Công ty Cổ phần Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà (VHF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
480,856  
487,223  
568,384  
331,762  
397,411  
429,522  
434,909  
516,288  
278,878  
343,663  
6,767  
2,844  
7,341  
5,974  
16,169  
169,915  
169,415  
169,015  
167,815  
167,815  
81,898  
42,806  
141,194  
77,336  
81,936  
161,404  
211,157  
190,161  
21,183  
72,129  
9,537  
8,688  
8,577  
6,570  
5,614  
51,334  
52,314  
52,096  
52,884  
53,748  
5,756  
6,155  
5,554  
5,559  
5,579  
18,377  
19,032  
19,498  
20,148  
21,054  
2,745  
2,859  
2,949  
3,063  
2,913  
4,899  
4,761  
4,659  
4,571  
4,398  
15,141  
15,141  
15,141  
15,141  
15,141  
4,416  
4,366  
4,294  
4,402  
4,663  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
480,856  
487,223  
568,384  
331,762  
397,411  
260,255  
272,896  
354,546  
110,041  
170,193  
242,607  
262,936  
343,609  
99,101  
156,534  
17,648  
9,959  
10,937  
10,940  
13,659  
220,601  
214,327  
213,838  
221,721  
227,218  
220,601  
214,327  
213,838  
221,721  
227,218  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0