Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh (VKC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
666,315  
663,709  
644,808  
638,112  
681,163  
479,691  
494,695  
481,726  
482,445  
528,144  
157,294  
124,633  
139,519  
183,053  
226,086  
0  
0  
0  
0  
0  
186,252  
187,120  
177,898  
163,704  
133,549  
131,058  
173,769  
158,337  
134,292  
165,631  
5,087  
9,173  
5,972  
1,395  
2,879  
186,624  
169,014  
163,082  
155,667  
153,019  
382  
382  
382  
382  
382  
179,440  
148,993  
145,830  
138,291  
135,770  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
13,008  
10,861  
10,861  
10,436  
0  
0  
0  
0  
0  
6,802  
6,631  
6,009  
6,133  
6,431  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
666,315  
663,709  
644,808  
638,112  
681,163  
418,872  
420,042  
402,476  
400,699  
408,736  
416,031  
416,174  
398,378  
396,328  
404,179  
2,842  
3,868  
4,098  
4,370  
4,557  
247,443  
243,667  
242,332  
237,413  
272,427  
247,443  
243,667  
242,332  
237,413  
272,427  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0