Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Viwaseen Huế (VHH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2014
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
129,885  
 
 
 
 
17,955  
 
 
 
 
443  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
11,805  
 
 
 
 
2,618  
 
 
 
 
3,090  
 
 
 
 
111,930  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
111,584  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
346  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
129,885  
 
 
 
 
75,669  
 
 
 
 
35,026  
 
 
 
 
40,644  
 
 
 
 
54,216  
 
 
 
 
54,216  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0