Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam (VHG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,653,012  
1,681,987  
1,875,210  
1,804,466  
1,846,613  
155,483  
187,112  
454,448  
830,681  
1,230,101  
5,447  
1,645  
18,447  
57,945  
5,118  
86  
86  
15,288  
6,992  
4,086  
144,414  
165,691  
234,184  
740,861  
1,196,059  
0  
16,566  
181,653  
21,374  
21,374  
5,536  
3,124  
4,877  
3,510  
3,463  
1,497,528  
1,494,874  
1,420,762  
973,786  
616,512  
0  
0  
0  
0  
76,400  
378  
452  
746  
607  
65,696  
0  
0  
0  
0  
0  
180,849  
180,338  
181,957  
246,681  
181,122  
1,316,301  
1,314,084  
701,660  
726,497  
293,294  
0  
0  
536,398  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,653,012  
1,681,987  
1,875,210  
1,804,466  
1,846,613  
14,856  
10,738  
123,831  
82,735  
135,272  
4,128  
5,519  
112,114  
82,352  
135,272  
10,728  
5,219  
11,717  
383  
0  
1,638,156  
1,671,249  
1,751,379  
1,721,731  
1,711,341  
1,638,156  
1,671,249  
1,751,379  
1,721,731  
1,711,341  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0