Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (VLA: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
16,295  
18,434  
16,540  
17,425  
15,677  
16,187  
18,327  
16,432  
17,354  
15,553  
1,094  
2,754  
859  
1,208  
760  
12,156  
11,156  
11,160  
11,160  
11,163  
2,051  
3,562  
2,258  
2,905  
2,045  
862  
855  
2,131  
2,075  
1,561  
23  
0  
23  
6  
23  
108  
108  
108  
71  
124  
10  
10  
0  
29  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
98  
98  
108  
42  
124  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
16,295  
18,434  
16,540  
17,425  
15,677  
187  
1,452  
315  
490  
365  
187  
1,452  
315  
490  
365  
0  
0  
0  
0  
0  
16,107  
16,982  
16,225  
16,935  
15,312  
16,107  
16,982  
16,225  
16,935  
15,312  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0