Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO (VIE: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
19,201  
27,048  
25,545  
32,396  
38,695  
13,457  
21,016  
18,984  
25,454  
31,403  
1,311  
2,710  
2,542  
1,259  
11,250  
217  
215  
211  
0  
0  
6,089  
12,361  
9,992  
17,240  
10,508  
5,539  
5,394  
5,938  
5,187  
7,334  
301  
336  
301  
1,768  
2,312  
5,745  
6,033  
6,561  
6,942  
7,292  
0  
0  
0  
0  
0  
5,335  
5,623  
5,923  
6,161  
6,449  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
28  
410  
410  
603  
746  
746  
0  
0  
35  
35  
69  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
19,201  
27,048  
25,545  
32,396  
38,695  
7,769  
14,774  
11,910  
14,511  
25,103  
7,769  
14,774  
11,910  
14,381  
25,103  
0  
0  
0  
130  
0  
11,432  
12,275  
13,635  
17,885  
13,592  
11,432  
12,275  
13,635  
17,885  
13,592  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0