Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (VIS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,111,648  
1,893,737  
1,581,856  
1,748,384  
1,977,755  
1,442,500  
1,186,041  
845,486  
982,213  
1,187,001  
136,711  
87,350  
99,044  
187,438  
91,776  
0  
0  
4,740  
0  
0  
645,725  
185,950  
285,993  
357,901  
456,795  
630,725  
860,271  
437,464  
423,015  
624,310  
29,339  
52,470  
18,246  
13,859  
14,120  
669,148  
707,696  
736,370  
766,171  
790,754  
0  
0  
0  
0  
0  
519,913  
556,718  
580,687  
605,018  
628,739  
0  
0  
0  
0  
0  
22,063  
20,023  
20,023  
20,023  
20,238  
0  
0  
0  
0  
0  
127,172  
130,955  
135,660  
141,130  
141,777  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,111,648  
1,893,737  
1,581,856  
1,748,384  
1,977,755  
1,474,467  
1,268,069  
956,776  
1,145,121  
1,349,613  
1,474,467  
1,268,069  
956,776  
1,145,121  
1,349,613  
0  
0  
0  
0  
0  
637,181  
625,667  
625,080  
603,264  
628,142  
637,181  
625,667  
625,080  
603,264  
628,142  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0