Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (VGS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,417,488  
1,423,020  
1,245,931  
1,087,286  
1,310,068  
967,454  
934,606  
746,235  
578,110  
774,309  
29,887  
43,426  
6,085  
25,503  
10,815  
0  
0  
0  
0  
0  
456,995  
428,824  
571,617  
339,680  
566,566  
461,076  
435,635  
161,390  
200,543  
188,280  
19,496  
26,721  
7,144  
12,384  
8,648  
450,034  
488,414  
499,696  
509,176  
535,759  
120,000  
120,000  
130,000  
130,000  
160,000  
190,544  
209,678  
230,349  
242,655  
226,024  
0  
0  
0  
0  
0  
26,825  
46,128  
26,815  
26,815  
46,211  
99,331  
97,615  
95,729  
93,229  
85,993  
13,334  
14,994  
16,804  
16,477  
17,531  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,417,488  
1,423,020  
1,245,931  
1,087,286  
1,310,068  
841,865  
880,160  
692,160  
557,951  
794,084  
804,013  
845,149  
654,579  
520,358  
747,578  
37,851  
35,011  
37,581  
37,593  
46,506  
575,623  
542,860  
553,771  
529,336  
515,984  
575,623  
542,860  
553,771  
529,336  
515,984  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0