Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (VIX: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,323,374  
1,571,869  
1,564,585  
1,543,712  
1,092,898  
1,282,392  
1,530,083  
1,522,035  
1,490,958  
988,147  
1,281,887  
1,529,253  
1,521,126  
1,489,518  
912,763  
504  
830  
909  
1,440  
75,384  
40,982  
41,785  
42,550  
52,754  
104,752  
1,500  
1,500  
1,500  
1,500  
51,579  
9,215  
9,700  
10,359  
11,938  
12,607  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,500  
1,500  
1,500  
1,500  
51,579  
30,268  
30,585  
30,692  
39,317  
40,566  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,323,374  
1,571,869  
1,564,585  
1,543,712  
1,092,898  
398,808  
687,373  
684,234  
738,392  
294,833  
66,908  
51,569  
44,826  
107,207  
271,185  
331,901  
635,803  
639,408  
631,185  
23,648  
924,566  
884,496  
880,351  
805,320  
798,066  
924,566  
884,496  
880,351  
805,320  
798,066  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0