Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
132,644,232  
127,395,711  
136,025,737  
123,280,791  
116,574,339  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
1,181,393  
1,114,688  
1,024,573  
1,016,408  
1,297,801  
  Tiền gửi tại NHNN
2,788,185  
2,277,276  
2,581,373  
3,587,549  
5,181,130  
8,512,212  
7,264,506  
9,279,533  
10,274,967  
11,453,983  
0  
0  
0  
0  
0  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
17,891  
64,143  
0  
0  
0  
89,687,957  
86,200,406  
83,279,543  
78,957,651  
71,496,841  
485,015  
574,746  
775,165  
955,774  
1,095,553  
23,936,816  
24,446,429  
35,964,319  
25,609,896  
23,628,096  
209,662  
214,792  
109,648  
109,645  
109,647  
345,453  
332,083  
351,236  
369,708  
359,043  
0  
0  
16,403  
16,403  
16,403  
5,479,648  
4,906,642  
2,643,944  
2,382,790  
1,935,842  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
132,644,232  
127,395,711  
136,025,737  
123,280,791  
116,574,339  
122,581,680  
117,787,531  
126,868,392  
114,488,320  
107,644,360  
10,062,552  
9,608,180  
9,157,345  
8,792,471  
8,929,979  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng