Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel (VGL: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
134,466  
130,679  
 
 
 
100,464  
96,053  
 
 
 
37,333  
33,951  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
13,640  
11,714  
 
 
 
47,651  
50,128  
 
 
 
1,840  
259  
 
 
 
34,002  
34,627  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
32,454  
32,951  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
1,371  
1,463  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
177  
213  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
134,466  
130,679  
 
 
 
16,617  
16,201  
 
 
 
16,617  
16,201  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
117,849  
114,478  
 
 
 
117,849  
114,478  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0