Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (VGS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,423,020  
1,245,931  
1,087,286  
1,310,068  
1,228,300  
934,606  
746,235  
578,110  
774,309  
704,783  
43,426  
6,085  
25,503  
10,815  
36,182  
0  
0  
0  
0  
0  
428,824  
571,617  
339,680  
566,566  
465,502  
435,635  
161,390  
200,543  
188,280  
192,286  
26,721  
7,144  
12,384  
8,648  
10,813  
488,414  
499,696  
509,176  
535,759  
523,517  
120,000  
130,000  
130,000  
160,000  
160,000  
209,678  
230,349  
242,655  
226,024  
223,577  
0  
0  
0  
0  
0  
46,128  
26,815  
26,815  
46,211  
38,063  
97,615  
95,729  
93,229  
85,993  
83,963  
14,994  
16,804  
16,477  
17,531  
17,914  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,423,020  
1,245,931  
1,087,286  
1,310,068  
1,228,300  
880,160  
692,160  
557,951  
794,084  
713,592  
845,149  
654,579  
520,358  
747,578  
670,986  
35,011  
37,581  
37,593  
46,506  
42,607  
542,860  
553,771  
529,336  
515,984  
514,707  
542,860  
553,771  
529,336  
515,984  
514,707  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0