Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,093,778  
1,139,502  
1,108,034  
1,108,213  
1,106,421  
501,730  
521,322  
477,028  
460,993  
499,499  
9,466  
1,189  
4,786  
9,524  
32,361  
0  
0  
0  
0  
0  
70,081  
55,130  
73,171  
88,596  
103,295  
397,197  
426,540  
356,875  
339,944  
327,976  
24,987  
38,463  
42,196  
22,929  
35,867  
592,048  
618,180  
631,006  
647,220  
606,921  
1,864  
1,864  
1,864  
1,864  
1,739  
570,896  
588,241  
598,674  
612,093  
410,846  
0  
0  
0  
0  
0  
2,433  
11,355  
13,471  
1,887  
171,149  
13,300  
13,300  
13,300  
13,300  
13,300  
3,555  
3,419  
3,697  
18,076  
9,888  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,093,778  
1,139,502  
1,108,034  
1,108,213  
1,106,421  
831,328  
892,706  
864,251  
850,050  
904,728  
643,062  
702,439  
580,573  
566,479  
590,596  
188,266  
190,267  
283,679  
283,571  
314,132  
262,450  
246,796  
243,782  
258,164  
201,693  
262,450  
246,796  
243,782  
258,164  
201,693  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0