Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (VLA: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
16,835  
16,269  
17,079  
16,547  
17,146  
16,764  
16,135  
17,008  
14,280  
14,984  
2,368  
1,359  
3,966  
1,239  
3,010  
11,523  
11,534  
10,534  
10,546  
10,546  
2,847  
3,196  
2,333  
2,042  
1,198  
23  
24  
153  
404  
209  
2  
21  
21  
49  
22  
71  
135  
71  
2,267  
2,162  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,162  
2,162  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
71  
135  
71  
106  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
16,835  
16,269  
17,079  
16,547  
17,146  
538  
499  
1,642  
1,072  
878  
538  
387  
1,530  
960  
766  
0  
112  
112  
112  
112  
16,297  
15,770  
15,437  
15,475  
16,268  
16,297  
15,770  
15,437  
15,475  
16,268  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0