Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,106,421  
984,933  
857,274  
770,619  
768,915  
499,499  
388,284  
285,237  
318,773  
293,899  
32,361  
34,815  
9,985  
117,504  
9,065  
0  
0  
0  
0  
0  
103,295  
61,559  
39,135  
40,615  
77,073  
327,976  
259,140  
218,876  
158,936  
196,299  
35,867  
32,770  
17,241  
1,718  
11,462  
606,921  
596,649  
572,036  
451,846  
475,016  
1,739  
1,214  
313  
278  
278  
410,846  
419,135  
399,218  
410,814  
424,083  
0  
0  
0  
0  
0  
171,149  
151,736  
144,903  
10,205  
15,629  
13,300  
13,300  
13,300  
13,300  
13,300  
9,888  
11,264  
14,303  
17,250  
21,726  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,106,421  
984,933  
857,274  
770,619  
768,915  
904,728  
739,520  
624,601  
544,752  
562,758  
590,596  
442,672  
468,744  
382,972  
371,214  
314,132  
296,847  
155,858  
161,780  
191,544  
201,693  
245,413  
232,672  
225,868  
206,157  
201,693  
245,413  
232,672  
225,868  
206,157  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0