Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
127,395,711  
136,025,737  
123,280,791  
116,574,339  
115,353,308  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
1,114,688  
1,024,573  
1,016,408  
1,297,801  
1,086,229  
  Tiền gửi tại NHNN
2,277,276  
2,581,373  
3,587,549  
5,181,130  
1,015,260  
7,264,506  
9,279,533  
10,274,967  
11,453,983  
10,280,900  
0  
0  
0  
0  
0  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
64,143  
0  
0  
0  
0  
86,200,406  
83,279,543  
78,957,651  
71,496,841  
68,317,819  
574,746  
775,165  
955,774  
1,095,553  
0  
24,446,429  
35,964,319  
25,609,896  
23,628,096  
32,429,132  
214,792  
109,648  
109,645  
109,647  
113,815  
332,083  
351,236  
369,708  
359,043  
352,557  
0  
16,403  
16,403  
16,403  
16,403  
4,906,642  
2,643,944  
2,382,790  
1,935,842  
1,741,193  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
127,395,711  
136,025,737  
123,280,791  
116,574,339  
115,353,308  
117,787,531  
126,868,392  
114,488,320  
107,644,360  
106,605,506  
9,608,180  
9,157,345  
8,792,471  
8,929,979  
8,747,802  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng