Tổng Công ty Cổ phần may Việt Tiến (VGG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,903,305  
4,399,039  
4,169,978  
4,132,179  
4,423,018  
3,894,201  
3,421,995  
3,273,159  
3,357,517  
3,675,944  
432,787  
684,141  
690,880  
870,293  
369,366  
79,063  
240,047  
258,656  
177,149  
182,945  
1,808,591  
1,175,569  
1,362,509  
1,379,995  
1,672,301  
1,301,592  
1,061,162  
748,098  
752,981  
1,328,825  
272,168  
261,076  
213,015  
177,100  
122,507  
1,009,104  
977,044  
896,819  
774,662  
747,074  
46,171  
45,305  
45,385  
45,055  
44,523  
264,029  
286,817  
314,079  
313,278  
289,565  
0  
0  
0  
0  
0  
243,354  
208,439  
126,832  
314  
0  
419,128  
400,207  
373,914  
378,903  
375,492  
36,423  
36,275  
36,610  
37,111  
37,494  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,903,305  
4,399,039  
4,169,978  
4,132,179  
4,423,018  
3,272,426  
2,869,448  
2,696,125  
2,579,755  
2,962,226  
3,240,783  
2,837,906  
2,664,682  
2,547,547  
2,930,018  
31,643  
31,543  
31,443  
32,208  
32,208  
1,630,879  
1,529,590  
1,473,853  
1,462,347  
1,460,792  
1,630,879  
1,529,590  
1,473,853  
1,462,347  
1,460,792  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
90,077  
0