Công ty cổ phần Vinhomes (VHM: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
117,807,671  
138,194,633  
117,412,842  
94,692,755  
51,303,819  
80,465,683  
107,648,618  
79,522,351  
63,034,146  
44,421,050  
3,515,572  
5,928,624  
4,718,600  
2,062,432  
1,561,578  
1,009,405  
1,193,862  
1,183,839  
730,617  
0  
41,761,059  
55,429,468  
27,355,805  
17,623,140  
24,774,715  
27,090,039  
38,316,304  
36,789,016  
25,840,259  
17,006,260  
7,089,608  
6,780,359  
9,475,092  
16,777,698  
1,078,498  
37,341,988  
30,546,015  
37,890,490  
31,658,609  
6,882,769  
4,589,691  
141,626  
9,080,056  
137,486  
87,738  
398,391  
395,635  
98,625  
2,742,274  
1,355,894  
5,904,211  
5,759,952  
5,876,278  
2,280,315  
163,038  
22,685,206  
19,830,509  
18,848,494  
17,719,432  
2,462,056  
478,312  
72,223  
189,223  
208,315  
1,754,972  
3,286,177  
4,346,069  
3,797,814  
8,570,787  
1,059,070  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
117,807,671  
138,194,633  
117,412,842  
94,692,755  
51,303,819  
69,688,996  
91,919,408  
74,860,009  
56,445,111  
41,180,034  
41,057,661  
64,012,185  
61,267,870  
47,588,528  
34,223,057  
28,631,334  
27,907,223  
13,592,138  
8,856,583  
6,956,976  
48,118,675  
46,275,225  
42,552,833  
38,247,644  
10,123,785  
48,118,675  
46,275,225  
42,552,833  
38,247,644  
10,123,785  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0