Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,803,397  
1,526,389  
1,520,832  
1,601,873  
1,581,912  
266,676  
299,195  
262,773  
323,631  
272,994  
108,967  
144,524  
121,856  
172,080  
105,549  
819  
538  
580  
563  
606  
69,063  
66,517  
57,254  
58,851  
80,148  
83,892  
83,114  
82,209  
86,196  
84,037  
3,935  
4,502  
873  
5,942  
2,655  
1,536,721  
1,227,194  
1,258,059  
1,278,242  
1,308,917  
2,643  
2,642  
2,660  
0  
0  
748,060  
781,150  
812,656  
981,648  
1,012,469  
90,686  
91,631  
92,576  
93,520  
94,465  
619,128  
148,725  
147,018  
0  
0  
70,131  
196,762  
197,077  
198,452  
198,452  
6,073  
6,285  
6,072  
4,621  
3,532  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,803,397  
1,526,389  
1,520,832  
1,601,873  
1,581,912  
695,273  
462,363  
469,528  
545,255  
526,690  
255,655  
254,808  
260,293  
256,574  
247,554  
439,618  
207,555  
209,236  
288,681  
279,136  
1,108,124  
1,064,026  
1,051,304  
1,050,156  
1,048,686  
1,108,124  
1,064,026  
1,051,304  
1,050,156  
1,048,686  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
6,462  
6,536