Công ty Cổ phần Cảng rau quả (VGP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,305,830  
3,992,537  
3,462,873  
3,598,710  
2,004,151  
4,252,358  
3,938,593  
3,416,016  
3,543,633  
1,911,919  
31,072  
45,712  
73,397  
36,538  
43,440  
27,375  
37,375  
0  
0  
0  
4,192,555  
3,525,412  
3,341,880  
3,507,064  
1,866,069  
47  
324,384  
17  
4  
3  
1,309  
5,710  
723  
27  
2,407  
53,472  
53,943  
46,857  
55,077  
92,231  
20,000  
20,000  
0  
0  
0  
15,272  
15,744  
16,215  
16,687  
17,159  
0  
0  
0  
0  
0  
18,175  
18,175  
30,616  
37,370  
75,041  
0  
0  
0  
0  
0  
25  
24  
26  
1,020  
32  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,305,830  
3,992,537  
3,462,873  
3,598,710  
2,004,151  
4,130,911  
3,817,774  
3,287,941  
3,423,660  
1,851,631  
4,129,967  
3,816,830  
3,286,765  
3,422,134  
1,850,105  
944  
944  
1,176  
1,526  
1,526  
174,919  
174,762  
174,932  
175,050  
152,520  
174,919  
174,762  
174,932  
175,050  
152,520  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0