Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần (VIF: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,843,901  
5,739,990  
5,713,254  
5,229,234  
4,917,893  
3,758,904  
3,165,707  
3,421,995  
2,972,706  
2,855,010  
500,127  
224,402  
104,605  
113,665  
135,522  
2,327,416  
1,994,383  
2,267,200  
1,920,131  
1,940,822  
251,296  
282,077  
306,285  
240,868  
240,397  
661,022  
641,477  
715,484  
670,806  
516,258  
19,043  
23,368  
28,422  
27,236  
22,011  
2,084,998  
2,574,283  
2,291,260  
2,256,528  
2,062,883  
7,691  
7,826  
60,444  
63,468  
69,491  
341,322  
375,165  
253,613  
264,474  
267,780  
166,672  
169,155  
171,657  
174,370  
176,875  
161,166  
167,653  
166,978  
88,585  
87,247  
1,330,734  
1,779,416  
1,594,743  
1,622,637  
1,415,018  
77,413  
75,068  
43,826  
42,995  
46,471  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,843,901  
5,739,990  
5,713,254  
5,229,234  
4,917,893  
760,570  
459,912  
710,880  
596,402  
504,400  
726,857  
426,445  
679,746  
559,040  
462,523  
33,713  
33,467  
31,134  
37,362  
41,877  
5,083,332  
5,280,079  
5,002,375  
4,632,833  
4,413,493  
5,082,022  
5,278,767  
5,001,274  
4,631,421  
4,411,909  
1,310  
1,312  
1,101  
1,412  
1,584  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0