Công ty cổ phần Vinhomes (VHM: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
138,194,633  
117,412,842  
94,692,755  
51,303,819  
 
107,648,618  
79,522,351  
63,034,146  
44,421,050  
 
5,928,624  
4,718,600  
2,062,432  
1,561,578  
 
1,193,862  
1,183,839  
730,617  
0  
 
55,429,468  
27,355,805  
17,623,140  
24,774,715  
 
38,316,304  
36,789,016  
25,840,259  
17,006,260  
 
6,780,359  
9,475,092  
16,777,698  
1,078,498  
 
30,546,015  
37,890,490  
31,658,609  
6,882,769  
 
141,626  
9,080,056  
137,486  
87,738  
 
395,635  
98,625  
2,742,274  
1,355,894  
 
5,759,952  
5,876,278  
2,280,315  
163,038  
 
19,830,509  
18,848,494  
17,719,432  
2,462,056  
 
72,223  
189,223  
208,315  
1,754,972  
 
4,346,069  
3,797,814  
8,570,787  
1,059,070  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
138,194,633  
117,412,842  
94,692,755  
51,303,819  
 
91,919,408  
74,860,009  
56,445,111  
41,180,034  
 
64,012,185  
61,267,870  
47,588,528  
34,223,057  
 
27,907,223  
13,592,138  
8,856,583  
6,956,976  
 
46,275,225  
42,552,833  
38,247,644  
10,123,785  
 
46,275,225  
42,552,833  
38,247,644  
10,123,785  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0