Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,560,512  
1,626,917  
1,588,107  
1,601,207  
1,607,003  
372,656  
388,555  
305,571  
269,948  
234,632  
226,248  
252,653  
132,739  
135,688  
98,369  
0  
0  
0  
0  
0  
64,409  
61,102  
65,946  
42,391  
41,233  
80,285  
69,176  
75,621  
76,862  
76,993  
1,714  
5,624  
31,265  
15,007  
18,037  
1,187,856  
1,238,361  
1,282,535  
1,331,259  
1,372,370  
1,247  
2,626  
2,725  
2,822  
2,822  
888,452  
931,362  
970,494  
1,013,797  
1,059,124  
83,129  
84,074  
85,018  
85,963  
86,908  
152,831  
153,455  
154,909  
157,575  
151,129  
60,959  
65,902  
68,146  
69,544  
70,706  
1,239  
943  
1,242  
1,558  
1,681  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,560,512  
1,626,917  
1,588,107  
1,601,207  
1,607,003  
471,049  
498,647  
482,271  
502,141  
522,780  
203,840  
192,047  
194,794  
145,911  
173,625  
267,210  
306,600  
287,477  
356,231  
349,155  
1,089,463  
1,128,269  
1,105,836  
1,099,065  
1,084,223  
1,089,463  
1,128,269  
1,105,836  
1,099,065  
1,084,223  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0