Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (VGS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,631,323  
1,836,935  
1,520,330  
1,417,488  
1,423,020  
1,210,376  
1,422,330  
1,095,412  
967,454  
934,606  
47,864  
6,849  
11,153  
29,887  
43,426  
0  
0  
0  
0  
0  
704,374  
691,939  
672,232  
456,995  
428,824  
448,446  
692,035  
403,748  
461,076  
435,635  
9,692  
31,507  
8,279  
19,496  
26,721  
420,947  
414,605  
424,917  
450,034  
488,414  
104,000  
104,000  
104,000  
120,000  
120,000  
163,266  
165,167  
175,214  
190,544  
209,678  
0  
0  
0  
0  
0  
27,557  
27,445  
33,465  
26,825  
46,128  
102,759  
102,291  
100,863  
99,331  
97,615  
23,365  
15,701  
11,375  
13,334  
14,994  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,631,323  
1,836,935  
1,520,330  
1,417,488  
1,423,020  
1,022,401  
1,239,849  
936,629  
841,865  
880,160  
992,209  
1,209,276  
906,635  
804,013  
845,149  
30,191  
30,572  
29,994  
37,851  
35,011  
608,922  
597,086  
583,701  
575,623  
542,860  
608,922  
597,086  
583,701  
575,623  
542,860  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0