Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (VIN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
460,418  
457,805  
447,413  
417,480  
405,727  
245,910  
259,232  
245,848  
227,586  
215,966  
53,207  
47,087  
47,341  
32,488  
45,384  
125,960  
151,960  
103,300  
88,460  
77,120  
65,722  
59,854  
94,333  
106,189  
90,349  
925  
167  
758  
195  
2,791  
97  
164  
116  
254  
322  
214,507  
198,574  
201,565  
189,894  
189,761  
385  
385  
385  
385  
385  
25,317  
26,116  
26,940  
27,763  
28,587  
0  
0  
0  
0  
0  
108  
0  
0  
0  
0  
188,140  
171,350  
173,448  
161,176  
160,243  
557  
723  
791  
569  
546  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
460,418  
457,805  
447,413  
417,480  
405,727  
76,169  
86,194  
61,015  
46,640  
45,845  
75,935  
85,960  
60,781  
46,121  
45,110  
234  
234  
234  
518  
734  
384,249  
371,612  
386,398  
370,841  
359,882  
384,249  
371,612  
386,398  
370,841  
359,882  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0