Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh (VKC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
605,518  
666,315  
663,709  
644,808  
638,112  
419,978  
479,691  
494,695  
481,726  
482,445  
131,417  
157,294  
124,633  
139,519  
183,053  
0  
0  
0  
0  
0  
159,984  
186,252  
187,120  
177,898  
163,704  
122,989  
131,058  
173,769  
158,337  
134,292  
5,588  
5,087  
9,173  
5,972  
1,395  
185,540  
186,624  
169,014  
163,082  
155,667  
382  
382  
382  
382  
382  
173,433  
179,440  
148,993  
145,830  
138,291  
0  
0  
0  
0  
0  
5,542  
0  
13,008  
10,861  
10,861  
0  
0  
0  
0  
0  
6,183  
6,802  
6,631  
6,009  
6,133  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
605,518  
666,315  
663,709  
644,808  
638,112  
371,310  
418,872  
420,042  
402,476  
400,699  
368,698  
416,031  
416,174  
398,378  
396,328  
2,612  
2,842  
3,868  
4,098  
4,370  
234,208  
247,443  
243,667  
242,332  
237,413  
234,208  
247,443  
243,667  
242,332  
237,413  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0