Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa (VLB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
693,220  
745,632  
809,904  
815,608  
750,834  
272,193  
376,137  
431,156  
415,958  
339,447  
115,843  
196,301  
316,251  
284,905  
240,042  
96,000  
68,000  
0  
0  
0  
23,332  
19,504  
21,773  
25,845  
18,542  
26,099  
84,474  
77,264  
81,806  
79,163  
10,919  
7,859  
15,868  
23,403  
1,700  
421,027  
369,495  
378,748  
399,650  
411,388  
25,553  
25,363  
24,740  
24,121  
22,753  
154,585  
164,537  
162,492  
170,108  
180,230  
0  
0  
0  
0  
0  
12,504  
0  
9,209  
12  
12  
0  
0  
0  
20,000  
20,000  
228,385  
179,595  
182,308  
185,409  
188,393  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
693,220  
745,632  
809,904  
815,608  
750,834  
155,635  
136,836  
233,404  
186,441  
162,776  
155,635  
136,836  
233,404  
186,441  
162,776  
0  
0  
0  
0  
0  
537,586  
608,796  
576,501  
629,167  
588,059  
537,586  
608,796  
576,501  
629,167  
588,059  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0