Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh (VKC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
681,163  
709,485  
639,008  
570,295  
580,986  
528,144  
565,807  
508,393  
445,809  
457,102  
226,086  
170,050  
109,361  
80,693  
106,659  
0  
0  
0  
0  
0  
133,549  
184,219  
183,954  
200,601  
161,447  
165,631  
205,851  
210,167  
163,935  
185,745  
2,879  
5,688  
4,911  
581  
3,252  
153,019  
143,677  
130,614  
124,487  
123,883  
382  
382  
382  
382  
0  
135,770  
115,903  
108,881  
107,736  
108,914  
0  
0  
0  
0  
0  
10,436  
21,023  
15,568  
10,212  
9,710  
0  
0  
0  
0  
0  
6,431  
6,370  
5,783  
6,156  
5,260  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
681,163  
709,485  
639,008  
570,295  
580,986  
408,736  
445,257  
469,066  
390,163  
409,068  
404,179  
439,601  
463,180  
388,495  
406,530  
4,557  
5,656  
5,886  
1,667  
2,537  
272,427  
264,227  
169,942  
180,133  
171,918  
272,427  
264,227  
169,942  
180,133  
171,918  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0