Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (VIX: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,086,874  
833,583  
939,510  
796,688  
803,288  
978,532  
727,041  
834,784  
743,394  
765,666  
233,118  
31,089  
124,970  
119,967  
267,921  
0  
0  
374,421  
445,959  
257,234  
737,716  
694,728  
333,703  
175,696  
238,893  
0  
0  
55  
38  
25  
7,698  
1,223  
1,635  
1,734  
1,593  
108,342  
106,543  
104,726  
53,294  
37,621  
0  
0  
0  
0  
0  
13,304  
13,902  
13,104  
13,079  
9,263  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
52,897  
51,500  
51,500  
1,500  
750  
42,141  
41,140  
40,122  
38,716  
27,608  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
8,732  
9,095  
9,459  
9,826  
10,213  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,086,874  
833,583  
939,510  
796,688  
803,288  
279,573  
40,711  
163,382  
73,627  
91,002  
255,926  
17,063  
139,882  
50,127  
79,252  
23,648  
23,648  
23,500  
23,500  
11,750  
807,301  
792,873  
766,289  
715,526  
710,529  
807,301  
792,873  
766,289  
715,526  
710,529  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
9,839  
7,535  
1,757