Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (VLC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,614,194  
1,594,328  
1,612,723  
1,589,015  
1,565,725  
1,195,428  
1,176,391  
1,214,129  
1,172,256  
1,163,090  
40,773  
58,625  
165,779  
214,525  
290,801  
719,363  
692,930  
624,443  
528,848  
461,178  
106,522  
103,740  
72,147  
79,432  
96,952  
321,682  
312,034  
348,312  
338,576  
312,648  
7,088  
9,062  
3,448  
10,875  
1,512  
418,766  
417,937  
398,594  
416,759  
402,635  
60  
60  
60  
60  
60  
318,610  
269,459  
279,592  
296,862  
295,342  
0  
0  
0  
0  
0  
119  
53,392  
353  
102  
645  
76,203  
72,951  
93,986  
96,907  
80,916  
23,774  
22,075  
24,604  
22,829  
25,672  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,614,194  
1,594,328  
1,612,723  
1,589,015  
1,565,725  
333,285  
338,369  
305,620  
406,115  
379,113  
320,812  
326,546  
292,736  
402,841  
375,747  
12,474  
11,823  
12,884  
3,274  
3,367  
1,280,908  
1,255,959  
1,307,104  
1,182,900  
1,186,612  
1,280,908  
1,255,959  
1,307,104  
1,182,900  
1,186,612  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0