Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam (VHG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,681,987  
1,875,210  
1,804,466  
1,846,613  
1,883,874  
187,112  
454,448  
830,681  
1,230,101  
1,319,473  
1,645  
18,447  
57,945  
5,118  
23,287  
86  
15,288  
6,992  
4,086  
376,610  
165,691  
234,184  
740,861  
1,196,059  
894,864  
16,566  
181,653  
21,374  
21,374  
21,375  
3,124  
4,877  
3,510  
3,463  
3,336  
1,494,874  
1,420,762  
973,786  
616,512  
564,401  
0  
0  
0  
76,400  
76,400  
452  
746  
607  
65,696  
786  
0  
0  
0  
0  
0  
180,338  
181,957  
246,681  
181,122  
180,614  
1,314,084  
701,660  
726,497  
293,294  
306,601  
0  
536,398  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,681,987  
1,875,210  
1,804,466  
1,846,613  
1,883,874  
10,738  
123,831  
82,735  
135,272  
172,588  
5,519  
112,114  
82,352  
135,272  
172,588  
5,219  
11,717  
383  
0  
0  
1,671,249  
1,751,379  
1,721,731  
1,711,341  
1,711,286  
1,671,249  
1,751,379  
1,721,731  
1,711,341  
1,711,286  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0