Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (VID: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
391,316  
390,630  
433,902  
450,159  
479,727  
104,185  
106,187  
139,305  
153,749  
187,967  
661  
638  
915  
2,575  
2,340  
0  
0  
0  
0  
0  
71,203  
77,664  
97,772  
107,897  
142,502  
31,149  
26,947  
38,532  
41,451  
41,195  
1,172  
937  
2,086  
1,826  
1,929  
287,132  
284,443  
294,597  
296,410  
291,760  
0  
0  
0  
0  
0  
7,103  
7,269  
7,559  
7,743  
8,045  
0  
0  
0  
0  
0  
67  
0  
0  
0  
0  
279,962  
277,174  
287,038  
288,665  
283,709  
0  
0  
0  
2  
5  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
391,316  
390,630  
433,902  
450,159  
479,727  
96,517  
96,104  
139,797  
150,455  
185,916  
56,285  
55,872  
99,565  
110,223  
145,684  
40,232  
40,232  
40,232  
40,232  
40,232  
294,799  
294,526  
294,105  
299,704  
293,810  
294,799  
294,526  
294,105  
299,704  
293,810  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0