Tập đoàn Dệt May Việt Nam (VGT: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
21,975,949  
22,114,255  
21,965,461  
21,227,044  
21,023,752  
10,704,037  
10,429,612  
10,528,486  
9,665,091  
9,543,452  
1,556,278  
1,724,836  
1,742,140  
1,611,944  
1,493,347  
584,883  
517,204  
719,708  
596,806  
727,581  
3,415,843  
3,710,075  
3,510,566  
3,411,894  
3,317,522  
4,825,531  
4,137,864  
4,217,484  
3,672,215  
3,620,348  
321,503  
339,633  
338,588  
372,232  
384,654  
11,271,911  
11,684,643  
11,436,975  
11,561,953  
11,480,300  
552,161  
670,089  
607,087  
694,975  
791,177  
7,401,749  
7,424,009  
7,086,026  
6,719,551  
6,722,728  
157,769  
167,721  
168,191  
185,639  
165,353  
619,660  
613,766  
861,710  
1,247,242  
1,120,419  
2,120,078  
2,365,703  
2,265,662  
2,225,553  
2,215,870  
420,493  
443,355  
448,298  
488,993  
464,753  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
21,975,949  
22,114,255  
21,965,461  
21,227,044  
21,023,752  
13,990,869  
14,149,612  
14,174,261  
13,041,899  
13,217,708  
8,664,965  
8,277,744  
8,523,957  
7,456,758  
7,377,392  
5,325,905  
5,871,868  
5,650,305  
5,585,141  
5,840,316  
7,985,079  
7,964,643  
7,791,200  
8,185,145  
7,806,044  
7,954,048  
7,933,285  
7,759,788  
8,152,723  
7,773,073  
31,031  
31,358  
31,412  
32,423  
32,971  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0