Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,315,208  
4,904,331  
4,453,946  
4,770,604  
5,128,591  
3,278,774  
2,869,127  
2,757,051  
3,121,399  
3,504,216  
65,625  
380,584  
164,638  
56,365  
375,745  
410,505  
275  
169,275  
700,218  
530,385  
1,473,046  
896,457  
1,151,701  
1,140,193  
1,281,803  
1,276,758  
1,517,081  
1,215,396  
1,171,645  
1,251,698  
52,841  
74,730  
56,041  
52,978  
64,585  
2,036,434  
2,035,204  
1,696,895  
1,649,205  
1,624,376  
1,167  
1,167  
1,167  
1,167  
1,167  
1,514,286  
1,516,990  
1,240,398  
1,148,044  
1,061,831  
0  
0  
0  
0  
0  
200,226  
186,699  
259,743  
290,238  
358,395  
17,275  
17,275  
17,275  
17,275  
17,275  
303,479  
313,072  
178,311  
192,480  
185,707  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,315,208  
4,904,331  
4,453,946  
4,770,604  
5,128,591  
2,682,408  
2,415,149  
2,065,508  
2,386,998  
2,876,107  
2,174,931  
1,870,476  
1,523,186  
1,859,144  
2,357,939  
507,477  
544,673  
542,322  
527,854  
518,167  
2,632,801  
2,489,182  
2,388,438  
2,383,606  
2,252,485  
2,632,801  
2,489,182  
2,388,438  
2,383,606  
2,252,485  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0