Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (VLC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,612,723  
1,589,015  
1,565,725  
1,502,197  
1,487,557  
1,214,129  
1,172,256  
1,163,090  
1,081,453  
1,048,155  
165,779  
214,525  
290,801  
351,491  
199,767  
624,443  
528,848  
461,178  
370,222  
451,716  
72,147  
79,432  
96,952  
113,106  
109,808  
348,312  
338,576  
312,648  
243,522  
285,385  
3,448  
10,875  
1,512  
3,114  
1,479  
398,594  
416,759  
402,635  
420,744  
439,403  
60  
60  
60  
60  
60  
279,592  
296,862  
295,342  
308,575  
301,510  
0  
0  
0  
0  
0  
353  
102  
645  
172  
686  
93,986  
96,907  
80,916  
86,689  
109,108  
24,604  
22,829  
25,672  
25,248  
28,038  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,612,723  
1,589,015  
1,565,725  
1,502,197  
1,487,557  
305,620  
406,115  
379,113  
309,574  
291,644  
292,736  
402,841  
375,747  
303,486  
285,100  
12,884  
3,274  
3,367  
6,088  
6,544  
1,307,104  
1,182,900  
1,186,612  
1,192,623  
1,195,913  
1,307,104  
1,182,900  
1,186,612  
1,192,623  
1,195,913  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0