Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (VGV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,158,230  
1,207,211  
1,170,957  
1,104,012  
1,077,920  
840,107  
883,677  
869,968  
841,766  
850,191  
130,687  
141,600  
150,028  
144,049  
152,836  
149,178  
153,671  
149,995  
161,061  
161,061  
293,761  
301,536  
275,290  
277,499  
295,812  
243,174  
265,202  
271,697  
237,726  
219,793  
23,306  
21,668  
22,958  
21,430  
20,689  
318,123  
323,534  
300,989  
262,247  
227,728  
465  
383  
388  
570  
374  
185,441  
186,625  
175,905  
77,666  
78,178  
0  
0  
0  
0  
0  
941  
941  
312  
79,936  
52,128  
104,445  
108,358  
98,170  
78,210  
72,674  
26,831  
27,228  
26,214  
25,864  
24,374  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,158,230  
1,207,211  
1,170,957  
1,104,012  
1,077,920  
695,623  
731,803  
693,510  
630,693  
613,766  
652,975  
689,473  
648,890  
606,317  
589,807  
42,648  
42,330  
44,621  
24,375  
23,959  
462,607  
475,408  
477,447  
473,319  
464,154  
462,590  
475,390  
477,430  
473,098  
464,349  
17  
17  
17  
221  
-195  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0