Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
984,933  
857,274  
770,619  
768,915  
800,600  
388,284  
285,237  
318,773  
293,899  
324,853  
34,815  
9,985  
117,504  
9,065  
6,667  
0  
0  
0  
0  
0  
61,559  
39,135  
40,615  
77,073  
81,164  
259,140  
218,876  
158,936  
196,299  
214,657  
32,770  
17,241  
1,718  
11,462  
22,365  
596,649  
572,036  
451,846  
475,016  
475,746  
1,214  
313  
278  
278  
278  
419,135  
399,218  
410,814  
424,083  
431,242  
0  
0  
0  
0  
0  
151,736  
144,903  
10,205  
15,629  
15,629  
13,300  
13,300  
13,300  
13,300  
13,300  
11,264  
14,303  
17,250  
21,726  
15,298  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
984,933  
857,274  
770,619  
768,915  
800,600  
739,520  
624,601  
544,752  
562,758  
613,359  
442,672  
468,744  
382,972  
371,214  
438,528  
296,847  
155,858  
161,780  
191,544  
174,831  
245,413  
232,672  
225,868  
206,157  
187,241  
245,413  
232,672  
225,868  
206,157  
187,241  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0