Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,108,213  
1,106,421  
984,933  
857,274  
770,619  
460,993  
499,499  
388,284  
285,237  
318,773  
9,524  
32,361  
34,815  
9,985  
117,504  
0  
0  
0  
0  
0  
88,596  
103,295  
61,559  
39,135  
40,615  
339,944  
327,976  
259,140  
218,876  
158,936  
22,929  
35,867  
32,770  
17,241  
1,718  
647,220  
606,921  
596,649  
572,036  
451,846  
1,864  
1,739  
1,214  
313  
278  
612,093  
410,846  
419,135  
399,218  
410,814  
0  
0  
0  
0  
0  
1,887  
171,149  
151,736  
144,903  
10,205  
13,300  
13,300  
13,300  
13,300  
13,300  
18,076  
9,888  
11,264  
14,303  
17,250  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,108,213  
1,106,421  
984,933  
857,274  
770,619  
850,050  
904,728  
739,520  
624,601  
544,752  
566,479  
590,596  
442,672  
468,744  
382,972  
283,571  
314,132  
296,847  
155,858  
161,780  
258,164  
201,693  
245,413  
232,672  
225,868  
258,164  
201,693  
245,413  
232,672  
225,868  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0