Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (VID: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
484,840  
391,316  
390,630  
433,902  
450,159  
180,004  
104,185  
106,187  
139,305  
153,749  
17,470  
661  
638  
915  
2,575  
0  
0  
0  
0  
0  
137,073  
71,203  
77,664  
97,772  
107,897  
22,106  
31,149  
26,947  
38,532  
41,451  
3,355  
1,172  
937  
2,086  
1,826  
304,835  
287,132  
284,443  
294,597  
296,410  
0  
0  
0  
0  
0  
44,150  
7,103  
7,269  
7,559  
7,743  
0  
0  
0  
0  
0  
2,416  
67  
0  
0  
0  
258,269  
279,962  
277,174  
287,038  
288,665  
0  
0  
0  
0  
2  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
484,840  
391,316  
390,630  
433,902  
450,159  
159,506  
96,517  
96,104  
139,797  
150,455  
122,374  
56,285  
55,872  
99,565  
110,223  
37,132  
40,232  
40,232  
40,232  
40,232  
325,334  
294,799  
294,526  
294,105  
299,704  
325,334  
294,799  
294,526  
294,105  
299,704  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0