Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (VLA: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
17,079  
16,547  
17,146  
16,525  
16,634  
17,008  
14,280  
14,984  
14,364  
14,473  
3,966  
1,239  
3,010  
3,166  
2,164  
10,534  
10,546  
10,546  
8,988  
10,679  
2,333  
2,042  
1,198  
2,124  
1,583  
153  
404  
209  
41  
41  
21  
49  
22  
45  
5  
71  
2,267  
2,162  
2,162  
2,162  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,162  
2,162  
2,162  
2,162  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
71  
106  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
17,079  
16,547  
17,146  
16,525  
16,634  
1,642  
1,072  
878  
806  
1,146  
1,530  
960  
766  
694  
1,034  
112  
112  
112  
112  
112  
15,437  
15,475  
16,268  
15,720  
15,488  
15,437  
15,475  
16,268  
15,720  
15,488  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0