Công ty Cổ phần Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà (VHF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
483,159  
291,468  
480,856  
487,223  
568,384  
431,259  
238,823  
429,522  
434,909  
516,288  
4,823  
12,753  
6,767  
2,844  
7,341  
169,815  
164,815  
169,915  
169,415  
169,015  
46,415  
48,028  
81,898  
42,806  
141,194  
203,703  
7,536  
161,404  
211,157  
190,161  
6,504  
5,690  
9,537  
8,688  
8,577  
51,900  
52,645  
51,334  
52,314  
52,096  
6,796  
7,525  
5,756  
6,155  
5,554  
13,098  
17,731  
18,377  
19,032  
19,498  
6,571  
2,631  
2,745  
2,859  
2,949  
6,010  
5,402  
4,899  
4,761  
4,659  
15,141  
15,141  
15,141  
15,141  
15,141  
4,284  
4,214  
4,416  
4,366  
4,294  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
483,159  
291,468  
480,856  
487,223  
568,384  
266,005  
75,597  
260,255  
272,896  
354,546  
250,972  
59,910  
242,607  
262,936  
343,609  
15,032  
15,687  
17,648  
9,959  
10,937  
217,154  
215,871  
220,601  
214,327  
213,838  
217,154  
215,871  
220,601  
214,327  
213,838  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0