Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh (VKC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
620,770  
605,518  
666,315  
663,709  
644,808  
430,737  
419,978  
479,691  
494,695  
481,726  
68,670  
131,417  
157,294  
124,633  
139,519  
22,398  
0  
0  
0  
0  
178,684  
159,984  
186,252  
187,120  
177,898  
154,842  
122,989  
131,058  
173,769  
158,337  
6,143  
5,588  
5,087  
9,173  
5,972  
190,033  
185,540  
186,624  
169,014  
163,082  
6,584  
382  
382  
382  
382  
176,377  
173,433  
179,440  
148,993  
145,830  
0  
0  
0  
0  
0  
1,703  
5,542  
0  
13,008  
10,861  
0  
0  
0  
0  
0  
5,369  
6,183  
6,802  
6,631  
6,009  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
620,770  
605,518  
666,315  
663,709  
644,808  
386,721  
371,310  
418,872  
420,042  
402,476  
384,338  
368,698  
416,031  
416,174  
398,378  
2,383  
2,612  
2,842  
3,868  
4,098  
234,049  
234,208  
247,443  
243,667  
242,332  
234,049  
234,208  
247,443  
243,667  
242,332  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0