Công ty Cổ phần Cảng rau quả (VGP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
875,562  
165,206  
171,739  
179,566  
180,696  
784,224  
68,234  
86,390  
81,108  
88,804  
23,862  
15,569  
8,447  
3,868  
5,348  
15,140  
15,140  
20,093  
19,000  
22,500  
742,862  
36,963  
57,770  
57,510  
60,311  
3  
3  
4  
3  
3  
2,357  
559  
76  
727  
642  
91,338  
96,973  
85,349  
98,458  
91,892  
0  
25  
25  
25  
25  
17,630  
21,825  
15,004  
32,013  
28,908  
0  
54,916  
0  
0  
0  
73,670  
18,873  
70,144  
66,306  
62,863  
0  
0  
0  
0  
0  
38  
1,332  
176  
114  
95  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
875,562  
165,206  
171,739  
179,566  
180,696  
723,198  
4,847  
9,397  
20,957  
24,941  
721,672  
4,847  
9,397  
20,957  
24,941  
1,526  
0  
0  
0  
0  
152,365  
160,359  
162,341  
158,609  
155,755  
152,365  
160,359  
162,341  
158,609  
155,755  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0