Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (VID: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
767,683  
774,515  
704,850  
652,761  
641,463  
480,361  
500,003  
376,470  
372,749  
371,326  
32,977  
36,240  
49,161  
35,472  
16,247  
81,876  
79,536  
51,100  
103,600  
117,200  
184,812  
164,209  
161,813  
189,448  
193,110  
169,380  
203,394  
105,385  
41,473  
42,289  
11,316  
16,624  
9,010  
2,755  
2,480  
287,322  
274,512  
328,380  
280,012  
270,137  
43,920  
45,220  
46,872  
52,300  
60,000  
56,286  
55,213  
55,061  
54,473  
48,422  
0  
0  
0  
0  
0  
437  
152  
332  
472  
4,770  
171,852  
158,880  
212,337  
164,459  
148,712  
14,827  
15,046  
13,778  
8,308  
8,233  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
767,683  
774,515  
704,850  
652,761  
641,463  
288,962  
306,756  
239,391  
198,514  
183,456  
270,225  
299,271  
228,690  
187,105  
165,267  
18,737  
7,485  
10,701  
11,409  
18,189  
478,721  
467,758  
465,459  
454,247  
458,007  
478,721  
467,758  
465,459  
454,247  
458,007  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0