Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
139,000,254  
132,506,950  
127,237,947  
136,025,737  
123,280,791  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
1,098,118  
1,181,412  
1,114,707  
1,024,573  
1,016,408  
  Tiền gửi tại NHNN
2,473,941  
2,788,185  
2,277,276  
2,581,373  
3,587,549  
8,415,605  
8,512,212  
7,264,398  
9,279,533  
10,274,967  
0  
0  
0  
0  
0  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
0  
17,891  
64,143  
0  
0  
95,260,822  
89,687,957  
86,200,406  
83,279,543  
78,957,651  
418,422  
485,015  
574,746  
775,165  
955,774  
28,572,852  
26,713,816  
26,645,929  
35,964,319  
25,609,896  
109,659  
109,662  
114,792  
109,648  
109,645  
350,756  
353,403  
335,460  
351,236  
369,708  
0  
0  
0  
16,403  
16,403  
2,300,079  
2,657,397  
2,646,090  
2,643,944  
2,382,790  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
139,000,254  
132,506,950  
127,237,947  
136,025,737  
123,280,791  
128,333,182  
122,387,901  
117,574,880  
126,868,392  
114,488,320  
10,667,072  
10,119,049  
9,663,067  
9,157,345  
8,792,471  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
  Thư tín dụng
1,652,769  
1,666,766  
1,315,072  
0  
2,569,478  
Thư tín dụng trả ngay
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả chậm
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng khác
1,652,769  
1,666,766  
1,315,072  
0  
2,569,478  
  Bảo lãnh tín dụng
6,173,831  
5,851,121  
5,466,532  
4,576,171  
4,662,725  
  Bảo lãnh vay vốn
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh dự thầu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh xuất khẩu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh khác
 
 
 
 
 
  Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
58,922,073  
41,421,549  
45,329,476  
57,503,823  
289,633,484  
  Cam kết mua ngoại tệ
3,016,280  
2,332,810  
1,851,105  
2,113,954  
2,515,184  
  Cam kết bán ngoại tệ
667,124  
3,025,255  
2,341,850  
2,859,467  
2,276,090  
  Cam kết hoán đổi ngoại tệ
55,238,669  
36,063,484  
41,136,521  
52,530,402  
284,842,210  
  Cam kết giao dịch tương lại
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết cho vay không hủy ngang
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết trong nghiệp vụ L/C
1,652,769  
1,666,766  
1,315,072  
2,437,423  
2,569,478  
Cam kết khác
12,765,242  
15,854,141  
17,893,898  
16,273,588  
9,239,013