Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (VIS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,773,462  
2,439,729  
3,178,796  
2,990,311  
2,897,741  
2,242,667  
1,883,906  
2,602,958  
2,389,548  
2,303,779  
1,135  
13,424  
22,408  
38,747  
135,225  
230,000  
230,000  
399,223  
399,223  
369,223  
877,707  
693,497  
1,413,984  
1,338,982  
1,212,219  
1,015,012  
823,461  
666,611  
535,552  
537,079  
118,813  
123,524  
100,732  
77,043  
50,032  
530,795  
555,823  
575,838  
600,763  
593,962  
10,591  
10,591  
0  
0  
0  
356,491  
378,636  
399,888  
415,821  
438,197  
0  
0  
0  
0  
0  
18,552  
16,376  
22,420  
28,001  
20,232  
0  
0  
0  
0  
0  
145,161  
150,221  
153,530  
156,941  
135,533  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,773,462  
2,439,729  
3,178,796  
2,990,311  
2,897,741  
1,860,529  
1,462,337  
2,133,420  
1,903,267  
1,786,850  
1,860,529  
1,462,337  
2,133,420  
1,903,267  
1,786,850  
0  
0  
0  
0  
0  
912,932  
977,392  
1,045,376  
1,087,044  
1,110,891  
912,932  
977,392  
1,045,376  
1,087,044  
1,110,891  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0