Công ty Cổ phần Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà (VHF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
397,411  
 
591,877  
 
 
343,663  
 
501,417  
 
 
16,169  
 
69,953  
 
 
167,815  
 
132,010  
 
 
81,936  
 
128,158  
 
 
72,129  
 
166,721  
 
 
5,614  
 
4,575  
 
 
53,748  
 
90,459  
 
 
5,579  
 
5,599  
 
 
21,054  
 
22,096  
 
 
2,913  
 
2,951  
 
 
4,398  
 
4,189  
 
 
15,141  
 
50,946  
 
 
4,663  
 
4,678  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
397,411  
 
591,877  
 
 
170,193  
 
362,140  
 
 
156,534  
 
349,489  
 
 
13,659  
 
12,651  
 
 
227,218  
 
229,737  
 
 
227,218  
 
229,737  
 
 
0  
 
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
 
0