Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (VHL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,285,104  
1,221,071  
1,335,714  
1,267,076  
1,276,798  
563,879  
487,994  
567,544  
543,472  
559,960  
47,793  
21,436  
145,074  
107,066  
68,830  
10,000  
10,000  
10,000  
10,000  
10,000  
91,388  
61,659  
42,500  
47,927  
79,086  
403,867  
381,302  
356,171  
361,952  
384,986  
10,831  
13,597  
13,799  
16,526  
17,057  
721,225  
733,077  
768,170  
723,605  
716,838  
5,882  
5,100  
5,064  
4,009  
4,116  
584,077  
602,925  
583,541  
591,720  
598,119  
0  
0  
0  
0  
0  
28,681  
13,699  
72,893  
61,812  
52,854  
75,564  
77,684  
66,162  
26,224  
21,949  
27,021  
33,668  
40,511  
39,840  
39,799  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,285,104  
1,221,071  
1,335,714  
1,267,076  
1,276,798  
663,630  
629,261  
794,857  
703,941  
712,100  
437,326  
404,695  
541,271  
478,045  
460,953  
226,304  
224,567  
253,586  
225,896  
251,147  
621,474  
591,809  
540,858  
563,135  
564,698  
621,474  
591,809  
540,858  
563,135  
564,698  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0