Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (VIH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
404,858  
413,491  
 
 
 
188,958  
190,224  
 
 
 
6,721  
9,488  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
41,284  
61,779  
 
 
 
119,245  
94,991  
 
 
 
21,707  
23,966  
 
 
 
215,900  
223,266  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
194,570  
196,274  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
4,566  
 
 
 
10,000  
10,000  
 
 
 
11,330  
12,427  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
404,858  
413,491  
 
 
 
372,147  
380,800  
 
 
 
315,629  
325,282  
 
 
 
56,518  
55,517  
 
 
 
32,711  
32,691  
 
 
 
32,711  
32,691  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0