Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam (VHG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,804,466  
1,846,613  
1,883,874  
1,840,345  
1,210,169  
830,681  
1,230,101  
1,319,473  
1,267,216  
552,986  
57,945  
5,118  
23,287  
127,218  
25,770  
6,992  
4,086  
376,610  
397,121  
13,246  
740,861  
1,196,059  
894,864  
717,781  
465,018  
21,374  
21,374  
21,375  
21,374  
37,887  
3,510  
3,463  
3,336  
3,722  
11,064  
973,786  
616,512  
564,401  
573,129  
657,183  
0  
76,400  
76,400  
76,400  
69,500  
607  
65,696  
786  
4,803  
184,831  
0  
0  
0  
0  
0  
246,681  
181,122  
180,614  
180,381  
0  
726,497  
293,294  
306,601  
311,546  
307,931  
0  
0  
0  
0  
62,546  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
32,375  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,804,466  
1,846,613  
1,883,874  
1,840,345  
1,210,169  
82,735  
135,272  
172,588  
101,583  
231,220  
82,352  
135,272  
172,588  
97,945  
226,042  
383  
0  
0  
3,638  
5,178  
1,721,731  
1,711,341  
1,711,286  
1,715,006  
941,062  
1,721,731  
1,711,341  
1,711,286  
1,715,006  
941,062  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
23,756  
37,887