Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (VIS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,439,729  
3,178,796  
2,990,311  
2,897,741  
2,464,696  
1,883,906  
2,602,958  
2,389,548  
2,303,779  
1,843,405  
13,424  
22,408  
38,747  
135,225  
124,872  
230,000  
399,223  
399,223  
369,223  
0  
693,497  
1,413,984  
1,338,982  
1,212,219  
1,182,358  
823,461  
666,611  
535,552  
537,079  
488,616  
123,524  
100,732  
77,043  
50,032  
47,559  
555,823  
575,838  
600,763  
593,962  
621,291  
10,591  
0  
0  
0  
0  
378,636  
399,888  
415,821  
438,197  
453,492  
0  
0  
0  
0  
0  
16,376  
22,420  
28,001  
20,232  
27,652  
0  
0  
0  
0  
0  
150,221  
153,530  
156,941  
135,533  
140,148  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,439,729  
3,178,796  
2,990,311  
2,897,741  
2,464,696  
1,462,337  
2,133,420  
1,903,267  
1,786,850  
1,751,400  
1,462,337  
2,133,420  
1,903,267  
1,786,850  
1,751,400  
0  
0  
0  
0  
0  
977,392  
1,045,376  
1,087,044  
1,110,891  
713,296  
977,392  
1,045,376  
1,087,044  
1,110,891  
713,296  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0