Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) (VIG: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
234,133  
254,331  
236,377  
242,621  
237,306  
229,379  
249,896  
232,290  
238,476  
232,507  
118,828  
138,688  
118,615  
124,231  
118,715  
4,754  
4,435  
4,087  
4,146  
4,799  
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
234,133  
254,331  
236,377  
242,621  
237,306  
17,001  
37,737  
21,253  
23,018  
18,831  
17,001  
37,737  
21,253  
23,018  
18,831  
0  
0  
0  
0  
0  
217,132  
216,594  
215,124  
219,604  
218,475  
217,132  
216,594  
215,124  
219,604  
218,475  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0