Công ty cổ phần Vinhomes (VHM: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
117,267,835  
94,692,755  
 
 
 
79,163,370  
63,034,146  
 
 
 
4,709,600  
2,062,432  
 
 
 
1,192,839  
730,617  
 
 
 
19,369,476  
17,623,140  
 
 
 
36,189,353  
25,840,259  
 
 
 
17,702,102  
16,777,698  
 
 
 
38,104,465  
31,658,609  
 
 
 
136,412  
137,486  
 
 
 
708,394  
2,742,274  
 
 
 
5,344,200  
2,280,315  
 
 
 
19,086,369  
17,719,432  
 
 
 
189,223  
208,315  
 
 
 
12,639,867  
8,570,787  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
117,241,156  
94,692,755  
 
 
 
75,278,118  
56,445,111  
 
 
 
61,808,459  
47,588,528  
 
 
 
13,469,659  
8,856,583  
 
 
 
41,963,037  
38,247,644  
 
 
 
41,963,037  
38,247,644  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0