Công ty cổ phần Cảng Xanh Vip (VGR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,306,340  
1,315,842  
1,329,118  
1,357,623  
1,346,423  
165,114  
144,734  
147,701  
223,340  
186,109  
23,309  
19,304  
11,300  
60,169  
42,769  
3,300  
3,300  
48,053  
67,300  
67,300  
79,942  
69,606  
44,946  
61,027  
44,390  
11,701  
7,763  
6,901  
3,077  
1,140  
46,862  
44,760  
36,500  
31,767  
30,510  
1,141,226  
1,171,108  
1,181,417  
1,134,283  
1,160,314  
0  
0  
0  
0  
0  
797,903  
827,307  
761,391  
784,899  
810,840  
0  
0  
0  
0  
0  
1,960  
1,960  
74,360  
15,644  
14,970  
0  
0  
0  
0  
0  
341,363  
341,842  
345,666  
333,741  
334,504  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,306,340  
1,315,842  
1,329,118  
1,357,623  
1,346,423  
488,807  
539,984  
583,166  
699,777  
717,908  
108,648  
204,807  
205,988  
125,617  
144,730  
380,159  
335,177  
377,177  
574,160  
573,177  
817,533  
775,858  
745,953  
657,846  
628,516  
817,533  
775,858  
745,953  
657,846  
628,516  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0