Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (VIX: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,543,712  
1,092,898  
1,033,730  
1,086,874  
833,583  
1,490,958  
988,147  
927,357  
978,532  
727,041  
1,489,518  
912,763  
896,803  
970,834  
725,818  
52,754  
104,752  
106,373  
108,342  
106,543  
1,500  
51,579  
51,769  
52,897  
51,500  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,543,712  
1,092,898  
1,033,730  
1,086,874  
833,583  
738,392  
294,833  
259,329  
279,573  
40,711  
107,207  
271,185  
235,681  
255,926  
17,063  
631,185  
23,648  
23,648  
23,648  
23,648  
805,320  
798,066  
774,401  
807,301  
792,873  
805,320  
798,066  
774,401  
807,301  
792,873  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0