Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel (VGL: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
134,134  
 
 
 
 
97,162  
 
 
 
 
13,979  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
20,636  
 
 
 
 
62,310  
 
 
 
 
237  
 
 
 
 
36,972  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
31,524  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
5,448  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
134,134  
 
 
 
 
14,402  
 
 
 
 
14,402  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
119,732  
 
 
 
 
119,732  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0