Công ty Cổ phần Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà (VHF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
483,736  
568,384  
331,762  
397,411  
 
431,821  
516,288  
278,878  
343,663  
 
2,844  
7,341  
5,974  
16,169  
 
169,415  
169,015  
167,815  
167,815  
 
61,945  
141,194  
77,336  
81,936  
 
188,930  
190,161  
21,183  
72,129  
 
8,688  
8,577  
6,570  
5,614  
 
51,915  
52,096  
52,884  
53,748  
 
5,756  
5,554  
5,559  
5,579  
 
19,032  
19,498  
20,148  
21,054  
 
2,859  
2,949  
3,063  
2,913  
 
4,761  
4,659  
4,571  
4,398  
 
15,141  
15,141  
15,141  
15,141  
 
4,366  
4,294  
4,402  
4,663  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
483,736  
568,384  
331,762  
397,411  
 
269,409  
354,546  
110,041  
170,193  
 
258,470  
343,609  
99,101  
156,534  
 
10,940  
10,937  
10,940  
13,659  
 
214,327  
213,838  
221,721  
227,218  
 
214,327  
213,838  
221,721  
227,218  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0