Công ty Cổ phần Cảng rau quả (VGP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,001,221  
4,305,830  
3,992,537  
3,462,873  
3,598,710  
3,944,591  
4,252,358  
3,938,593  
3,416,016  
3,543,633  
23,924  
31,072  
45,712  
73,397  
36,538  
0  
27,375  
37,375  
0  
0  
3,734,018  
4,192,555  
3,525,412  
3,341,880  
3,507,064  
186,364  
47  
324,384  
17  
4  
284  
1,309  
5,710  
723  
27  
56,630  
53,472  
53,943  
46,857  
55,077  
23,630  
20,000  
20,000  
0  
0  
14,801  
15,272  
15,744  
16,215  
16,687  
0  
0  
0  
0  
0  
18,175  
18,175  
18,175  
30,616  
37,370  
0  
0  
0  
0  
0  
24  
25  
24  
26  
1,020  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,001,221  
4,305,830  
3,992,537  
3,462,873  
3,598,710  
3,830,445  
4,130,911  
3,817,774  
3,287,941  
3,423,660  
3,829,501  
4,129,967  
3,816,830  
3,286,765  
3,422,134  
944  
944  
944  
1,176  
1,526  
170,776  
174,919  
174,762  
174,932  
175,050  
170,776  
174,919  
174,762  
174,932  
175,050  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0