Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,842,949  
5,315,208  
4,904,331  
4,453,946  
4,770,604  
2,825,619  
3,278,774  
2,869,127  
2,757,051  
3,121,399  
77,358  
65,625  
380,584  
164,638  
56,365  
600,275  
410,505  
275  
169,275  
700,218  
916,215  
1,473,046  
896,457  
1,151,701  
1,140,193  
1,180,883  
1,276,758  
1,517,081  
1,215,396  
1,171,645  
50,889  
52,841  
74,730  
56,041  
52,978  
2,017,330  
2,036,434  
2,035,204  
1,696,895  
1,649,205  
1,167  
1,167  
1,167  
1,167  
1,167  
1,514,609  
1,514,286  
1,516,990  
1,240,398  
1,148,044  
0  
0  
0  
0  
0  
201,341  
200,226  
186,699  
259,743  
290,238  
1,298  
17,275  
17,275  
17,275  
17,275  
298,915  
303,479  
313,072  
178,311  
192,480  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,842,949  
5,315,208  
4,904,331  
4,453,946  
4,770,604  
2,042,689  
2,682,408  
2,415,149  
2,065,508  
2,386,998  
1,554,111  
2,174,931  
1,870,476  
1,523,186  
1,859,144  
488,577  
507,477  
544,673  
542,322  
527,854  
2,800,260  
2,632,801  
2,489,182  
2,388,438  
2,383,606  
2,800,260  
2,632,801  
2,489,182  
2,388,438  
2,383,606  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0