Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa (VLB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
754,847  
770,046  
776,767  
742,963  
693,220  
360,128  
366,261  
366,056  
324,638  
272,193  
248,194  
270,049  
286,015  
255,584  
115,843  
40,000  
28,000  
0  
0  
96,000  
40,136  
24,908  
30,193  
28,896  
23,332  
28,843  
30,863  
31,308  
16,844  
26,099  
2,955  
12,441  
18,541  
23,315  
10,919  
394,718  
403,785  
410,711  
418,325  
421,027  
26,390  
26,390  
26,390  
26,390  
25,553  
158,994  
155,524  
162,107  
158,387  
154,585  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
10,627  
5,010  
0  
12,504  
0  
0  
0  
0  
0  
209,334  
211,244  
217,203  
233,547  
228,385  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
754,847  
770,046  
776,767  
742,963  
693,220  
156,856  
169,793  
165,853  
138,801  
155,635  
156,856  
169,793  
165,853  
138,801  
155,635  
0  
0  
0  
0  
0  
597,990  
600,254  
610,914  
604,162  
537,586  
597,990  
600,254  
610,914  
604,162  
537,586  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0