Công ty Cổ phần Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà (VHF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
591,877  
 
 
 
 
501,417  
 
 
 
 
69,953  
 
 
 
 
132,010  
 
 
 
 
128,158  
 
 
 
 
166,721  
 
 
 
 
4,575  
 
 
 
 
90,459  
 
 
 
 
5,599  
 
 
 
 
22,096  
 
 
 
 
2,951  
 
 
 
 
4,189  
 
 
 
 
50,946  
 
 
 
 
4,678  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
591,877  
 
 
 
 
362,140  
 
 
 
 
349,489  
 
 
 
 
12,651  
 
 
 
 
229,737  
 
 
 
 
229,737  
 
 
 
 
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
 
0