Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel (VGL: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
134,213  
128,738  
134,466  
 
 
98,036  
96,606  
100,464  
 
 
7,400  
13,818  
37,333  
 
 
0  
0  
0  
 
 
17,072  
19,103  
13,640  
 
 
69,817  
62,218  
47,651  
 
 
3,747  
1,468  
1,840  
 
 
36,177  
32,131  
34,002  
 
 
0  
0  
0  
 
 
30,694  
29,884  
32,454  
 
 
0  
0  
0  
 
 
5,448  
2,176  
1,371  
 
 
0  
0  
0  
 
 
35  
71  
177  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
134,213  
128,738  
134,466  
 
 
18,058  
16,826  
16,617  
 
 
18,058  
16,826  
16,617  
 
 
0  
0  
0  
 
 
116,155  
111,912  
117,849  
 
 
116,155  
111,912  
117,849  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0