Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (VIX: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,530,285  
1,368,385  
1,348,045  
1,431,247  
1,323,374  
1,492,760  
1,330,018  
1,308,941  
1,389,391  
1,282,392  
1,492,210  
1,329,333  
1,308,053  
1,388,620  
1,281,887  
550  
686  
887  
771  
504  
37,525  
38,366  
39,105  
41,856  
40,982  
1,500  
1,500  
1,500  
1,500  
1,500  
4,665  
5,291  
5,918  
8,540  
9,215  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
31,360  
31,575  
31,687  
31,816  
30,268  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,530,285  
1,368,385  
1,348,045  
1,431,247  
1,323,374  
425,966  
276,030  
364,616  
443,843  
398,808  
308,568  
153,876  
28,013  
106,117  
66,908  
117,398  
122,154  
336,603  
337,726  
331,901  
1,104,319  
1,092,354  
983,429  
987,403  
924,566  
1,104,319  
1,092,354  
983,429  
987,403  
924,566  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0