Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (VLA: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
15,677  
17,743  
16,339  
16,835  
16,269  
15,553  
17,671  
16,310  
16,764  
16,135  
760  
3,150  
2,226  
2,368  
1,359  
11,163  
11,163  
11,450  
11,523  
11,534  
2,045  
2,131  
2,068  
2,847  
3,196  
1,561  
1,228  
566  
23  
24  
23  
0  
0  
2  
21  
124  
71  
29  
71  
135  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
124  
71  
29  
71  
135  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
15,677  
17,743  
16,339  
16,835  
16,269  
365  
1,705  
622  
538  
499  
365  
1,604  
622  
538  
387  
0  
100  
0  
0  
112  
15,312  
16,038  
15,717  
16,297  
15,770  
15,312  
16,038  
15,717  
16,297  
15,770  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0