Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO (VIE: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
15,754  
16,492  
26,847  
20,322  
17,386  
12,850  
13,576  
23,911  
14,588  
11,597  
2,299  
3,655  
724  
2,485  
841  
0  
0  
12,900  
0  
0  
5,190  
4,782  
5,713  
7,456  
5,809  
5,071  
4,850  
4,251  
4,365  
4,680  
289  
289  
322  
282  
268  
2,904  
2,915  
2,936  
5,734  
5,789  
0  
0  
0  
0  
0  
2,803  
2,857  
2,912  
4,834  
4,889  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
900  
900  
101  
58  
25  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
15,754  
16,492  
26,847  
20,322  
17,386  
7,775  
8,754  
18,555  
10,196  
7,316  
7,775  
8,754  
18,547  
10,196  
7,316  
0  
0  
8  
0  
0  
7,979  
7,737  
8,293  
10,127  
10,070  
7,979  
7,737  
8,293  
10,127  
10,070  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0