Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (VLA: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
16,269  
17,079  
16,547  
17,146  
16,525  
16,135  
17,008  
14,280  
14,984  
14,364  
1,359  
3,966  
1,239  
3,010  
3,166  
11,534  
10,534  
10,546  
10,546  
8,988  
3,196  
2,333  
2,042  
1,198  
2,124  
24  
153  
404  
209  
41  
21  
21  
49  
22  
45  
135  
71  
2,267  
2,162  
2,162  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,162  
2,162  
2,162  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
135  
71  
106  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
16,269  
17,079  
16,547  
17,146  
16,525  
499  
1,642  
1,072  
878  
806  
387  
1,530  
960  
766  
694  
112  
112  
112  
112  
112  
15,770  
15,437  
15,475  
16,268  
15,720  
15,770  
15,437  
15,475  
16,268  
15,720  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0