Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (VGS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,820,420  
1,728,982  
1,710,081  
1,631,323  
1,836,935  
1,427,865  
1,377,364  
1,339,468  
1,210,376  
1,422,330  
34,853  
15,626  
5,784  
47,864  
6,849  
0  
0  
0  
0  
0  
876,170  
705,419  
579,232  
704,374  
691,939  
512,231  
633,726  
723,823  
448,446  
692,035  
4,611  
22,593  
30,629  
9,692  
31,507  
392,555  
351,617  
370,613  
420,947  
414,605  
67,608  
70,000  
70,000  
104,000  
104,000  
119,806  
130,246  
138,813  
163,266  
165,167  
0  
0  
0  
0  
0  
78,515  
27,489  
27,557  
27,557  
27,445  
99,363  
99,053  
106,286  
102,759  
102,291  
27,264  
24,829  
27,957  
23,365  
15,701  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,820,420  
1,728,982  
1,710,081  
1,631,323  
1,836,935  
1,213,389  
1,139,875  
1,129,411  
1,022,401  
1,239,849  
1,207,191  
1,133,565  
1,098,792  
992,209  
1,209,276  
6,198  
6,310  
30,618  
30,191  
30,572  
607,031  
589,107  
580,670  
608,922  
597,086  
607,031  
589,107  
580,670  
608,922  
597,086  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0