Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (VIN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
508,381  
488,453  
474,386  
460,418  
457,805  
238,261  
282,897  
240,399  
245,910  
259,232  
57,166  
53,305  
53,501  
53,207  
47,087  
122,260  
161,260  
128,160  
125,960  
151,960  
58,645  
67,731  
58,533  
65,722  
59,854  
158  
567  
136  
925  
167  
33  
34  
68  
97  
164  
270,120  
205,556  
233,987  
214,507  
198,574  
375  
375  
375  
385  
385  
23,043  
23,800  
24,557  
25,317  
26,116  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
108  
0  
246,247  
180,892  
208,552  
188,140  
171,350  
455  
490  
503  
557  
723  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
508,381  
488,453  
474,386  
460,418  
457,805  
84,901  
85,731  
78,038  
76,169  
86,194  
84,667  
85,497  
77,804  
75,935  
85,960  
234  
234  
234  
234  
234  
423,480  
402,722  
396,348  
384,249  
371,612  
423,480  
402,722  
396,348  
384,249  
371,612  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0