Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (VIW: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,786,610  
2,730,906  
2,743,960  
2,560,294  
2,518,333  
2,193,551  
1,716,129  
1,755,271  
1,572,694  
1,595,887  
203,946  
119,273  
170,205  
112,731  
114,217  
0  
10,529  
30,638  
35,706  
42,609  
850,441  
957,313  
938,249  
876,729  
860,997  
1,113,278  
606,381  
589,466  
504,840  
541,611  
25,887  
22,634  
26,713  
42,688  
36,452  
593,059  
1,014,777  
988,689  
987,601  
922,447  
1,105  
1,105  
1,105  
105  
105  
309,993  
312,760  
171,775  
168,068  
171,665  
62,531  
63,429  
64,327  
65,225  
66,123  
101,647  
509,966  
621,164  
612,091  
543,456  
108,235  
119,171  
119,171  
127,313  
124,563  
9,548  
8,346  
11,148  
14,799  
16,535  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,786,610  
2,730,906  
2,743,960  
2,560,294  
2,518,333  
2,029,340  
1,944,611  
1,980,847  
1,816,588  
1,780,906  
1,777,536  
1,689,302  
1,734,546  
1,511,963  
1,570,177  
251,804  
255,309  
246,301  
304,625  
210,729  
757,271  
786,295  
763,113  
743,706  
737,427  
757,262  
786,281  
763,100  
743,698  
737,419  
8  
14  
14  
8  
8  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0