Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa (VLB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
776,767  
742,963  
693,220  
745,632  
809,904  
366,056  
324,638  
272,193  
376,137  
431,156  
286,015  
255,584  
115,843  
196,301  
316,251  
0  
0  
96,000  
68,000  
0  
30,193  
28,896  
23,332  
19,504  
21,773  
31,308  
16,844  
26,099  
84,474  
77,264  
18,541  
23,315  
10,919  
7,859  
15,868  
410,711  
418,325  
421,027  
369,495  
378,748  
26,390  
26,390  
25,553  
25,363  
24,740  
162,107  
158,387  
154,585  
164,537  
162,492  
0  
0  
0  
0  
0  
5,010  
0  
12,504  
0  
9,209  
0  
0  
0  
0  
0  
217,203  
233,547  
228,385  
179,595  
182,308  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
776,767  
742,963  
693,220  
745,632  
809,904  
165,853  
138,801  
155,635  
136,836  
233,404  
165,853  
138,801  
155,635  
136,836  
233,404  
0  
0  
0  
0  
0  
610,914  
604,162  
537,586  
608,796  
576,501  
610,914  
604,162  
537,586  
608,796  
576,501  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0