Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (VIX: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,092,898  
1,033,730  
1,086,874  
833,583  
939,510  
988,147  
927,357  
978,532  
727,041  
834,784  
5,220  
46,178  
233,118  
31,089  
124,970  
462,551  
0  
0  
0  
374,421  
444,992  
850,625  
737,716  
694,728  
333,703  
0  
0  
0  
0  
55  
75,384  
30,554  
7,698  
1,223  
1,635  
104,752  
106,373  
108,342  
106,543  
104,726  
0  
0  
0  
0  
0  
12,607  
13,275  
13,304  
13,902  
13,104  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
51,579  
51,769  
52,897  
51,500  
51,500  
40,566  
41,329  
42,141  
41,140  
40,122  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
7,997  
8,365  
8,732  
9,095  
9,459  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,092,898  
1,033,730  
1,086,874  
833,583  
939,510  
294,833  
259,329  
279,573  
40,711  
163,382  
271,185  
235,681  
255,926  
17,063  
139,882  
23,648  
23,648  
23,648  
23,648  
23,500  
798,066  
774,401  
807,301  
792,873  
766,289  
798,066  
774,401  
807,301  
792,873  
766,289  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
9,839