
308,807  
342,229  
340,644  
298,301  
12,179  
11,088  
10,931  
8,978  
2,764  
299,859  
351,020  
344,986  
368,995  
403,554  
0  
0  
0  
0  
0  
240,732  
255,241  
277,192  
296,645  
309,384  
0  
0  
0  
0  
0  
478  
488  
420  
112  
147  
50,816  
84,317  
60,034  
61,641  
72,951  
7,832  
10,974  
7,340  
10,598  
21,073  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,596,785  
1,642,400  
1,646,210  
1,599,908  
1,579,844  
314,085  
326,268  
310,009  
294,576  
323,040  
302,693  
315,333  
299,074  
282,865  
311,941  
11,392  
10,935  
10,935  
11,712  
11,100  
1,282,700  
1,316,132  
1,336,201  
1,305,332  
1,256,803  
1,282,700  
1,316,132  
1,336,201  
1,305,332  
1,256,803  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0