Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (VIN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
407,563  
419,773  
408,277  
 
 
245,911  
247,610  
256,636  
 
 
32,791  
65,945  
61,984  
 
 
109,460  
59,921  
71,286  
 
 
103,132  
120,973  
122,387  
 
 
289  
650  
790  
 
 
240  
121  
189  
 
 
161,651  
172,163  
151,641  
 
 
260  
153  
260  
 
 
32,182  
33,110  
34,049  
 
 
0  
0  
0  
 
 
0  
0  
0  
 
 
129,019  
138,670  
117,108  
 
 
190  
230  
225  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
407,563  
419,773  
408,277  
 
 
55,929  
56,543  
66,146  
 
 
55,695  
56,309  
65,912  
 
 
234  
234  
234  
 
 
351,634  
363,230  
342,131  
 
 
351,634  
363,230  
342,131  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0