Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
800,600  
783,811  
681,089  
606,891  
565,058  
324,853  
286,882  
205,784  
203,614  
251,823  
6,667  
8,008  
5,912  
5,226  
20,602  
0  
0  
0  
0  
0  
81,164  
57,875  
48,895  
64,871  
77,964  
214,657  
208,497  
142,298  
118,552  
141,245  
22,365  
12,502  
8,678  
14,966  
12,012  
475,746  
496,929  
475,306  
403,277  
313,235  
278  
278  
278  
256  
256  
431,242  
252,743  
266,722  
276,852  
281,634  
0  
0  
0  
0  
0  
15,629  
208,148  
179,267  
110,277  
17,403  
13,300  
13,300  
13,300  
13,300  
13,300  
15,298  
22,459  
15,738  
2,592  
642  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
800,600  
783,811  
681,089  
606,891  
565,058  
613,359  
611,591  
487,292  
424,161  
427,573  
438,528  
427,916  
320,383  
313,032  
342,627  
174,831  
183,675  
166,909  
111,129  
84,945  
187,241  
172,220  
193,797  
182,730  
137,485  
187,241  
172,220  
193,797  
182,730  
137,485  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0