Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (VIW: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,783,083  
 
 
 
 
1,709,560  
 
 
 
 
194,342  
 
 
 
 
529  
 
 
 
 
867,898  
 
 
 
 
626,038  
 
 
 
 
20,753  
 
 
 
 
1,073,523  
 
 
 
 
1,105  
 
 
 
 
309,717  
 
 
 
 
62,531  
 
 
 
 
572,121  
 
 
 
 
119,171  
 
 
 
 
8,878  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,783,083  
 
 
 
 
2,040,892  
 
 
 
 
1,787,898  
 
 
 
 
252,994  
 
 
 
 
742,191  
 
 
 
 
742,177  
 
 
 
 
14  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0