Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (VIS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,897,741  
2,464,696  
2,756,861  
2,703,368  
2,111,648  
2,303,779  
1,843,405  
2,136,671  
2,057,144  
1,442,500  
135,225  
124,872  
52,527  
10,348  
136,711  
369,223  
0  
0  
0  
0  
1,212,219  
1,182,358  
1,382,820  
1,406,321  
645,725  
537,079  
488,616  
651,777  
611,025  
630,725  
50,032  
47,559  
49,547  
29,450  
29,339  
593,962  
621,291  
620,190  
646,224  
669,148  
0  
0  
0  
0  
0  
438,197  
453,492  
476,233  
497,833  
519,913  
0  
0  
0  
0  
0  
20,232  
27,652  
20,073  
20,073  
22,063  
0  
0  
0  
0  
0  
135,533  
140,148  
123,884  
128,318  
127,172  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,897,741  
2,464,696  
2,756,861  
2,703,368  
2,111,648  
1,786,850  
1,751,400  
2,050,167  
2,027,254  
1,474,467  
1,786,850  
1,751,400  
2,050,167  
2,027,254  
1,474,467  
0  
0  
0  
0  
0  
1,110,891  
713,296  
706,694  
676,114  
637,181  
1,110,891  
713,296  
706,694  
676,114  
637,181  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0