Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (VID: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
652,761  
641,463  
625,214  
629,507  
484,840  
372,749  
371,326  
345,245  
424,326  
180,004  
35,472  
16,247  
15,890  
13,397  
17,470  
103,600  
117,200  
108,700  
150,500  
0  
189,448  
193,110  
186,780  
241,310  
137,073  
41,473  
42,289  
31,506  
17,818  
22,106  
2,755  
2,480  
2,369  
1,301  
3,355  
280,012  
270,137  
279,969  
205,181  
304,835  
52,300  
60,000  
60,000  
0  
0  
54,473  
48,422  
49,104  
42,934  
44,150  
0  
0  
0  
0  
0  
472  
4,770  
150  
3,974  
2,416  
164,459  
148,712  
162,259  
149,373  
258,269  
8,308  
8,233  
8,456  
8,901  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
652,761  
641,463  
625,214  
629,507  
484,840  
198,514  
183,456  
163,160  
194,880  
159,506  
187,105  
165,267  
138,474  
192,040  
122,374  
11,409  
18,189  
24,686  
2,840  
37,132  
454,247  
458,007  
462,054  
434,627  
325,334  
454,247  
458,007  
462,054  
434,627  
325,334  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0