Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần (VIF: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,984,598  
5,843,901  
5,739,990  
5,713,254  
 
3,942,712  
3,758,904  
3,165,707  
3,421,995  
 
123,514  
500,127  
224,402  
104,605  
 
2,570,868  
2,327,416  
1,994,383  
2,267,200  
 
261,656  
251,296  
282,077  
306,285  
 
964,140  
661,022  
641,477  
715,484  
 
22,534  
19,043  
23,368  
28,422  
 
2,041,886  
2,084,998  
2,574,283  
2,291,260  
 
6,387  
7,691  
7,826  
60,444  
 
331,995  
341,322  
375,165  
253,613  
 
161,666  
166,672  
169,155  
171,657  
 
22,977  
161,166  
167,653  
166,978  
 
1,447,368  
1,330,734  
1,779,416  
1,594,743  
 
71,495  
77,413  
75,068  
43,826  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,984,598  
5,843,901  
5,739,990  
5,713,254  
 
522,354  
760,570  
459,912  
710,880  
 
486,879  
726,857  
426,445  
679,746  
 
35,475  
33,713  
33,467  
31,134  
 
5,462,244  
5,083,332  
5,280,079  
5,002,375  
 
5,460,945  
5,082,022  
5,278,767  
5,001,274  
 
1,299  
1,310  
1,312  
1,101  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0