Công ty Cổ phần Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà (VHF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
332,414  
427,787  
483,159  
291,468  
480,856  
279,922  
374,650  
431,259  
238,823  
429,522  
4,171  
4,850  
4,823  
12,753  
6,767  
170,690  
168,510  
169,815  
164,815  
169,915  
36,988  
29,994  
46,415  
48,028  
81,898  
62,346  
164,738  
203,703  
7,536  
161,404  
5,728  
6,558  
6,504  
5,690  
9,537  
52,492  
53,137  
51,900  
52,645  
51,334  
7,924  
7,924  
6,796  
7,525  
5,756  
6,897  
12,660  
13,098  
17,731  
18,377  
11,479  
6,376  
6,571  
2,631  
2,745  
6,235  
6,148  
6,010  
5,402  
4,899  
15,141  
15,141  
15,141  
15,141  
15,141  
4,815  
4,887  
4,284  
4,214  
4,416  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
332,414  
427,787  
483,159  
291,468  
480,856  
109,152  
207,614  
266,005  
75,597  
260,255  
94,111  
191,737  
250,972  
59,910  
242,607  
15,041  
15,877  
15,032  
15,687  
17,648  
223,262  
220,173  
217,154  
215,871  
220,601  
223,262  
220,173  
217,154  
215,871  
220,601  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0