Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,904,331  
4,453,946  
4,770,604  
5,128,591  
4,823,317  
2,869,127  
2,757,051  
3,121,399  
3,504,216  
3,201,449  
380,584  
164,638  
56,365  
375,745  
568,649  
275  
169,275  
700,218  
530,385  
251  
896,457  
1,151,701  
1,140,193  
1,281,803  
1,324,573  
1,517,081  
1,215,396  
1,171,645  
1,251,698  
1,254,989  
74,730  
56,041  
52,978  
64,585  
52,986  
2,035,204  
1,696,895  
1,649,205  
1,624,376  
1,621,868  
1,167  
1,167  
1,167  
1,167  
3,547  
1,516,990  
1,240,398  
1,148,044  
1,061,831  
1,118,748  
0  
0  
0  
0  
0  
186,699  
259,743  
290,238  
358,395  
273,897  
17,275  
17,275  
17,275  
17,275  
46,109  
313,072  
178,311  
192,480  
185,707  
179,566  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,904,331  
4,453,946  
4,770,604  
5,128,591  
4,823,317  
2,415,149  
2,065,508  
2,386,998  
2,876,107  
2,634,733  
1,870,476  
1,523,186  
1,859,144  
2,357,939  
2,133,631  
544,673  
542,322  
527,854  
518,167  
501,102  
2,489,182  
2,388,438  
2,383,606  
2,252,485  
2,188,584  
2,489,182  
2,388,438  
2,383,606  
2,252,485  
2,188,584  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0