Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,626,917  
1,588,107  
1,601,207  
1,607,003  
1,708,530  
388,555  
305,571  
269,948  
234,632  
293,567  
252,653  
132,739  
135,688  
98,369  
87,243  
0  
0  
0  
0  
0  
61,102  
65,946  
42,391  
41,233  
94,343  
69,176  
75,621  
76,862  
76,993  
87,268  
5,624  
31,265  
15,007  
18,037  
24,713  
1,238,361  
1,282,535  
1,331,259  
1,372,370  
1,414,963  
2,626  
2,725  
2,822  
2,822  
2,820  
931,362  
970,494  
1,013,797  
1,059,124  
1,102,576  
84,074  
85,018  
85,963  
86,908  
87,852  
153,455  
154,909  
157,575  
151,129  
148,486  
65,902  
68,146  
69,544  
70,706  
71,798  
943  
1,242  
1,558  
1,681  
1,430  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,626,917  
1,588,107  
1,601,207  
1,607,003  
1,708,530  
498,647  
482,271  
502,141  
522,780  
582,575  
192,047  
194,794  
145,911  
173,625  
183,341  
306,600  
287,477  
356,231  
349,155  
399,234  
1,128,269  
1,105,836  
1,099,065  
1,084,223  
1,125,955  
1,128,269  
1,105,836  
1,099,065  
1,084,223  
1,125,955  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0