Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,607,003  
1,708,530  
1,706,294  
1,796,475  
1,803,397  
237,026  
293,567  
248,383  
293,493  
266,676  
98,369  
87,243  
63,503  
109,489  
108,967  
0  
0  
0  
0  
819  
41,233  
94,343  
84,708  
82,084  
69,063  
79,387  
87,268  
99,149  
96,747  
83,892  
18,037  
24,713  
1,023  
5,173  
3,935  
1,369,977  
1,414,963  
1,457,911  
1,502,982  
1,536,721  
2,822  
2,820  
2,771  
2,701  
2,643  
1,059,124  
1,102,576  
1,146,028  
1,189,498  
748,060  
86,908  
87,852  
88,797  
89,742  
90,686  
148,736  
148,486  
148,086  
144,946  
619,128  
70,706  
71,798  
70,664  
70,131  
70,131  
1,681  
1,430  
1,565  
5,964  
6,073  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,607,003  
1,708,530  
1,706,294  
1,796,475  
1,803,397  
522,780  
582,575  
594,930  
687,110  
695,273  
173,625  
183,341  
202,866  
244,386  
255,655  
349,155  
399,234  
392,064  
442,724  
439,618  
1,084,223  
1,125,955  
1,111,364  
1,109,365  
1,108,124  
1,084,223  
1,125,955  
1,111,364  
1,109,365  
1,108,124  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0