Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (VIX: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,571,869  
1,564,585  
1,543,712  
1,092,898  
1,033,730  
1,530,083  
1,522,035  
1,490,958  
988,147  
927,357  
1,529,253  
1,521,126  
1,489,518  
912,763  
896,803  
830  
909  
1,440  
75,384  
30,554  
41,785  
42,550  
52,754  
104,752  
106,373  
1,500  
1,500  
1,500  
51,579  
51,769  
9,700  
10,359  
11,938  
12,607  
13,275  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,500  
1,500  
1,500  
51,579  
51,769  
30,585  
30,692  
39,317  
40,566  
41,329  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,571,869  
1,564,585  
1,543,712  
1,092,898  
1,033,730  
687,373  
684,234  
738,392  
294,833  
259,329  
51,569  
44,826  
107,207  
271,185  
235,681  
635,803  
639,408  
631,185  
23,648  
23,648  
884,496  
880,351  
805,320  
798,066  
774,401  
884,496  
880,351  
805,320  
798,066  
774,401  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0