Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (VHL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,221,071  
1,335,714  
1,267,076  
1,276,798  
1,234,830  
487,994  
567,544  
543,472  
559,960  
522,981  
21,436  
145,074  
107,066  
68,830  
59,394  
10,000  
10,000  
10,000  
10,000  
10,000  
61,659  
42,500  
47,927  
79,086  
56,808  
381,302  
356,171  
361,952  
384,986  
373,363  
13,597  
13,799  
16,526  
17,057  
23,416  
733,077  
768,170  
723,605  
716,838  
711,849  
5,100  
5,064  
4,009  
4,116  
3,966  
602,925  
583,541  
591,720  
598,119  
605,171  
0  
0  
0  
0  
0  
13,699  
72,893  
61,812  
52,854  
46,951  
77,684  
66,162  
26,224  
21,949  
18,237  
33,668  
40,511  
39,840  
39,799  
37,523  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,221,071  
1,335,714  
1,267,076  
1,276,798  
1,234,830  
629,261  
794,857  
703,941  
712,100  
699,769  
404,695  
541,271  
478,045  
460,953  
456,728  
224,567  
253,586  
225,896  
251,147  
243,041  
591,809  
540,858  
563,135  
564,698  
535,061  
591,809  
540,858  
563,135  
564,698  
535,061  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0