Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) (VIG: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
236,377  
242,621  
237,306  
270,130  
284,643  
232,290  
238,476  
232,507  
265,557  
279,863  
3,955  
4,902  
705  
10,840  
18,794  
33,840  
33,932  
33,078  
53,601  
69,120  
80,819  
85,398  
84,931  
86,786  
187,769  
0  
0  
0  
0  
0  
113,675  
114,244  
113,792  
114,331  
4,179  
4,087  
4,146  
4,799  
4,573  
4,781  
0  
0  
0  
0  
0  
370  
429  
531  
837  
1,234  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,717  
3,717  
4,268  
3,736  
3,547  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
236,377  
242,621  
237,306  
270,130  
284,643  
21,253  
23,018  
18,831  
28,372  
42,936  
21,253  
23,018  
18,831  
28,372  
42,936  
0  
0  
0  
0  
0  
215,124  
219,604  
218,475  
241,759  
241,707  
215,124  
219,604  
218,475  
241,759  
241,707  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0