Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (VGS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,520,330  
1,417,488  
1,423,020  
1,245,931  
1,087,286  
1,095,412  
967,454  
934,606  
746,235  
578,110  
11,153  
29,887  
43,426  
6,085  
25,503  
0  
0  
0  
0  
0  
672,232  
456,995  
428,824  
571,617  
339,680  
403,748  
461,076  
435,635  
161,390  
200,543  
8,279  
19,496  
26,721  
7,144  
12,384  
424,917  
450,034  
488,414  
499,696  
509,176  
104,000  
120,000  
120,000  
130,000  
130,000  
175,214  
190,544  
209,678  
230,349  
242,655  
0  
0  
0  
0  
0  
33,465  
26,825  
46,128  
26,815  
26,815  
100,863  
99,331  
97,615  
95,729  
93,229  
11,375  
13,334  
14,994  
16,804  
16,477  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,520,330  
1,417,488  
1,423,020  
1,245,931  
1,087,286  
936,629  
841,865  
880,160  
692,160  
557,951  
906,635  
804,013  
845,149  
654,579  
520,358  
29,994  
37,851  
35,011  
37,581  
37,593  
583,701  
575,623  
542,860  
553,771  
529,336  
583,701  
575,623  
542,860  
553,771  
529,336  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0