Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (VIN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
423,372  
429,308  
403,890  
407,563  
419,773  
250,955  
253,020  
240,661  
245,911  
247,610  
44,335  
56,541  
39,174  
32,791  
65,945  
114,620  
106,920  
112,620  
109,460  
59,921  
91,402  
89,065  
88,220  
103,132  
120,973  
407  
414  
507  
289  
650  
191  
80  
140  
240  
121  
172,417  
176,287  
163,229  
161,651  
172,163  
260  
260  
260  
260  
153  
29,411  
30,425  
31,276  
32,182  
33,110  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
142,499  
145,371  
131,495  
129,019  
138,670  
248  
231  
198  
190  
230  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
423,372  
429,308  
403,890  
407,563  
419,773  
40,571  
48,912  
41,827  
55,929  
56,543  
39,836  
48,178  
41,200  
55,695  
56,309  
734  
734  
627  
234  
234  
382,801  
380,396  
362,064  
351,634  
363,230  
382,801  
380,396  
362,064  
351,634  
363,230  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0