Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam (VHG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
648,202  
673,752  
669,652  
1,494,160  
1,473,259  
10,725  
28,456  
54,343  
30,491  
19,591  
838  
10,341  
478  
2,659  
902  
60  
86  
86  
86  
86  
1,511  
9,746  
45,498  
16,863  
7,698  
4,846  
4,846  
4,846  
4,846  
4,846  
3,469  
3,437  
3,435  
6,037  
6,058  
637,478  
645,296  
615,308  
1,463,668  
1,453,667  
0  
0  
0  
0  
0  
84,674  
86,044  
258  
298  
338  
0  
0  
0  
0  
0  
47,344  
47,327  
172,138  
172,107  
172,021  
496,577  
498,142  
442,913  
1,291,264  
1,281,308  
8,883  
13,783  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
648,202  
673,752  
669,652  
1,494,160  
1,473,259  
137,749  
153,487  
132,401  
56,826  
41,186  
43,717  
60,710  
45,146  
13,460  
10,030  
94,031  
92,777  
87,255  
43,365  
31,155  
510,454  
520,265  
537,251  
1,437,334  
1,432,073  
510,454  
520,265  
537,251  
1,437,334  
1,432,073  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0