Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (VID: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
625,214  
629,507  
484,840  
391,316  
390,630  
345,245  
424,326  
180,004  
104,185  
106,187  
15,890  
13,397  
17,470  
661  
638  
108,700  
150,500  
0  
0  
0  
186,780  
241,310  
137,073  
71,203  
77,664  
31,506  
17,818  
22,106  
31,149  
26,947  
2,369  
1,301  
3,355  
1,172  
937  
279,969  
205,181  
304,835  
287,132  
284,443  
60,000  
0  
0  
0  
0  
49,104  
42,934  
44,150  
7,103  
7,269  
0  
0  
0  
0  
0  
150  
3,974  
2,416  
67  
0  
162,259  
149,373  
258,269  
279,962  
277,174  
8,456  
8,901  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
625,214  
629,507  
484,840  
391,316  
390,630  
163,160  
194,880  
159,506  
96,517  
96,104  
138,474  
192,040  
122,374  
56,285  
55,872  
24,686  
2,840  
37,132  
40,232  
40,232  
462,054  
434,627  
325,334  
294,799  
294,526  
462,054  
434,627  
325,334  
294,799  
294,526  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0