Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,246,915  
6,258,018  
6,299,407  
5,997,632  
5,228,824  
4,442,518  
4,111,432  
4,130,122  
4,316,118  
3,487,342  
73,212  
48,076  
43,242  
482,712  
35,867  
1,109,405  
1,024,075  
607,750  
1,087,982  
1,087,982  
1,286,372  
1,225,655  
1,999,772  
1,667,241  
1,467,047  
1,874,558  
1,710,838  
1,376,800  
1,008,209  
853,986  
98,970  
102,789  
102,559  
69,974  
42,460  
1,804,397  
2,146,586  
2,169,285  
1,681,514  
1,741,482  
1,384  
1,384  
1,564  
1,564  
1,562  
1,449,053  
1,395,599  
1,407,417  
947,755  
1,112,694  
0  
0  
0  
0  
0  
238,115  
280,863  
258,855  
248,161  
174,924  
4,484  
362,448  
396,625  
379,361  
344,287  
111,361  
106,291  
104,825  
104,672  
108,014  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,246,915  
6,258,018  
6,299,407  
5,997,632  
5,228,824  
1,737,420  
1,935,485  
2,275,308  
2,214,233  
2,054,565  
1,709,051  
1,905,763  
2,242,389  
2,190,965  
1,985,777  
28,369  
29,723  
32,919  
23,268  
68,788  
4,509,494  
4,322,533  
4,024,099  
3,783,399  
3,174,259  
4,509,494  
4,322,533  
4,024,099  
3,783,399  
3,174,259  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0