Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (VHL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,275,104  
1,244,648  
1,296,989  
1,347,512  
1,285,104  
549,974  
496,279  
533,687  
579,161  
563,879  
82,307  
42,340  
36,101  
77,124  
47,793  
10,000  
10,000  
10,000  
10,000  
10,000  
82,084  
53,551  
66,587  
69,996  
91,388  
371,824  
386,421  
407,776  
405,870  
403,867  
3,760  
3,968  
13,223  
16,171  
10,831  
725,130  
748,369  
763,303  
768,351  
721,225  
5,772  
6,615  
6,725  
6,747  
5,882  
591,933  
614,799  
602,212  
621,591  
584,077  
0  
0  
0  
0  
0  
15,114  
12,189  
42,532  
29,873  
28,681  
79,735  
81,905  
79,608  
78,336  
75,564  
32,576  
32,861  
32,226  
31,804  
27,021  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,275,104  
1,244,648  
1,296,989  
1,347,512  
1,285,104  
592,511  
588,011  
688,647  
775,977  
663,630  
419,502  
412,836  
454,363  
524,144  
437,326  
173,009  
175,175  
234,283  
251,833  
226,304  
682,594  
656,637  
608,343  
571,534  
621,474  
682,594  
656,637  
608,343  
571,534  
621,474  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0