Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (VIX: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,431,247  
1,323,374  
1,571,869  
1,564,585  
1,543,712  
1,389,391  
1,282,392  
1,530,083  
1,522,035  
1,490,958  
1,388,620  
1,281,887  
1,529,253  
1,521,126  
1,489,518  
771  
504  
830  
909  
1,440  
41,856  
40,982  
41,785  
42,550  
52,754  
1,500  
1,500  
1,500  
1,500  
1,500  
8,540  
9,215  
9,700  
10,359  
11,938  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
31,816  
30,268  
30,585  
30,692  
39,317  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,431,247  
1,323,374  
1,571,869  
1,564,585  
1,543,712  
443,843  
398,808  
687,373  
684,234  
738,392  
106,117  
66,908  
51,569  
44,826  
107,207  
337,726  
331,901  
635,803  
639,408  
631,185  
987,403  
924,566  
884,496  
880,351  
805,320  
987,403  
924,566  
884,496  
880,351  
805,320  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0