Công ty cổ phần Hàng không VIETJET (VJC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
39,222,420  
34,956,829  
34,235,564  
32,390,053  
31,908,444  
19,789,154  
19,351,951  
18,603,578  
18,807,939  
19,521,790  
7,164,923  
4,890,384  
4,939,421  
5,704,782  
6,855,524  
816,900  
849,250  
1,327,400  
991,400  
1,400  
11,009,134  
12,950,022  
11,647,288  
11,448,377  
12,142,315  
421,916  
317,943  
328,467  
331,370  
242,747  
376,280  
344,352  
361,002  
332,010  
279,804  
19,433,266  
15,604,878  
15,631,986  
13,582,114  
12,386,653  
9,290,437  
7,881,341  
8,062,465  
6,541,175  
5,725,627  
2,700,127  
1,735,416  
1,774,998  
1,498,691  
1,518,161  
0  
0  
0  
0  
0  
1,263,600  
684,429  
653,330  
215,817  
225,810  
68,425  
68,425  
68,425  
68,425  
68,425  
6,110,677  
5,235,268  
5,072,768  
5,258,007  
4,848,631  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
39,222,420  
34,956,829  
34,235,564  
32,390,053  
31,908,444  
25,297,806  
22,506,248  
22,481,073  
20,869,143  
21,870,958  
15,916,144  
14,480,276  
14,236,354  
13,036,043  
15,140,058  
9,381,662  
8,025,972  
8,244,719  
7,833,100  
6,730,900  
13,924,614  
12,450,581  
11,754,491  
11,520,910  
10,037,486  
13,924,614  
12,450,581  
11,754,491  
11,520,910  
10,037,486  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0