Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (VIN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
488,453  
474,386  
460,418  
457,805  
447,413  
282,897  
240,399  
245,910  
259,232  
245,848  
53,305  
53,501  
53,207  
47,087  
47,341  
161,260  
128,160  
125,960  
151,960  
103,300  
67,731  
58,533  
65,722  
59,854  
94,333  
567  
136  
925  
167  
758  
34  
68  
97  
164  
116  
205,556  
233,987  
214,507  
198,574  
201,565  
375  
375  
385  
385  
385  
23,800  
24,557  
25,317  
26,116  
26,940  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
108  
0  
0  
180,892  
208,552  
188,140  
171,350  
173,448  
490  
503  
557  
723  
791  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
488,453  
474,386  
460,418  
457,805  
447,413  
85,731  
78,038  
76,169  
86,194  
61,015  
85,497  
77,804  
75,935  
85,960  
60,781  
234  
234  
234  
234  
234  
402,722  
396,348  
384,249  
371,612  
386,398  
402,722  
396,348  
384,249  
371,612  
386,398  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0