Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO (VIE: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
20,180  
19,201  
27,048  
25,545  
32,396  
14,723  
13,457  
21,016  
18,984  
25,454  
706  
1,311  
2,710  
2,542  
1,259  
0  
217  
215  
211  
0  
9,437  
6,089  
12,361  
9,992  
17,240  
4,331  
5,539  
5,394  
5,938  
5,187  
248  
301  
336  
301  
1,768  
5,457  
5,745  
6,033  
6,561  
6,942  
0  
0  
0  
0  
0  
5,047  
5,335  
5,623  
5,923  
6,161  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
410  
410  
410  
603  
746  
0  
0  
0  
35  
35  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
20,180  
19,201  
27,048  
25,545  
32,396  
9,157  
7,769  
14,774  
11,910  
14,511  
9,157  
7,769  
14,774  
11,910  
14,381  
0  
0  
0  
0  
130  
11,023  
11,432  
12,275  
13,635  
17,885  
11,023  
11,432  
12,275  
13,635  
17,885  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0