Công ty cổ phần Hàng không VIETJET (VJC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
34,235,564  
32,390,053  
31,908,444  
26,213,624  
24,747,021  
18,603,578  
18,807,939  
19,521,790  
11,050,903  
11,016,240  
4,939,421  
5,704,782  
6,855,524  
1,864,281  
2,650,490  
1,327,400  
991,400  
1,400  
1,400  
1,400  
11,647,288  
11,448,377  
12,142,315  
8,785,117  
7,936,108  
328,467  
331,370  
242,747  
162,054  
180,504  
361,002  
332,010  
279,804  
238,051  
247,738  
15,631,986  
13,582,114  
12,386,653  
15,162,721  
13,730,780  
8,062,465  
6,541,175  
5,725,627  
10,030,186  
8,334,971  
1,774,998  
1,498,691  
1,518,161  
1,279,988  
1,292,518  
0  
0  
0  
0  
0  
653,330  
215,817  
225,810  
260,655  
187,096  
68,425  
68,425  
68,425  
68,425  
68,425  
5,072,768  
5,258,007  
4,848,631  
3,523,467  
3,847,771  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
34,235,564  
32,390,053  
31,908,444  
26,213,624  
24,747,021  
22,481,073  
20,869,143  
21,870,958  
17,920,310  
17,425,670  
14,236,354  
13,036,043  
15,140,058  
12,638,721  
11,918,931  
8,244,719  
7,833,100  
6,730,900  
5,281,589  
5,506,740  
11,754,491  
11,520,910  
10,037,486  
8,293,313  
7,321,351  
11,754,491  
11,520,910  
10,037,486  
8,293,313  
7,321,351  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0