Tổng Công ty Cổ phần may Việt Tiến (VGG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,399,039  
4,169,978  
4,132,179  
4,423,018  
3,871,676  
3,421,995  
3,273,159  
3,357,517  
3,675,944  
3,114,885  
684,141  
690,880  
870,293  
369,366  
717,324  
240,047  
258,656  
177,149  
182,945  
266,323  
1,175,569  
1,362,509  
1,379,995  
1,672,301  
1,151,279  
1,061,162  
748,098  
752,981  
1,328,825  
809,181  
261,076  
213,015  
177,100  
122,507  
170,778  
977,044  
896,819  
774,662  
747,074  
756,790  
45,305  
45,385  
45,055  
44,523  
43,733  
286,817  
314,079  
313,278  
289,565  
320,259  
0  
0  
0  
0  
0  
208,439  
126,832  
314  
0  
0  
400,207  
373,914  
378,903  
375,492  
354,906  
36,275  
36,610  
37,111  
37,494  
37,893  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,399,039  
4,169,978  
4,132,179  
4,423,018  
3,871,676  
2,869,448  
2,696,125  
2,579,755  
2,962,226  
2,508,216  
2,837,906  
2,664,682  
2,547,547  
2,930,018  
2,476,009  
31,543  
31,443  
32,208  
32,208  
32,208  
1,529,590  
1,473,853  
1,462,347  
1,460,792  
1,363,459  
1,529,590  
1,473,853  
1,462,347  
1,460,792  
1,363,459  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
90,077  
0  
0