Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (VGS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,549,588  
1,695,488  
1,820,420  
1,728,982  
1,710,081  
1,154,828  
1,294,744  
1,427,865  
1,377,364  
1,339,468  
9,207  
29,397  
34,853  
15,626  
5,784  
0  
0  
0  
0  
0  
740,070  
906,096  
876,170  
705,419  
579,232  
401,084  
358,262  
512,231  
633,726  
723,823  
4,467  
988  
4,611  
22,593  
30,629  
394,759  
400,744  
392,555  
351,617  
370,613  
108,099  
104,981  
67,608  
70,000  
70,000  
112,131  
117,956  
119,806  
130,246  
138,813  
0  
0  
0  
0  
0  
52,097  
49,156  
78,515  
27,489  
27,557  
97,022  
99,887  
99,363  
99,053  
106,286  
25,411  
28,764  
27,264  
24,829  
27,957  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,549,588  
1,695,488  
1,820,420  
1,728,982  
1,710,081  
918,969  
1,073,783  
1,213,389  
1,139,875  
1,129,411  
916,431  
1,071,285  
1,207,191  
1,133,565  
1,098,792  
2,538  
2,498  
6,198  
6,310  
30,618  
630,619  
621,705  
607,031  
589,107  
580,670  
630,619  
621,705  
607,031  
589,107  
580,670  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0