Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,299,407  
5,997,632  
5,228,824  
4,951,515  
5,030,368  
4,130,122  
4,316,118  
3,487,342  
3,209,153  
2,998,821  
43,242  
482,712  
35,867  
49,524  
45,345  
607,750  
1,087,982  
1,087,982  
1,012,982  
372,822  
1,999,772  
1,667,241  
1,467,047  
1,314,219  
1,328,110  
1,376,800  
1,008,209  
853,986  
796,066  
1,198,383  
102,559  
69,974  
42,460  
36,362  
54,160  
2,169,285  
1,681,514  
1,741,482  
1,742,362  
2,031,548  
1,564  
1,564  
1,562  
1,526  
1,456  
1,407,417  
947,755  
1,112,694  
1,121,882  
1,514,885  
0  
0  
0  
0  
0  
258,855  
248,161  
174,924  
185,853  
223,655  
396,625  
379,361  
344,287  
318,845  
1,298  
104,825  
104,672  
108,014  
114,256  
290,253  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,299,407  
5,997,632  
5,228,824  
4,951,515  
5,030,368  
2,275,308  
2,214,233  
2,054,565  
2,095,237  
2,108,502  
2,242,389  
2,190,965  
1,985,777  
1,740,725  
1,682,837  
32,919  
23,268  
68,788  
354,512  
425,665  
4,024,099  
3,783,399  
3,174,259  
2,856,278  
2,921,867  
4,024,099  
3,783,399  
3,174,259  
2,856,278  
2,921,867  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0