Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (VGS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,695,488  
1,820,420  
1,728,982  
1,710,081  
1,631,323  
1,294,744  
1,427,865  
1,377,364  
1,339,468  
1,210,376  
29,397  
34,853  
15,626  
5,784  
47,864  
0  
0  
0  
0  
0  
906,096  
876,170  
705,419  
579,232  
704,374  
358,262  
512,231  
633,726  
723,823  
448,446  
988  
4,611  
22,593  
30,629  
9,692  
400,744  
392,555  
351,617  
370,613  
420,947  
104,981  
67,608  
70,000  
70,000  
104,000  
117,956  
119,806  
130,246  
138,813  
163,266  
0  
0  
0  
0  
0  
49,156  
78,515  
27,489  
27,557  
27,557  
99,887  
99,363  
99,053  
106,286  
102,759  
28,764  
27,264  
24,829  
27,957  
23,365  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,695,488  
1,820,420  
1,728,982  
1,710,081  
1,631,323  
1,073,783  
1,213,389  
1,139,875  
1,129,411  
1,022,401  
1,071,285  
1,207,191  
1,133,565  
1,098,792  
992,209  
2,498  
6,198  
6,310  
30,618  
30,191  
621,705  
607,031  
589,107  
580,670  
608,922  
621,705  
607,031  
589,107  
580,670  
608,922  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0