Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (VIN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
447,413  
417,480  
405,727  
423,372  
429,308  
245,848  
227,586  
215,966  
250,955  
253,020  
47,341  
32,488  
45,384  
44,335  
56,541  
103,300  
88,460  
77,120  
114,620  
106,920  
94,333  
106,189  
90,349  
91,402  
89,065  
758  
195  
2,791  
407  
414  
116  
254  
322  
191  
80  
201,565  
189,894  
189,761  
172,417  
176,287  
385  
385  
385  
260  
260  
26,940  
27,763  
28,587  
29,411  
30,425  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
173,448  
161,176  
160,243  
142,499  
145,371  
791  
569  
546  
248  
231  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
447,413  
417,480  
405,727  
423,372  
429,308  
61,015  
46,640  
45,845  
40,571  
48,912  
60,781  
46,121  
45,110  
39,836  
48,178  
234  
518  
734  
734  
734  
386,398  
370,841  
359,882  
382,801  
380,396  
386,398  
370,841  
359,882  
382,801  
380,396  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0