Công ty Cổ phần Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà (VHF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
331,762  
397,411  
 
591,877  
 
278,878  
343,663  
 
501,417  
 
5,974  
16,169  
 
69,953  
 
167,815  
167,815  
 
132,010  
 
77,336  
81,936  
 
128,158  
 
21,183  
72,129  
 
166,721  
 
6,570  
5,614  
 
4,575  
 
52,884  
53,748  
 
90,459  
 
5,559  
5,579  
 
5,599  
 
20,148  
21,054  
 
22,096  
 
3,063  
2,913  
 
2,951  
 
4,571  
4,398  
 
4,189  
 
15,141  
15,141  
 
50,946  
 
4,402  
4,663  
 
4,678  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
331,762  
397,411  
 
591,877  
 
110,041  
170,193  
 
362,140  
 
99,101  
156,534  
 
349,489  
 
10,940  
13,659  
 
12,651  
 
221,721  
227,218  
 
229,737  
 
221,721  
227,218  
 
229,737  
 
0  
0  
 
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
 
0