Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,770,604  
5,128,591  
4,823,317  
4,374,518  
4,712,266  
3,121,399  
3,504,216  
3,201,449  
2,850,745  
3,346,884  
56,365  
375,745  
568,649  
296,056  
77,714  
700,218  
530,385  
251  
251  
681,051  
1,140,193  
1,281,803  
1,324,573  
1,203,443  
1,075,719  
1,171,645  
1,251,698  
1,254,989  
1,288,631  
1,472,702  
52,978  
64,585  
52,986  
62,363  
39,698  
1,649,205  
1,624,376  
1,621,868  
1,523,773  
1,365,382  
1,167  
1,167  
3,547  
3,513  
3,443  
1,148,044  
1,061,831  
1,118,748  
1,095,932  
1,023,636  
0  
0  
0  
0  
0  
290,238  
358,395  
273,897  
240,914  
166,810  
17,275  
17,275  
46,109  
19,548  
1,298  
192,480  
185,707  
179,566  
163,867  
170,195  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,770,604  
5,128,591  
4,823,317  
4,374,518  
4,712,266  
2,386,998  
2,876,107  
2,634,733  
2,285,321  
2,693,553  
1,859,144  
2,357,939  
2,133,631  
1,833,157  
2,368,819  
527,854  
518,167  
501,102  
452,164  
324,735  
2,383,606  
2,252,485  
2,188,584  
2,089,197  
2,018,712  
2,383,606  
2,252,485  
2,188,584  
2,089,197  
2,018,712  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0