Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (VIW: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,925,621  
3,125,017  
2,786,610  
2,730,906  
2,743,960  
2,302,156  
2,522,890  
2,193,551  
1,716,129  
1,755,271  
246,933  
154,306  
203,946  
119,273  
170,205  
0  
0  
0  
10,529  
30,638  
942,071  
1,152,516  
850,441  
957,313  
938,249  
1,081,917  
1,194,257  
1,113,278  
606,381  
589,466  
31,235  
21,811  
25,887  
22,634  
26,713  
623,465  
602,127  
593,059  
1,014,777  
988,689  
1,105  
1,105  
1,105  
1,105  
1,105  
296,689  
304,907  
309,993  
312,760  
171,775  
60,736  
61,634  
62,531  
63,429  
64,327  
148,308  
114,337  
101,647  
509,966  
621,164  
108,235  
108,235  
108,235  
119,171  
119,171  
8,393  
11,909  
9,548  
8,346  
11,148  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,925,621  
3,125,848  
2,786,610  
2,730,906  
2,743,960  
2,154,503  
2,373,945  
2,029,340  
1,944,611  
1,980,847  
1,934,486  
2,167,468  
1,777,536  
1,689,302  
1,734,546  
220,017  
206,476  
251,804  
255,309  
246,301  
771,118  
751,903  
757,271  
786,295  
763,113  
771,104  
751,894  
757,262  
786,281  
763,100  
14  
8  
8  
14  
14  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0