Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (VIS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,464,696  
2,756,861  
2,703,368  
2,111,648  
1,893,737  
1,843,405  
2,136,671  
2,057,144  
1,442,500  
1,186,041  
124,872  
52,527  
10,348  
136,711  
87,350  
0  
0  
0  
0  
0  
1,182,358  
1,382,820  
1,406,321  
645,725  
185,950  
488,616  
651,777  
611,025  
630,725  
860,271  
47,559  
49,547  
29,450  
29,339  
52,470  
621,291  
620,190  
646,224  
669,148  
707,696  
0  
0  
0  
0  
0  
453,492  
476,233  
497,833  
519,913  
556,718  
0  
0  
0  
0  
0  
27,652  
20,073  
20,073  
22,063  
20,023  
0  
0  
0  
0  
0  
140,148  
123,884  
128,318  
127,172  
130,955  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,464,696  
2,756,861  
2,703,368  
2,111,648  
1,893,737  
1,751,400  
2,050,167  
2,027,254  
1,474,467  
1,268,069  
1,751,400  
2,050,167  
2,027,254  
1,474,467  
1,268,069  
0  
0  
0  
0  
0  
713,296  
706,694  
676,114  
637,181  
625,667  
713,296  
706,694  
676,114  
637,181  
625,667  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0