Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (VHL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,244,648  
1,296,989  
1,347,512  
1,285,104  
1,221,071  
496,279  
533,687  
579,161  
563,879  
487,994  
42,340  
36,101  
77,124  
47,793  
21,436  
10,000  
10,000  
10,000  
10,000  
10,000  
53,551  
66,587  
69,996  
91,388  
61,659  
386,421  
407,776  
405,870  
403,867  
381,302  
3,968  
13,223  
16,171  
10,831  
13,597  
748,369  
763,303  
768,351  
721,225  
733,077  
6,615  
6,725  
6,747  
5,882  
5,100  
614,799  
602,212  
621,591  
584,077  
602,925  
0  
0  
0  
0  
0  
12,189  
42,532  
29,873  
28,681  
13,699  
81,905  
79,608  
78,336  
75,564  
77,684  
32,861  
32,226  
31,804  
27,021  
33,668  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,244,648  
1,296,989  
1,347,512  
1,285,104  
1,221,071  
588,011  
688,647  
775,977  
663,630  
629,261  
412,836  
454,363  
524,144  
437,326  
404,695  
175,175  
234,283  
251,833  
226,304  
224,567  
656,637  
608,343  
571,534  
621,474  
591,809  
656,637  
608,343  
571,534  
621,474  
591,809  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0