Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO (VIE: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
16,698  
17,534  
20,180  
19,201  
27,048  
10,855  
12,556  
14,723  
13,457  
21,016  
258  
878  
706  
1,311  
2,710  
0  
0  
0  
217  
215  
5,525  
6,395  
9,437  
6,089  
12,361  
4,785  
4,995  
4,331  
5,539  
5,394  
287  
288  
248  
301  
336  
5,843  
4,978  
5,457  
5,745  
6,033  
0  
0  
0  
0  
0  
4,943  
4,763  
5,047  
5,335  
5,623  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
900  
215  
410  
410  
410  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
16,698  
17,534  
20,180  
19,201  
27,048  
6,856  
8,173  
9,157  
7,769  
14,774  
6,856  
8,173  
9,157  
7,769  
14,774  
0  
0  
0  
0  
0  
9,842  
9,361  
11,023  
11,432  
12,275  
9,842  
9,361  
11,023  
11,432  
12,275  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0