Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (VIN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
457,805  
447,413  
417,480  
405,727  
423,372  
259,232  
245,848  
227,586  
215,966  
250,955  
47,087  
47,341  
32,488  
45,384  
44,335  
151,960  
103,300  
88,460  
77,120  
114,620  
59,854  
94,333  
106,189  
90,349  
91,402  
167  
758  
195  
2,791  
407  
164  
116  
254  
322  
191  
198,574  
201,565  
189,894  
189,761  
172,417  
385  
385  
385  
385  
260  
26,116  
26,940  
27,763  
28,587  
29,411  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
171,350  
173,448  
161,176  
160,243  
142,499  
723  
791  
569  
546  
248  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
457,805  
447,413  
417,480  
405,727  
423,372  
86,194  
61,015  
46,640  
45,845  
40,571  
85,960  
60,781  
46,121  
45,110  
39,836  
234  
234  
518  
734  
734  
371,612  
386,398  
370,841  
359,882  
382,801  
371,612  
386,398  
370,841  
359,882  
382,801  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0