Công ty Cổ phần Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà (VHF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
291,468  
480,856  
487,223  
568,384  
331,762  
238,823  
429,522  
434,909  
516,288  
278,878  
12,753  
6,767  
2,844  
7,341  
5,974  
164,815  
169,915  
169,415  
169,015  
167,815  
48,028  
81,898  
42,806  
141,194  
77,336  
7,536  
161,404  
211,157  
190,161  
21,183  
5,690  
9,537  
8,688  
8,577  
6,570  
52,645  
51,334  
52,314  
52,096  
52,884  
7,525  
5,756  
6,155  
5,554  
5,559  
17,731  
18,377  
19,032  
19,498  
20,148  
2,631  
2,745  
2,859  
2,949  
3,063  
5,402  
4,899  
4,761  
4,659  
4,571  
15,141  
15,141  
15,141  
15,141  
15,141  
4,214  
4,416  
4,366  
4,294  
4,402  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
291,468  
480,856  
487,223  
568,384  
331,762  
75,597  
260,255  
272,896  
354,546  
110,041  
59,910  
242,607  
262,936  
343,609  
99,101  
15,687  
17,648  
9,959  
10,937  
10,940  
215,871  
220,601  
214,327  
213,838  
221,721  
215,871  
220,601  
214,327  
213,838  
221,721  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0