Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (VLA: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
16,540  
17,425  
15,677  
17,743  
16,339  
16,432  
17,354  
15,553  
17,671  
16,310  
859  
1,208  
760  
3,150  
2,226  
11,160  
11,160  
11,163  
11,163  
11,450  
2,258  
2,905  
2,045  
2,131  
2,068  
2,131  
2,075  
1,561  
1,228  
566  
23  
6  
23  
0  
0  
108  
71  
124  
71  
29  
0  
29  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
108  
42  
124  
71  
29  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
16,540  
17,425  
15,677  
17,743  
16,339  
315  
490  
365  
1,705  
622  
315  
490  
365  
1,604  
622  
0  
0  
0  
100  
0  
16,225  
16,935  
15,312  
16,038  
15,717  
16,225  
16,935  
15,312  
16,038  
15,717  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0