Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam (VHG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
644,569  
651,471  
673,752  
669,652  
1,494,160  
11,798  
14,725  
28,456  
54,343  
30,491  
778  
838  
10,341  
478  
2,659  
60  
60  
86  
86  
86  
2,634  
5,511  
9,746  
45,498  
16,863  
4,846  
4,846  
4,846  
4,846  
4,846  
3,479  
3,469  
3,437  
3,435  
6,037  
632,770  
636,746  
645,296  
615,308  
1,463,668  
0  
0  
0  
0  
0  
83,329  
84,674  
86,044  
258  
298  
0  
0  
0  
0  
0  
47,344  
47,344  
47,327  
172,138  
172,107  
493,301  
495,846  
498,142  
442,913  
1,291,264  
8,796  
8,883  
13,783  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
644,569  
651,471  
673,752  
669,652  
1,494,160  
139,837  
142,544  
153,487  
132,401  
56,826  
45,219  
47,717  
60,710  
45,146  
13,460  
94,618  
94,827  
92,777  
87,255  
43,365  
504,732  
508,927  
520,265  
537,251  
1,437,334  
504,732  
508,927  
520,265  
537,251  
1,437,334  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0