Công ty Cổ phần Cảng rau quả (VGP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
171,739  
179,566  
180,696  
189,873  
184,269  
86,390  
81,108  
88,804  
107,635  
100,587  
8,447  
3,868  
5,348  
3,905  
1,989  
20,093  
19,000  
22,500  
34,000  
34,000  
57,770  
57,510  
60,311  
69,669  
64,594  
4  
3  
3  
4  
4  
76  
727  
642  
58  
0  
85,349  
98,458  
91,892  
82,237  
83,682  
25  
25  
25  
25  
25  
15,004  
32,013  
28,908  
28,965  
28,381  
0  
0  
0  
0  
0  
70,144  
66,306  
62,863  
53,195  
55,017  
0  
0  
0  
0  
0  
176  
114  
95  
52  
259  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
171,739  
179,566  
180,696  
189,873  
184,269  
9,397  
20,957  
24,941  
24,839  
7,446  
9,397  
20,957  
24,941  
24,839  
7,446  
0  
0  
0  
0  
0  
162,341  
158,609  
155,755  
165,033  
176,823  
162,341  
158,609  
155,755  
165,033  
167,830  
0  
0  
0  
0  
8,993  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0