Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (VGV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,020,819  
1,159,519  
1,207,211  
1,170,957  
1,104,012  
702,325  
835,970  
883,677  
869,968  
841,766  
89,492  
130,706  
141,600  
150,028  
144,049  
138,701  
149,178  
153,671  
149,995  
161,061  
262,048  
287,610  
301,536  
275,290  
277,499  
193,619  
245,093  
265,202  
271,697  
237,726  
18,465  
23,383  
21,668  
22,958  
21,430  
318,494  
323,549  
323,534  
300,989  
262,247  
396  
465  
383  
388  
570  
173,305  
185,441  
186,625  
175,905  
77,666  
0  
0  
0  
0  
0  
1,106  
941  
941  
312  
79,936  
119,123  
109,878  
108,358  
98,170  
78,210  
24,564  
26,824  
27,228  
26,214  
25,864  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,020,819  
1,159,519  
1,207,211  
1,170,957  
1,104,012  
569,780  
691,667  
731,803  
693,510  
630,693  
528,385  
649,019  
689,473  
648,890  
606,317  
41,395  
42,648  
42,330  
44,621  
24,375  
451,039  
467,852  
475,408  
477,447  
473,319  
451,005  
467,818  
475,390  
477,430  
473,098  
34  
34  
17  
17  
221  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0