Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel (VGL: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
134,134  
134,213  
128,738  
 
 
97,162  
98,036  
96,606  
 
 
13,979  
7,400  
13,818  
 
 
0  
0  
0  
 
 
20,636  
17,072  
19,103  
 
 
62,310  
69,817  
62,218  
 
 
237  
3,747  
1,468  
 
 
36,972  
36,177  
32,131  
 
 
0  
0  
0  
 
 
31,524  
30,694  
29,884  
 
 
0  
0  
0  
 
 
5,448  
5,448  
2,176  
 
 
0  
0  
0  
 
 
0  
35  
71  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
134,134  
134,213  
128,738  
 
 
14,402  
18,058  
16,826  
 
 
14,402  
18,058  
16,826  
 
 
0  
0  
0  
 
 
119,732  
116,155  
111,912  
 
 
119,732  
116,155  
111,912  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0