Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,228,824  
4,951,515  
5,030,368  
4,842,949  
5,315,208  
3,487,342  
3,209,153  
2,998,821  
2,825,619  
3,278,774  
35,867  
49,524  
45,345  
77,358  
65,625  
1,087,982  
1,012,982  
372,822  
600,275  
410,505  
1,467,047  
1,314,219  
1,328,110  
916,215  
1,473,046  
853,986  
796,066  
1,198,383  
1,180,883  
1,276,758  
42,460  
36,362  
54,160  
50,889  
52,841  
1,741,482  
1,742,362  
2,031,548  
2,017,330  
2,036,434  
1,562  
1,526  
1,456  
1,167  
1,167  
1,112,694  
1,121,882  
1,514,885  
1,514,609  
1,514,286  
0  
0  
0  
0  
0  
174,924  
185,853  
223,655  
201,341  
200,226  
344,287  
318,845  
1,298  
1,298  
17,275  
108,014  
114,256  
290,253  
298,915  
303,479  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,228,824  
4,951,515  
5,030,368  
4,842,949  
5,315,208  
2,054,565  
2,095,237  
2,108,502  
2,042,689  
2,682,408  
1,985,777  
1,740,725  
1,682,837  
1,554,111  
2,174,931  
68,788  
354,512  
425,665  
488,577  
507,477  
3,174,259  
2,856,278  
2,921,867  
2,800,260  
2,632,801  
3,174,259  
2,856,278  
2,921,867  
2,800,260  
2,632,801  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0