Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh (VKC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
638,112  
681,163  
709,485  
639,008  
570,295  
482,445  
528,144  
565,807  
508,393  
445,809  
183,053  
226,086  
170,050  
109,361  
80,693  
0  
0  
0  
0  
0  
163,704  
133,549  
184,219  
183,954  
200,601  
134,292  
165,631  
205,851  
210,167  
163,935  
1,395  
2,879  
5,688  
4,911  
581  
155,667  
153,019  
143,677  
130,614  
124,487  
382  
382  
382  
382  
382  
138,291  
135,770  
115,903  
108,881  
107,736  
0  
0  
0  
0  
0  
10,861  
10,436  
21,023  
15,568  
10,212  
0  
0  
0  
0  
0  
6,133  
6,431  
6,370  
5,783  
6,156  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
638,112  
681,163  
709,485  
639,008  
570,295  
400,699  
408,736  
445,257  
469,066  
390,163  
396,328  
404,179  
439,601  
463,180  
388,495  
4,370  
4,557  
5,656  
5,886  
1,667  
237,413  
272,427  
264,227  
169,942  
180,133  
237,413  
272,427  
264,227  
169,942  
180,133  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0