Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (VIS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,683,863  
2,773,462  
2,439,729  
3,178,796  
2,990,311  
2,155,525  
2,242,667  
1,883,906  
2,602,958  
2,389,548  
21,354  
1,135  
13,424  
22,408  
38,747  
200,000  
230,000  
230,000  
399,223  
399,223  
938,213  
877,707  
693,497  
1,413,984  
1,338,982  
870,195  
1,015,012  
823,461  
666,611  
535,552  
125,764  
118,813  
123,524  
100,732  
77,043  
528,338  
530,795  
555,823  
575,838  
600,763  
10,591  
10,591  
10,591  
0  
0  
343,057  
356,491  
378,636  
399,888  
415,821  
0  
0  
0  
0  
0  
19,654  
18,552  
16,376  
22,420  
28,001  
0  
0  
0  
0  
0  
155,035  
145,161  
150,221  
153,530  
156,941  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,683,863  
2,773,462  
2,439,729  
3,178,796  
2,990,311  
1,966,566  
1,860,529  
1,462,337  
2,133,420  
1,903,267  
1,966,566  
1,860,529  
1,462,337  
2,133,420  
1,903,267  
0  
0  
0  
0  
0  
717,297  
912,932  
977,392  
1,045,376  
1,087,044  
717,297  
912,932  
977,392  
1,045,376  
1,087,044  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0