Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (VGV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,057,347  
1,020,819  
1,159,519  
1,207,211  
1,170,957  
740,624  
702,325  
835,970  
883,677  
869,968  
94,215  
89,492  
130,706  
141,600  
150,028  
160,724  
138,701  
149,178  
153,671  
149,995  
257,468  
262,048  
287,610  
301,536  
275,290  
209,942  
193,619  
245,093  
265,202  
271,697  
18,275  
18,465  
23,383  
21,668  
22,958  
316,723  
318,494  
323,549  
323,534  
300,989  
421  
396  
465  
383  
388  
170,433  
173,305  
185,441  
186,625  
175,905  
0  
0  
0  
0  
0  
1,108  
1,106  
941  
941  
312  
120,713  
119,123  
109,878  
108,358  
98,170  
24,048  
24,564  
26,824  
27,228  
26,214  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,057,347  
1,020,819  
1,159,519  
1,207,211  
1,170,957  
599,456  
569,780  
691,667  
731,803  
693,510  
558,569  
528,385  
649,019  
689,473  
648,890  
40,887  
41,395  
42,648  
42,330  
44,621  
457,891  
451,039  
467,852  
475,408  
477,447  
457,857  
451,005  
467,818  
475,390  
477,430  
34  
34  
34  
17  
17  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0