Công ty cổ phần Hàng không VIETJET (VJC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
34,956,829  
34,235,564  
32,390,053  
31,908,444  
26,213,624  
19,351,951  
18,603,578  
18,807,939  
19,521,790  
11,050,903  
4,890,384  
4,939,421  
5,704,782  
6,855,524  
1,864,281  
849,250  
1,327,400  
991,400  
1,400  
1,400  
12,950,022  
11,647,288  
11,448,377  
12,142,315  
8,785,117  
317,943  
328,467  
331,370  
242,747  
162,054  
344,352  
361,002  
332,010  
279,804  
238,051  
15,604,878  
15,631,986  
13,582,114  
12,386,653  
15,162,721  
7,881,341  
8,062,465  
6,541,175  
5,725,627  
10,030,186  
1,735,416  
1,774,998  
1,498,691  
1,518,161  
1,279,988  
0  
0  
0  
0  
0  
684,429  
653,330  
215,817  
225,810  
260,655  
68,425  
68,425  
68,425  
68,425  
68,425  
5,235,268  
5,072,768  
5,258,007  
4,848,631  
3,523,467  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
34,956,829  
34,235,564  
32,390,053  
31,908,444  
26,213,624  
22,506,248  
22,481,073  
20,869,143  
21,870,958  
17,920,310  
14,480,276  
14,236,354  
13,036,043  
15,140,058  
12,638,721  
8,025,972  
8,244,719  
7,833,100  
6,730,900  
5,281,589  
12,450,581  
11,754,491  
11,520,910  
10,037,486  
8,293,313  
12,450,581  
11,754,491  
11,520,910  
10,037,486  
8,293,313  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0