Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO (VIE: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
17,386  
17,304  
17,534  
20,180  
19,201  
11,597  
11,461  
12,556  
14,723  
13,457  
841  
258  
878  
706  
1,311  
0  
0  
0  
0  
217  
5,809  
6,002  
6,395  
9,437  
6,089  
4,680  
4,937  
4,995  
4,331  
5,539  
268  
265  
288  
248  
301  
5,789  
5,843  
4,978  
5,457  
5,745  
0  
0  
0  
0  
0  
4,889  
4,943  
4,763  
5,047  
5,335  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
900  
900  
215  
410  
410  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
17,386  
17,304  
17,534  
20,180  
19,201  
7,316  
7,262  
8,173  
9,157  
7,769  
7,316  
7,262  
8,173  
9,157  
7,769  
0  
0  
0  
0  
0  
10,070  
10,042  
9,361  
11,023  
11,432  
10,070  
10,042  
9,361  
11,023  
11,432  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0