Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh (VKC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
639,008  
570,295  
580,986  
528,516  
549,427  
508,393  
445,809  
457,102  
416,630  
437,659  
109,361  
80,693  
106,659  
57,475  
82,791  
0  
0  
0  
0  
0  
183,954  
200,601  
161,447  
168,321  
134,345  
210,167  
163,935  
185,745  
188,497  
212,859  
4,911  
581  
3,252  
2,337  
7,663  
130,614  
124,487  
123,883  
111,886  
111,768  
382  
382  
0  
0  
0  
108,881  
107,736  
108,914  
98,047  
100,725  
0  
0  
0  
0  
0  
15,568  
10,212  
9,710  
9,817  
7,140  
0  
0  
0  
0  
0  
5,783  
6,156  
5,260  
4,022  
3,903  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
639,008  
570,295  
580,986  
528,516  
549,427  
469,066  
390,163  
409,068  
367,480  
393,850  
463,180  
388,495  
406,530  
367,480  
393,850  
5,886  
1,667  
2,537  
0  
0  
169,942  
180,133  
171,918  
161,036  
155,577  
169,942  
180,133  
171,918  
161,036  
155,577  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0