Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) (VIG: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
233,243  
231,024  
236,196  
241,960  
234,133  
225,665  
222,497  
228,286  
237,686  
229,379  
115,080  
111,940  
117,583  
126,750  
118,828  
110,585  
110,557  
110,703  
110,936  
110,551  
7,578  
8,527  
7,910  
4,274  
4,754  
0  
0  
0  
0  
0  
2,200  
3,450  
3,487  
169  
204  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,377  
5,077  
4,424  
4,106  
4,550  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
233,243  
231,024  
236,196  
241,960  
234,133  
16,553  
14,171  
20,559  
24,149  
17,001  
16,553  
14,171  
20,559  
24,149  
17,001  
0  
0  
0  
0  
0  
216,690  
216,853  
215,637  
217,811  
217,132  
216,690  
216,853  
215,637  
217,811  
217,132  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0