Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,706,294  
1,796,475  
1,803,397  
1,526,389  
1,520,832  
248,383  
293,493  
266,676  
299,195  
262,773  
63,503  
109,489  
108,967  
144,524  
121,856  
0  
0  
819  
538  
580  
84,708  
82,084  
69,063  
66,517  
57,254  
99,149  
96,747  
83,892  
83,114  
82,209  
1,023  
5,173  
3,935  
4,502  
873  
1,457,911  
1,502,982  
1,536,721  
1,227,194  
1,258,059  
2,771  
2,701  
2,643  
2,642  
2,660  
1,146,028  
1,189,498  
748,060  
781,150  
812,656  
88,797  
89,742  
90,686  
91,631  
92,576  
148,086  
144,946  
619,128  
148,725  
147,018  
70,664  
70,131  
70,131  
196,762  
197,077  
1,565  
5,964  
6,073  
6,285  
6,072  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,706,294  
1,796,475  
1,803,397  
1,526,389  
1,520,832  
594,930  
687,110  
695,273  
462,363  
469,528  
202,866  
244,386  
255,655  
254,808  
260,293  
392,064  
442,724  
439,618  
207,555  
209,236  
1,111,364  
1,109,365  
1,108,124  
1,064,026  
1,051,304  
1,111,364  
1,109,365  
1,108,124  
1,064,026  
1,051,304  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0