Công ty Cổ phần Cảng rau quả (VGP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,462,873  
3,598,710  
2,004,151  
875,562  
165,206  
3,416,016  
3,543,633  
1,911,919  
784,224  
68,234  
73,397  
36,538  
43,440  
23,862  
15,569  
0  
0  
0  
15,140  
15,140  
3,341,880  
3,507,064  
1,866,069  
742,862  
36,963  
17  
4  
3  
3  
3  
723  
27  
2,407  
2,357  
559  
46,857  
55,077  
92,231  
91,338  
96,973  
0  
0  
0  
0  
25  
16,215  
16,687  
17,159  
17,630  
21,825  
0  
0  
0  
0  
54,916  
30,616  
37,370  
75,041  
73,670  
18,873  
0  
0  
0  
0  
0  
26  
1,020  
32  
38  
1,332  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,462,873  
3,598,710  
2,004,151  
875,562  
165,206  
3,287,941  
3,423,660  
1,851,631  
723,198  
4,847  
3,286,765  
3,422,134  
1,850,105  
721,672  
4,847  
1,176  
1,526  
1,526  
1,526  
0  
174,932  
175,050  
152,520  
152,365  
160,359  
174,932  
175,050  
152,520  
152,365  
160,359  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0