Công ty cổ phần Cảng Xanh Vip (VGR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,240,298  
1,261,209  
1,306,340  
1,315,842  
1,329,118  
168,306  
154,014  
165,114  
144,734  
147,701  
1,418  
10,895  
23,309  
19,304  
11,300  
3,300  
3,300  
3,300  
3,300  
48,053  
77,333  
75,670  
79,942  
69,606  
44,946  
12,880  
12,993  
11,701  
7,763  
6,901  
73,375  
51,155  
46,862  
44,760  
36,500  
1,071,991  
1,107,196  
1,141,226  
1,171,108  
1,181,417  
0  
0  
0  
0  
0  
737,929  
767,734  
797,903  
827,307  
761,391  
0  
0  
0  
0  
0  
982  
1,960  
1,960  
1,960  
74,360  
0  
0  
0  
0  
0  
333,080  
337,502  
341,363  
341,842  
345,666  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,240,298  
1,261,209  
1,306,340  
1,315,842  
1,329,118  
351,096  
417,560  
488,807  
539,984  
583,166  
119,846  
100,401  
108,648  
204,807  
205,988  
231,250  
317,159  
380,159  
335,177  
377,177  
889,201  
843,650  
817,533  
775,858  
745,953  
889,201  
843,650  
817,533  
775,858  
745,953  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0