Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (VLC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,565,725  
1,502,197  
1,487,557  
1,528,210  
1,474,070  
1,163,090  
1,081,453  
1,048,155  
1,002,771  
964,303  
290,801  
351,491  
199,767  
315,969  
66,577  
461,178  
370,222  
451,716  
280,927  
464,153  
96,952  
113,106  
109,808  
126,169  
116,956  
312,648  
243,522  
285,385  
276,218  
315,811  
1,512  
3,114  
1,479  
3,488  
806  
402,635  
420,744  
439,403  
525,439  
509,767  
60  
60  
60  
60  
60  
295,342  
308,575  
301,510  
310,042  
292,723  
0  
0  
0  
0  
0  
645  
172  
686  
354  
0  
80,916  
86,689  
109,108  
111,211  
110,461  
25,672  
25,248  
28,038  
103,772  
106,524  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,565,725  
1,502,197  
1,487,557  
1,528,210  
1,474,070  
379,113  
309,574  
291,644  
354,749  
262,025  
375,747  
303,486  
285,100  
352,701  
259,927  
3,367  
6,088  
6,544  
2,048  
2,098  
1,186,612  
1,192,623  
1,195,913  
1,173,461  
1,212,045  
1,186,612  
1,192,623  
1,195,913  
1,173,461  
1,212,045  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0