Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (VHL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,236,205  
1,120,101  
1,073,010  
1,047,505  
1,028,933  
548,394  
490,210  
453,392  
425,932  
426,071  
106,898  
55,636  
51,378  
36,784  
57,510  
10,000  
10,000  
10,000  
10,000  
10,135  
75,032  
72,551  
50,359  
44,927  
53,768  
341,408  
341,382  
333,723  
323,040  
296,071  
15,056  
10,641  
7,931  
11,180  
8,586  
687,811  
629,891  
619,618  
621,574  
602,862  
8,914  
8,914  
7,084  
6,789  
5,426  
502,932  
518,228  
501,146  
514,068  
511,102  
0  
0  
0  
0  
0  
129,731  
56,801  
69,898  
58,239  
43,084  
6,430  
6,430  
2,062  
2,062  
2,062  
39,804  
39,518  
39,427  
40,416  
41,188  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,236,205  
1,120,101  
1,073,010  
1,047,505  
1,028,933  
724,400  
636,607  
588,358  
582,494  
588,753  
471,550  
412,599  
362,618  
372,091  
409,845  
252,850  
224,008  
225,740  
210,403  
178,908  
511,805  
483,494  
484,652  
465,011  
440,180  
511,805  
483,494  
484,652  
465,011  
440,180  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0