Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (VIS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,703,368  
2,111,648  
1,893,737  
1,581,856  
1,748,384  
2,057,144  
1,442,500  
1,186,041  
845,486  
982,213  
10,348  
136,711  
87,350  
99,044  
187,438  
0  
0  
0  
4,740  
0  
1,406,321  
645,725  
185,950  
285,993  
357,901  
611,025  
630,725  
860,271  
437,464  
423,015  
29,450  
29,339  
52,470  
18,246  
13,859  
646,224  
669,148  
707,696  
736,370  
766,171  
0  
0  
0  
0  
0  
497,833  
519,913  
556,718  
580,687  
605,018  
0  
0  
0  
0  
0  
20,073  
22,063  
20,023  
20,023  
20,023  
0  
0  
0  
0  
0  
128,318  
127,172  
130,955  
135,660  
141,130  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,703,368  
2,111,648  
1,893,737  
1,581,856  
1,748,384  
2,027,254  
1,474,467  
1,268,069  
956,776  
1,145,121  
2,027,254  
1,474,467  
1,268,069  
956,776  
1,145,121  
0  
0  
0  
0  
0  
676,114  
637,181  
625,667  
625,080  
603,264  
676,114  
637,181  
625,667  
625,080  
603,264  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0