Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (VGS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,710,081  
1,631,323  
1,836,935  
1,520,330  
1,417,488  
1,339,468  
1,210,376  
1,422,330  
1,095,412  
967,454  
5,784  
47,864  
6,849  
11,153  
29,887  
0  
0  
0  
0  
0  
579,232  
704,374  
691,939  
672,232  
456,995  
723,823  
448,446  
692,035  
403,748  
461,076  
30,629  
9,692  
31,507  
8,279  
19,496  
370,613  
420,947  
414,605  
424,917  
450,034  
70,000  
104,000  
104,000  
104,000  
120,000  
138,813  
163,266  
165,167  
175,214  
190,544  
0  
0  
0  
0  
0  
27,557  
27,557  
27,445  
33,465  
26,825  
106,286  
102,759  
102,291  
100,863  
99,331  
27,957  
23,365  
15,701  
11,375  
13,334  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,710,081  
1,631,323  
1,836,935  
1,520,330  
1,417,488  
1,129,411  
1,022,401  
1,239,849  
936,629  
841,865  
1,098,792  
992,209  
1,209,276  
906,635  
804,013  
30,618  
30,191  
30,572  
29,994  
37,851  
580,670  
608,922  
597,086  
583,701  
575,623  
580,670  
608,922  
597,086  
583,701  
575,623  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0