Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (VID: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
629,507  
484,840  
391,316  
390,630  
433,902  
424,326  
180,004  
104,185  
106,187  
139,305  
13,397  
17,470  
661  
638  
915  
150,500  
0  
0  
0  
0  
241,310  
137,073  
71,203  
77,664  
97,772  
17,818  
22,106  
31,149  
26,947  
38,532  
1,301  
3,355  
1,172  
937  
2,086  
205,181  
304,835  
287,132  
284,443  
294,597  
0  
0  
0  
0  
0  
42,934  
44,150  
7,103  
7,269  
7,559  
0  
0  
0  
0  
0  
3,974  
2,416  
67  
0  
0  
149,373  
258,269  
279,962  
277,174  
287,038  
8,901  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
629,507  
484,840  
391,316  
390,630  
433,902  
194,880  
159,506  
96,517  
96,104  
139,797  
192,040  
122,374  
56,285  
55,872  
99,565  
2,840  
37,132  
40,232  
40,232  
40,232  
434,627  
325,334  
294,799  
294,526  
294,105  
434,627  
325,334  
294,799  
294,526  
294,105  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0