Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,588,107  
1,601,207  
1,607,003  
1,708,530  
1,706,294  
305,571  
269,948  
234,632  
293,567  
248,383  
132,739  
135,688  
98,369  
87,243  
63,503  
0  
0  
0  
0  
0  
65,946  
42,391  
41,233  
94,343  
84,708  
75,621  
76,862  
76,993  
87,268  
99,149  
31,265  
15,007  
18,037  
24,713  
1,023  
1,282,535  
1,331,259  
1,372,370  
1,414,963  
1,457,911  
2,725  
2,822  
2,822  
2,820  
2,771  
970,494  
1,013,797  
1,059,124  
1,102,576  
1,146,028  
85,018  
85,963  
86,908  
87,852  
88,797  
154,909  
157,575  
151,129  
148,486  
148,086  
68,146  
69,544  
70,706  
71,798  
70,664  
1,242  
1,558  
1,681  
1,430  
1,565  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,588,107  
1,601,207  
1,607,003  
1,708,530  
1,706,294  
482,271  
502,141  
522,780  
582,575  
594,930  
194,794  
145,911  
173,625  
183,341  
202,866  
287,477  
356,231  
349,155  
399,234  
392,064  
1,105,836  
1,099,065  
1,084,223  
1,125,955  
1,111,364  
1,105,836  
1,099,065  
1,084,223  
1,125,955  
1,111,364  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0