Tập đoàn Dệt May Việt Nam (VGT: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
21,965,461  
21,227,044  
21,023,752  
20,880,037  
20,788,767  
10,528,486  
9,665,091  
9,543,452  
9,507,571  
9,606,126  
1,742,140  
1,611,944  
1,493,347  
1,599,406  
1,680,609  
719,708  
596,806  
727,581  
716,203  
829,882  
3,510,566  
3,411,894  
3,317,522  
3,380,454  
3,140,484  
4,217,484  
3,672,215  
3,620,348  
3,408,274  
3,552,046  
338,588  
372,232  
384,654  
403,234  
403,105  
11,436,975  
11,561,953  
11,480,300  
11,372,466  
11,182,641  
607,087  
694,975  
791,177  
970,971  
816,265  
7,086,026  
6,719,551  
6,722,728  
6,420,703  
6,382,655  
168,191  
185,639  
165,353  
126,759  
126,666  
861,710  
1,247,242  
1,120,419  
1,110,050  
1,094,084  
2,265,662  
2,225,553  
2,215,870  
2,260,206  
2,256,563  
448,298  
488,993  
464,753  
483,777  
506,407  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
21,965,461  
21,227,044  
21,023,752  
20,880,037  
20,788,767  
14,174,261  
13,041,899  
13,217,708  
13,272,007  
13,337,600  
8,523,957  
7,456,758  
7,377,392  
7,429,501  
7,685,858  
5,650,305  
5,585,141  
5,840,316  
5,842,506  
5,651,741  
7,791,200  
8,185,145  
7,806,044  
7,608,029  
7,451,168  
7,759,788  
8,152,723  
7,773,073  
7,574,177  
7,416,686  
31,412  
32,423  
32,971  
33,852  
34,482  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0