Công ty Cổ phần Cảng rau quả (VGP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,013,465  
3,462,873  
3,598,710  
2,004,151  
875,562  
3,979,521  
3,416,016  
3,543,633  
1,911,919  
784,224  
45,712  
73,397  
36,538  
43,440  
23,862  
37,375  
0  
0  
0  
15,140  
3,566,411  
3,341,880  
3,507,064  
1,866,069  
742,862  
323,996  
17  
4  
3  
3  
6,026  
723  
27  
2,407  
2,357  
33,943  
46,857  
55,077  
92,231  
91,338  
0  
0  
0  
0  
0  
15,744  
16,215  
16,687  
17,159  
17,630  
0  
0  
0  
0  
0  
18,175  
30,616  
37,370  
75,041  
73,670  
0  
0  
0  
0  
0  
24  
26  
1,020  
32  
38  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,013,465  
3,462,873  
3,598,710  
2,004,151  
875,562  
3,838,866  
3,287,941  
3,423,660  
1,851,631  
723,198  
3,837,746  
3,286,765  
3,422,134  
1,850,105  
721,672  
1,120  
1,176  
1,526  
1,526  
1,526  
174,598  
174,932  
175,050  
152,520  
152,365  
174,598  
174,932  
175,050  
152,520  
152,365  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0