Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) (VIG: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
236,196  
241,960  
234,133  
254,331  
236,377  
228,286  
237,686  
229,379  
249,896  
232,290  
117,583  
126,750  
118,828  
138,688  
118,615  
110,703  
110,936  
110,551  
111,208  
113,675  
7,910  
4,274  
4,754  
4,435  
4,087  
0  
0  
0  
0  
0  
3,487  
169  
204  
329  
370  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,424  
4,106  
4,550  
4,106  
3,717  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
236,196  
241,960  
234,133  
254,331  
236,377  
20,559  
24,149  
17,001  
37,737  
21,253  
20,559  
24,149  
17,001  
37,737  
21,253  
0  
0  
0  
0  
0  
215,637  
217,811  
217,132  
216,594  
215,124  
215,637  
217,811  
217,132  
216,594  
215,124  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0