Công ty Cổ phần Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà (VHF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
568,384  
331,762  
397,411  
 
591,877  
516,288  
278,878  
343,663  
 
501,417  
7,341  
5,974  
16,169  
 
69,953  
169,015  
167,815  
167,815  
 
132,010  
141,194  
77,336  
81,936  
 
128,158  
190,161  
21,183  
72,129  
 
166,721  
8,577  
6,570  
5,614  
 
4,575  
52,096  
52,884  
53,748  
 
90,459  
5,554  
5,559  
5,579  
 
5,599  
19,498  
20,148  
21,054  
 
22,096  
2,949  
3,063  
2,913  
 
2,951  
4,659  
4,571  
4,398  
 
4,189  
15,141  
15,141  
15,141  
 
50,946  
4,294  
4,402  
4,663  
 
4,678  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
568,384  
331,762  
397,411  
 
591,877  
354,546  
110,041  
170,193  
 
362,140  
343,609  
99,101  
156,534  
 
349,489  
10,937  
10,940  
13,659  
 
12,651  
213,838  
221,721  
227,218  
 
229,737  
213,838  
221,721  
227,218  
 
229,737  
0  
0  
0  
 
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
 
0