Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (VLA: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
16,547  
17,146  
16,525  
16,634  
15,924  
14,280  
14,984  
14,364  
14,473  
13,762  
1,239  
3,010  
3,166  
2,164  
2,579  
10,546  
10,546  
8,988  
10,679  
9,720  
2,042  
1,198  
2,124  
1,583  
1,446  
404  
209  
41  
41  
0  
49  
22  
45  
5  
18  
2,267  
2,162  
2,162  
2,162  
2,162  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,162  
2,162  
2,162  
2,162  
2,162  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
106  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
16,547  
17,146  
16,525  
16,634  
15,924  
1,072  
878  
806  
1,146  
995  
960  
766  
694  
1,034  
768  
112  
112  
112  
112  
227  
15,475  
16,268  
15,720  
15,488  
14,930  
15,475  
16,268  
15,720  
15,488  
14,930  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0