Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (VLC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,599,908  
1,579,844  
1,614,194  
1,594,328  
1,612,723  
1,230,914  
1,176,289  
1,195,428  
1,176,391  
1,214,129  
68,242  
47,942  
40,773  
58,625  
165,779  
752,951  
735,125  
719,363  
692,930  
624,443  
60,099  
92,158  
106,522  
103,740  
72,147  
340,644  
298,301  
321,682  
312,034  
348,312  
8,978  
2,764  
7,088  
9,062  
3,448  
368,995  
403,554  
418,766  
417,937  
398,594  
0  
0  
60  
60  
60  
296,645  
309,384  
318,610  
269,459  
279,592  
0  
0  
0  
0  
0  
112  
147  
119  
53,392  
353  
61,641  
72,951  
76,203  
72,951  
93,986  
10,598  
21,073  
23,774  
22,075  
24,604  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,599,908  
1,579,844  
1,614,194  
1,594,328  
1,612,723  
294,576  
323,040  
333,285  
338,369  
305,620  
282,865  
311,941  
320,812  
326,546  
292,736  
11,712  
11,100  
12,474  
11,823  
12,884  
1,305,332  
1,256,803  
1,280,908  
1,255,959  
1,307,104  
1,305,332  
1,256,803  
1,280,908  
1,255,959  
1,307,104  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0