Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,543,472  
1,558,189  
1,560,512  
1,626,917  
1,588,107  
451,456  
419,371  
372,656  
388,555  
305,571  
266,396  
239,525  
226,248  
252,653  
132,739  
0  
0  
0  
0  
0  
96,050  
109,803  
64,409  
61,102  
65,946  
86,578  
64,207  
80,285  
69,176  
75,621  
2,433  
5,836  
1,714  
5,624  
31,265  
1,092,016  
1,138,817  
1,187,856  
1,238,361  
1,282,535  
1,234  
1,241  
1,247  
2,626  
2,725  
804,753  
848,239  
888,452  
931,362  
970,494  
81,240  
82,184  
83,129  
84,074  
85,018  
155,343  
152,489  
152,831  
153,455  
154,909  
47,517  
52,562  
60,959  
65,902  
68,146  
1,929  
2,102  
1,239  
943  
1,242  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,543,472  
1,558,189  
1,560,512  
1,626,917  
1,588,107  
422,249  
453,603  
471,049  
498,647  
482,271  
139,333  
168,822  
203,840  
192,047  
194,794  
282,915  
284,781  
267,210  
306,600  
287,477  
1,121,224  
1,104,585  
1,089,463  
1,128,269  
1,105,836  
1,121,224  
1,104,585  
1,089,463  
1,128,269  
1,105,836  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0