Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh (VKC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
645,517  
629,071  
620,770  
605,518  
666,315  
456,275  
428,600  
430,737  
419,978  
479,691  
40,623  
57,748  
68,670  
131,417  
157,294  
27,344  
16,992  
22,398  
0  
0  
173,116  
163,405  
178,684  
159,984  
186,252  
204,262  
179,934  
154,842  
122,989  
131,058  
10,928  
10,520  
6,143  
5,588  
5,087  
189,242  
200,471  
190,033  
185,540  
186,624  
6,202  
6,202  
6,584  
382  
382  
139,518  
187,561  
176,377  
173,433  
179,440  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,703  
5,542  
0  
36,000  
0  
0  
0  
0  
7,523  
6,708  
5,369  
6,183  
6,802  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
645,517  
629,071  
620,770  
605,518  
666,315  
409,728  
398,472  
386,721  
371,310  
418,872  
406,386  
396,319  
384,338  
368,698  
416,031  
3,342  
2,153  
2,383  
2,612  
2,842  
235,790  
230,599  
234,049  
234,208  
247,443  
235,790  
230,599  
234,049  
234,208  
247,443  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0