Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (VHL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,267,076  
1,276,798  
1,234,830  
1,236,205  
1,120,101  
543,472  
559,960  
522,981  
548,394  
490,210  
107,066  
68,830  
59,394  
106,898  
55,636  
10,000  
10,000  
10,000  
10,000  
10,000  
47,927  
79,086  
56,808  
75,032  
72,551  
361,952  
384,986  
373,363  
341,408  
341,382  
16,526  
17,057  
23,416  
15,056  
10,641  
723,605  
716,838  
711,849  
687,811  
629,891  
4,009  
4,116  
3,966  
8,914  
8,914  
591,720  
598,119  
605,171  
502,932  
518,228  
0  
0  
0  
0  
0  
61,812  
52,854  
46,951  
129,731  
56,801  
26,224  
21,949  
18,237  
6,430  
6,430  
39,840  
39,799  
37,523  
39,804  
39,518  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,267,076  
1,276,798  
1,234,830  
1,236,205  
1,120,101  
703,941  
712,100  
699,769  
724,400  
636,607  
478,045  
460,953  
456,728  
471,550  
412,599  
225,896  
251,147  
243,041  
252,850  
224,008  
563,135  
564,698  
535,061  
511,805  
483,494  
563,135  
564,698  
535,061  
511,805  
483,494  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0