Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam (VHG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
451,240  
644,569  
651,471  
673,752  
669,652  
66,713  
11,798  
14,725  
28,456  
54,343  
720  
778  
838  
10,341  
478  
60  
60  
60  
86  
86  
62,508  
2,634  
5,511  
9,746  
45,498  
0  
4,846  
4,846  
4,846  
4,846  
3,424  
3,479  
3,469  
3,437  
3,435  
384,528  
632,770  
636,746  
645,296  
615,308  
0  
0  
0  
0  
0  
80,630  
83,329  
84,674  
86,044  
258  
0  
0  
0  
0  
0  
47,411  
47,344  
47,344  
47,327  
172,138  
247,777  
493,301  
495,846  
498,142  
442,913  
8,710  
8,796  
8,883  
13,783  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
451,240  
644,569  
651,471  
673,752  
669,652  
175,440  
139,837  
142,544  
153,487  
132,401  
45,800  
45,219  
47,717  
60,710  
45,146  
129,640  
94,618  
94,827  
92,777  
87,255  
275,800  
504,732  
508,927  
520,265  
537,251  
275,800  
504,732  
508,927  
520,265  
537,251  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0