Công ty cổ phần Vinhomes (VHM: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
117,412,842  
94,692,755  
51,303,819  
 
 
79,522,351  
63,034,146  
44,421,050  
 
 
4,718,600  
2,062,432  
1,561,578  
 
 
1,183,839  
730,617  
0  
 
 
27,355,805  
17,623,140  
24,774,715  
 
 
36,789,016  
25,840,259  
17,006,260  
 
 
9,475,092  
16,777,698  
1,078,498  
 
 
37,890,490  
31,658,609  
6,882,769  
 
 
9,080,056  
137,486  
87,738  
 
 
98,625  
2,742,274  
1,355,894  
 
 
5,876,278  
2,280,315  
163,038  
 
 
18,848,494  
17,719,432  
2,462,056  
 
 
189,223  
208,315  
1,754,972  
 
 
3,797,814  
8,570,787  
1,059,070  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
117,412,842  
94,692,755  
51,303,819  
 
 
74,860,009  
56,445,111  
41,180,034  
 
 
61,267,870  
47,588,528  
34,223,057  
 
 
13,592,138  
8,856,583  
6,956,976  
 
 
42,552,833  
38,247,644  
10,123,785  
 
 
42,552,833  
38,247,644  
10,123,785  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0