Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO (VIE: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
15,976  
15,754  
16,492  
26,847  
20,322  
13,137  
12,850  
13,576  
23,911  
14,588  
532  
2,299  
3,655  
724  
2,485  
500  
0  
0  
12,900  
0  
7,517  
5,190  
4,782  
5,713  
7,456  
4,282  
5,071  
4,850  
4,251  
4,365  
306  
289  
289  
322  
282  
2,839  
2,904  
2,915  
2,936  
5,734  
0  
0  
0  
0  
0  
2,749  
2,803  
2,857  
2,912  
4,834  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
900  
90  
101  
58  
25  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
15,976  
15,754  
16,492  
26,847  
20,322  
7,552  
7,775  
8,754  
18,555  
10,196  
7,552  
7,775  
8,754  
18,547  
10,196  
0  
0  
0  
8  
0  
8,424  
7,979  
7,737  
8,293  
10,127  
8,424  
7,979  
7,737  
8,293  
10,127  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0