Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,601,207  
1,607,003  
1,708,530  
1,706,294  
1,796,475  
269,948  
234,632  
293,567  
248,383  
293,493  
135,688  
98,369  
87,243  
63,503  
109,489  
0  
0  
0  
0  
0  
42,391  
41,233  
94,343  
84,708  
82,084  
76,862  
76,993  
87,268  
99,149  
96,747  
15,007  
18,037  
24,713  
1,023  
5,173  
1,331,259  
1,372,370  
1,414,963  
1,457,911  
1,502,982  
2,822  
2,822  
2,820  
2,771  
2,701  
1,013,797  
1,059,124  
1,102,576  
1,146,028  
1,189,498  
85,963  
86,908  
87,852  
88,797  
89,742  
157,575  
151,129  
148,486  
148,086  
144,946  
69,544  
70,706  
71,798  
70,664  
70,131  
1,558  
1,681  
1,430  
1,565  
5,964  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,601,207  
1,607,003  
1,708,530  
1,706,294  
1,796,475  
502,141  
522,780  
582,575  
594,930  
687,110  
145,911  
173,625  
183,341  
202,866  
244,386  
356,231  
349,155  
399,234  
392,064  
442,724  
1,099,065  
1,084,223  
1,125,955  
1,111,364  
1,109,365  
1,099,065  
1,084,223  
1,125,955  
1,111,364  
1,109,365  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0