Công ty cổ phần Cảng Xanh Vip (VGR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,306,340  
1,315,842  
 
 
 
165,114  
144,734  
 
 
 
23,309  
19,304  
 
 
 
3,300  
3,300  
 
 
 
79,942  
69,606  
 
 
 
11,701  
7,763  
 
 
 
46,862  
44,760  
 
 
 
1,141,226  
1,171,108  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
797,903  
827,307  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
1,960  
1,960  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
341,363  
341,842  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,306,340  
1,315,842  
 
 
 
488,807  
539,984  
 
 
 
108,648  
204,807  
 
 
 
380,159  
335,177  
 
 
 
817,533  
775,858  
 
 
 
817,533  
775,858  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0