Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (VID: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
641,463  
625,214  
629,507  
484,840  
391,316  
371,326  
345,245  
424,326  
180,004  
104,185  
16,247  
15,890  
13,397  
17,470  
661  
117,200  
108,700  
150,500  
0  
0  
193,110  
186,780  
241,310  
137,073  
71,203  
42,289  
31,506  
17,818  
22,106  
31,149  
2,480  
2,369  
1,301  
3,355  
1,172  
270,137  
279,969  
205,181  
304,835  
287,132  
60,000  
60,000  
0  
0  
0  
48,422  
49,104  
42,934  
44,150  
7,103  
0  
0  
0  
0  
0  
4,770  
150  
3,974  
2,416  
67  
148,712  
162,259  
149,373  
258,269  
279,962  
8,233  
8,456  
8,901  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
641,463  
625,214  
629,507  
484,840  
391,316  
183,456  
163,160  
194,880  
159,506  
96,517  
165,267  
138,474  
192,040  
122,374  
56,285  
18,189  
24,686  
2,840  
37,132  
40,232  
458,007  
462,054  
434,627  
325,334  
294,799  
458,007  
462,054  
434,627  
325,334  
294,799  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0