Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh (VKC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
646,321  
638,112  
681,163  
709,485  
639,008  
482,841  
482,445  
528,144  
565,807  
508,393  
139,519  
183,053  
226,086  
170,050  
109,361  
0  
0  
0  
0  
0  
177,669  
163,704  
133,549  
184,219  
183,954  
159,680  
134,292  
165,631  
205,851  
210,167  
5,972  
1,395  
2,879  
5,688  
4,911  
163,481  
155,667  
153,019  
143,677  
130,614  
382  
382  
382  
382  
382  
145,830  
138,291  
135,770  
115,903  
108,881  
0  
0  
0  
0  
0  
10,861  
10,861  
10,436  
21,023  
15,568  
0  
0  
0  
0  
0  
6,408  
6,133  
6,431  
6,370  
5,783  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
646,321  
638,112  
681,163  
709,485  
639,008  
402,779  
400,699  
408,736  
445,257  
469,066  
398,681  
396,328  
404,179  
439,601  
463,180  
4,098  
4,370  
4,557  
5,656  
5,886  
243,542  
237,413  
272,427  
264,227  
169,942  
243,542  
237,413  
272,427  
264,227  
169,942  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0