Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa (VLB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
750,834  
695,796  
662,581  
611,229  
 
339,447  
278,491  
256,073  
215,675  
 
240,042  
176,158  
124,924  
79,492  
 
0  
0  
0  
0  
 
18,542  
20,717  
28,780  
18,554  
 
79,163  
81,580  
92,448  
100,194  
 
1,700  
36  
9,921  
17,436  
 
411,388  
417,305  
406,508  
395,554  
 
22,753  
23,339  
22,793  
22,793  
 
180,230  
188,879  
169,107  
171,228  
 
0  
0  
0  
0  
 
12  
929  
8,134  
3,256  
 
20,000  
20,000  
20,000  
20,000  
 
188,393  
184,157  
186,474  
178,277  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
750,834  
695,796  
662,581  
611,229  
 
162,776  
106,073  
103,151  
96,765  
 
162,776  
106,073  
103,151  
96,765  
 
0  
0  
0  
0  
 
588,059  
589,723  
559,430  
514,464  
 
588,059  
589,723  
559,430  
514,464  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0