Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (VHL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,262,432  
1,282,498  
1,319,395  
1,293,357  
1,275,104  
547,638  
553,237  
588,812  
577,395  
549,974  
43,747  
80,411  
79,084  
120,459  
82,307  
10,000  
10,000  
30,000  
10,000  
10,000  
78,430  
52,799  
94,884  
84,171  
82,084  
407,738  
402,860  
379,774  
359,919  
371,824  
7,724  
7,167  
5,069  
2,848  
3,760  
714,794  
729,261  
730,583  
715,962  
725,130  
6,661  
6,194  
6,339  
5,789  
5,772  
579,852  
598,308  
558,108  
572,756  
591,933  
0  
0  
0  
0  
0  
7,299  
5,298  
33,648  
23,042  
15,114  
87,584  
86,036  
82,548  
80,462  
79,735  
33,397  
33,424  
49,940  
33,913  
32,576  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,262,432  
1,282,498  
1,319,395  
1,293,357  
1,275,104  
570,222  
593,475  
664,051  
671,666  
592,511  
398,860  
423,045  
491,598  
540,088  
419,502  
171,362  
170,430  
172,453  
131,577  
173,009  
692,210  
689,024  
655,344  
621,692  
682,594  
692,210  
689,024  
655,344  
621,692  
682,594  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0