Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (VID: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
704,850  
652,761  
641,463  
625,214  
629,507  
376,470  
372,749  
371,326  
345,245  
424,326  
49,161  
35,472  
16,247  
15,890  
13,397  
51,100  
103,600  
117,200  
108,700  
150,500  
161,813  
189,448  
193,110  
186,780  
241,310  
105,385  
41,473  
42,289  
31,506  
17,818  
9,010  
2,755  
2,480  
2,369  
1,301  
328,380  
280,012  
270,137  
279,969  
205,181  
46,872  
52,300  
60,000  
60,000  
0  
55,061  
54,473  
48,422  
49,104  
42,934  
0  
0  
0  
0  
0  
332  
472  
4,770  
150  
3,974  
212,337  
164,459  
148,712  
162,259  
149,373  
13,778  
8,308  
8,233  
8,456  
8,901  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
704,850  
652,761  
641,463  
625,214  
629,507  
239,391  
198,514  
183,456  
163,160  
194,880  
228,690  
187,105  
165,267  
138,474  
192,040  
10,701  
11,409  
18,189  
24,686  
2,840  
465,459  
454,247  
458,007  
462,054  
434,627  
465,459  
454,247  
458,007  
462,054  
434,627  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0