Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (VIS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,990,311  
2,897,741  
2,464,696  
2,756,861  
2,703,368  
2,389,548  
2,303,779  
1,843,405  
2,136,671  
2,057,144  
38,747  
135,225  
124,872  
52,527  
10,348  
399,223  
369,223  
0  
0  
0  
1,338,982  
1,212,219  
1,182,358  
1,382,820  
1,406,321  
535,552  
537,079  
488,616  
651,777  
611,025  
77,043  
50,032  
47,559  
49,547  
29,450  
600,763  
593,962  
621,291  
620,190  
646,224  
0  
0  
0  
0  
0  
415,821  
438,197  
453,492  
476,233  
497,833  
0  
0  
0  
0  
0  
28,001  
20,232  
27,652  
20,073  
20,073  
0  
0  
0  
0  
0  
156,941  
135,533  
140,148  
123,884  
128,318  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,990,311  
2,897,741  
2,464,696  
2,756,861  
2,703,368  
1,903,267  
1,786,850  
1,751,400  
2,050,167  
2,027,254  
1,903,267  
1,786,850  
1,751,400  
2,050,167  
2,027,254  
0  
0  
0  
0  
0  
1,087,044  
1,110,891  
713,296  
706,694  
676,114  
1,087,044  
1,110,891  
713,296  
706,694  
676,114  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0