Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam (VHG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,473,259  
1,653,012  
1,681,987  
1,875,210  
1,804,466  
19,591  
155,483  
187,112  
454,448  
830,681  
902  
5,447  
1,645  
18,447  
57,945  
86  
86  
86  
15,288  
6,992  
7,698  
144,414  
165,691  
234,184  
740,861  
4,846  
0  
16,566  
181,653  
21,374  
6,058  
5,536  
3,124  
4,877  
3,510  
1,453,667  
1,497,528  
1,494,874  
1,420,762  
973,786  
0  
0  
0  
0  
0  
338  
378  
452  
746  
607  
0  
0  
0  
0  
0  
172,021  
180,849  
180,338  
181,957  
246,681  
1,281,308  
1,316,301  
1,314,084  
701,660  
726,497  
0  
0  
0  
536,398  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,473,259  
1,653,012  
1,681,987  
1,875,210  
1,804,466  
41,186  
14,856  
10,738  
123,831  
82,735  
10,030  
4,128  
5,519  
112,114  
82,352  
31,155  
10,728  
5,219  
11,717  
383  
1,432,073  
1,638,156  
1,671,249  
1,751,379  
1,721,731  
1,432,073  
1,638,156  
1,671,249  
1,751,379  
1,721,731  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0