Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (VLA: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
17,425  
15,677  
17,743  
16,339  
16,835  
17,354  
15,553  
17,671  
16,310  
16,764  
1,208  
760  
3,150  
2,226  
2,368  
11,160  
11,163  
11,163  
11,450  
11,523  
2,905  
2,045  
2,131  
2,068  
2,847  
2,075  
1,561  
1,228  
566  
23  
6  
23  
0  
0  
2  
71  
124  
71  
29  
71  
29  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
42  
124  
71  
29  
71  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
17,425  
15,677  
17,743  
16,339  
16,835  
490  
365  
1,705  
622  
538  
490  
365  
1,604  
622  
538  
0  
0  
100  
0  
0  
16,935  
15,312  
16,038  
15,717  
16,297  
16,935  
15,312  
16,038  
15,717  
16,297  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0