Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam (VHG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,494,160  
1,473,259  
1,653,012  
1,681,987  
1,875,210  
30,491  
19,591  
155,483  
187,112  
454,448  
2,659  
902  
5,447  
1,645  
18,447  
86  
86  
86  
86  
15,288  
16,863  
7,698  
144,414  
165,691  
234,184  
4,846  
4,846  
0  
16,566  
181,653  
6,037  
6,058  
5,536  
3,124  
4,877  
1,463,668  
1,453,667  
1,497,528  
1,494,874  
1,420,762  
0  
0  
0  
0  
0  
298  
338  
378  
452  
746  
0  
0  
0  
0  
0  
172,107  
172,021  
180,849  
180,338  
181,957  
1,291,264  
1,281,308  
1,316,301  
1,314,084  
701,660  
0  
0  
0  
0  
536,398  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,494,160  
1,473,259  
1,653,012  
1,681,987  
1,875,210  
56,826  
41,186  
14,856  
10,738  
123,831  
13,460  
10,030  
4,128  
5,519  
112,114  
43,365  
31,155  
10,728  
5,219  
11,717  
1,437,334  
1,432,073  
1,638,156  
1,671,249  
1,751,379  
1,437,334  
1,432,073  
1,638,156  
1,671,249  
1,751,379  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0