Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (VIX: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,033,730  
1,086,874  
833,583  
939,510  
796,688  
927,357  
978,532  
727,041  
834,784  
743,394  
46,178  
233,118  
31,089  
124,970  
119,967  
0  
0  
0  
374,421  
445,959  
850,625  
737,716  
694,728  
333,703  
175,696  
0  
0  
0  
55  
38  
30,554  
7,698  
1,223  
1,635  
1,734  
106,373  
108,342  
106,543  
104,726  
53,294  
0  
0  
0  
0  
0  
13,275  
13,304  
13,902  
13,104  
13,079  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
51,769  
52,897  
51,500  
51,500  
1,500  
41,329  
42,141  
41,140  
40,122  
38,716  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
8,365  
8,732  
9,095  
9,459  
9,826  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,033,730  
1,086,874  
833,583  
939,510  
796,688  
259,329  
279,573  
40,711  
163,382  
73,627  
235,681  
255,926  
17,063  
139,882  
50,127  
23,648  
23,648  
23,648  
23,500  
23,500  
774,401  
807,301  
792,873  
766,289  
715,526  
774,401  
807,301  
792,873  
766,289  
715,526  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
9,839  
7,535