Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) (VIG: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
236,377  
242,621  
237,306  
270,130  
284,643  
232,290  
238,476  
232,507  
265,557  
279,863  
118,615  
124,231  
118,715  
151,226  
275,683  
4,087  
4,146  
4,799  
4,573  
4,781  
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
236,377  
242,621  
237,306  
270,130  
284,643  
21,253  
23,018  
18,831  
28,372  
42,936  
21,253  
23,018  
18,831  
28,372  
42,936  
0  
0  
0  
0  
0  
215,124  
219,604  
218,475  
241,759  
241,707  
215,124  
219,604  
218,475  
241,759  
241,707  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0