Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (VGS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,728,982  
1,710,081  
1,631,323  
1,836,935  
1,520,330  
1,377,364  
1,339,468  
1,210,376  
1,422,330  
1,095,412  
15,626  
5,784  
47,864  
6,849  
11,153  
0  
0  
0  
0  
0  
705,419  
579,232  
704,374  
691,939  
672,232  
633,726  
723,823  
448,446  
692,035  
403,748  
22,593  
30,629  
9,692  
31,507  
8,279  
351,617  
370,613  
420,947  
414,605  
424,917  
70,000  
70,000  
104,000  
104,000  
104,000  
130,246  
138,813  
163,266  
165,167  
175,214  
0  
0  
0  
0  
0  
27,489  
27,557  
27,557  
27,445  
33,465  
99,053  
106,286  
102,759  
102,291  
100,863  
24,829  
27,957  
23,365  
15,701  
11,375  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,728,982  
1,710,081  
1,631,323  
1,836,935  
1,520,330  
1,139,875  
1,129,411  
1,022,401  
1,239,849  
936,629  
1,133,565  
1,098,792  
992,209  
1,209,276  
906,635  
6,310  
30,618  
30,191  
30,572  
29,994  
589,107  
580,670  
608,922  
597,086  
583,701  
589,107  
580,670  
608,922  
597,086  
583,701  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0