Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam (VHG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
669,652  
1,494,160  
1,473,259  
1,653,012  
1,681,987  
54,343  
30,491  
19,591  
155,483  
187,112  
478  
2,659  
902  
5,447  
1,645  
86  
86  
86  
86  
86  
45,498  
16,863  
7,698  
144,414  
165,691  
4,846  
4,846  
4,846  
0  
16,566  
3,435  
6,037  
6,058  
5,536  
3,124  
615,308  
1,463,668  
1,453,667  
1,497,528  
1,494,874  
0  
0  
0  
0  
0  
258  
298  
338  
378  
452  
0  
0  
0  
0  
0  
172,138  
172,107  
172,021  
180,849  
180,338  
442,913  
1,291,264  
1,281,308  
1,316,301  
1,314,084  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
669,652  
1,494,160  
1,473,259  
1,653,012  
1,681,987  
132,401  
56,826  
41,186  
14,856  
10,738  
45,146  
13,460  
10,030  
4,128  
5,519  
87,255  
43,365  
31,155  
10,728  
5,219  
537,251  
1,437,334  
1,432,073  
1,638,156  
1,671,249  
537,251  
1,437,334  
1,432,073  
1,638,156  
1,671,249  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0