Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (VIH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
402,877  
404,858  
413,491  
394,231  
 
189,104  
188,958  
190,224  
172,179  
 
10,566  
6,721  
9,488  
11,603  
 
0  
0  
0  
0  
 
43,006  
41,284  
61,779  
52,133  
 
115,625  
119,245  
94,991  
95,756  
 
19,907  
21,707  
23,966  
12,686  
 
213,772  
215,900  
223,266  
222,052  
 
0  
0  
0  
0  
 
193,760  
194,570  
196,274  
196,318  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
4,566  
2,961  
 
10,000  
10,000  
10,000  
10,000  
 
10,012  
11,330  
12,427  
12,773  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
402,877  
404,858  
413,491  
394,231  
 
370,367  
372,147  
380,800  
361,729  
 
309,060  
315,629  
325,282  
304,649  
 
61,307  
56,518  
55,517  
57,080  
 
32,509  
32,711  
32,691  
32,502  
 
32,509  
32,711  
32,691  
32,502  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0