Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (VLA: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
17,743  
16,339  
16,835  
16,269  
17,079  
17,671  
16,310  
16,764  
16,135  
17,008  
3,150  
2,226  
2,368  
1,359  
3,966  
11,163  
11,450  
11,523  
11,534  
10,534  
2,131  
2,068  
2,847  
3,196  
2,333  
1,228  
566  
23  
24  
153  
0  
0  
2  
21  
21  
71  
29  
71  
135  
71  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
71  
29  
71  
135  
71  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
17,743  
16,339  
16,835  
16,269  
17,079  
1,705  
622  
538  
499  
1,642  
1,604  
622  
538  
387  
1,530  
100  
0  
0  
112  
112  
16,038  
15,717  
16,297  
15,770  
15,437  
16,038  
15,717  
16,297  
15,770  
15,437  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0