Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (VHL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,276,798  
1,234,830  
1,236,205  
1,120,101  
1,073,010  
559,960  
522,981  
548,394  
490,210  
453,392  
68,830  
59,394  
106,898  
55,636  
51,378  
10,000  
10,000  
10,000  
10,000  
10,000  
79,086  
56,808  
75,032  
72,551  
50,359  
384,986  
373,363  
341,408  
341,382  
333,723  
17,057  
23,416  
15,056  
10,641  
7,931  
716,838  
711,849  
687,811  
629,891  
619,618  
4,116  
3,966  
8,914  
8,914  
7,084  
598,119  
605,171  
502,932  
518,228  
501,146  
0  
0  
0  
0  
0  
52,854  
46,951  
129,731  
56,801  
69,898  
21,949  
18,237  
6,430  
6,430  
2,062  
39,799  
37,523  
39,804  
39,518  
39,427  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,276,798  
1,234,830  
1,236,205  
1,120,101  
1,073,010  
712,100  
699,769  
724,400  
636,607  
588,358  
460,953  
456,728  
471,550  
412,599  
362,618  
251,147  
243,041  
252,850  
224,008  
225,740  
564,698  
535,061  
511,805  
483,494  
484,652  
564,698  
535,061  
511,805  
483,494  
484,652  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0