Công ty Cổ phần Cảng rau quả (VGP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,598,710  
2,004,151  
875,562  
165,206  
171,739  
3,543,633  
1,911,919  
784,224  
68,234  
86,390  
36,538  
43,440  
23,862  
15,569  
8,447  
0  
0  
15,140  
15,140  
20,093  
3,507,064  
1,866,069  
742,862  
36,963  
57,770  
4  
3  
3  
3  
4  
27  
2,407  
2,357  
559  
76  
55,077  
92,231  
91,338  
96,973  
85,349  
0  
0  
0  
25  
25  
16,687  
17,159  
17,630  
21,825  
15,004  
0  
0  
0  
54,916  
0  
37,370  
75,041  
73,670  
18,873  
70,144  
0  
0  
0  
0  
0  
1,020  
32  
38  
1,332  
176  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,598,710  
2,004,151  
875,562  
165,206  
171,739  
3,423,660  
1,851,631  
723,198  
4,847  
9,397  
3,422,134  
1,850,105  
721,672  
4,847  
9,397  
1,526  
1,526  
1,526  
0  
0  
175,050  
152,520  
152,365  
160,359  
162,341  
175,050  
152,520  
152,365  
160,359  
162,341  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0