Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
770,619  
768,915  
800,600  
783,811  
681,089  
318,773  
293,899  
324,853  
286,882  
205,784  
117,504  
9,065  
6,667  
8,008  
5,912  
0  
0  
0  
0  
0  
40,615  
77,073  
81,164  
57,875  
48,895  
158,936  
196,299  
214,657  
208,497  
142,298  
1,718  
11,462  
22,365  
12,502  
8,678  
451,846  
475,016  
475,746  
496,929  
475,306  
278  
278  
278  
278  
278  
410,814  
424,083  
431,242  
252,743  
266,722  
0  
0  
0  
0  
0  
10,205  
15,629  
15,629  
208,148  
179,267  
13,300  
13,300  
13,300  
13,300  
13,300  
17,250  
21,726  
15,298  
22,459  
15,738  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
770,619  
768,915  
800,600  
783,811  
681,089  
544,752  
562,758  
613,359  
611,591  
487,292  
382,972  
371,214  
438,528  
427,916  
320,383  
161,780  
191,544  
174,831  
183,675  
166,909  
225,868  
206,157  
187,241  
172,220  
193,797  
225,868  
206,157  
187,241  
172,220  
193,797  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0