Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (VIN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
474,386  
460,418  
457,805  
447,413  
417,480  
240,399  
245,910  
259,232  
245,848  
227,586  
53,501  
53,207  
47,087  
47,341  
32,488  
128,160  
125,960  
151,960  
103,300  
88,460  
58,533  
65,722  
59,854  
94,333  
106,189  
136  
925  
167  
758  
195  
68  
97  
164  
116  
254  
233,987  
214,507  
198,574  
201,565  
189,894  
375  
385  
385  
385  
385  
24,557  
25,317  
26,116  
26,940  
27,763  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
108  
0  
0  
0  
208,552  
188,140  
171,350  
173,448  
161,176  
503  
557  
723  
791  
569  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
474,386  
460,418  
457,805  
447,413  
417,480  
78,038  
76,169  
86,194  
61,015  
46,640  
77,804  
75,935  
85,960  
60,781  
46,121  
234  
234  
234  
234  
518  
396,348  
384,249  
371,612  
386,398  
370,841  
396,348  
384,249  
371,612  
386,398  
370,841  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0