Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (VIW: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
2,786,610  
2,730,906  
2,743,960  
2,560,294  
 
2,193,551  
1,716,129  
1,755,271  
1,572,694  
 
203,946  
119,273  
170,205  
112,731  
 
0  
10,529  
30,638  
35,706  
 
850,441  
957,313  
938,249  
876,729  
 
1,113,278  
606,381  
589,466  
504,840  
 
25,887  
22,634  
26,713  
42,688  
 
593,059  
1,014,777  
988,689  
987,601  
 
1,105  
1,105  
1,105  
105  
 
309,993  
312,760  
171,775  
168,068  
 
62,531  
63,429  
64,327  
65,225  
 
101,647  
509,966  
621,164  
612,091  
 
108,235  
119,171  
119,171  
127,313  
 
9,548  
8,346  
11,148  
14,799  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
2,786,610  
2,730,906  
2,743,960  
2,560,294  
 
2,029,340  
1,944,611  
1,980,847  
1,816,588  
 
1,777,536  
1,689,302  
1,734,546  
1,511,963  
 
251,804  
255,309  
246,301  
304,625  
 
757,271  
786,295  
763,113  
743,706  
 
757,262  
786,281  
763,100  
743,698  
 
8  
14  
14  
8  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0