Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (VHL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,234,830  
1,236,205  
1,120,101  
1,073,010  
1,047,505  
522,981  
548,394  
490,210  
453,392  
425,932  
59,394  
106,898  
55,636  
51,378  
36,784  
10,000  
10,000  
10,000  
10,000  
10,000  
56,808  
75,032  
72,551  
50,359  
44,927  
373,363  
341,408  
341,382  
333,723  
323,040  
23,416  
15,056  
10,641  
7,931  
11,180  
711,849  
687,811  
629,891  
619,618  
621,574  
3,966  
8,914  
8,914  
7,084  
6,789  
605,171  
502,932  
518,228  
501,146  
514,068  
0  
0  
0  
0  
0  
46,951  
129,731  
56,801  
69,898  
58,239  
18,237  
6,430  
6,430  
2,062  
2,062  
37,523  
39,804  
39,518  
39,427  
40,416  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,234,830  
1,236,205  
1,120,101  
1,073,010  
1,047,505  
699,769  
724,400  
636,607  
588,358  
582,494  
456,728  
471,550  
412,599  
362,618  
372,091  
243,041  
252,850  
224,008  
225,740  
210,403  
535,061  
511,805  
483,494  
484,652  
465,011  
535,061  
511,805  
483,494  
484,652  
465,011  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0