Tổng Công ty Cổ phần may Việt Tiến (VGG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,871,676  
3,779,858  
3,671,841  
3,909,667  
3,326,587  
3,114,885  
3,000,951  
2,948,287  
3,160,191  
2,589,125  
717,324  
613,948  
656,783  
208,566  
535,518  
266,323  
199,065  
453,951  
208,981  
177,220  
1,151,279  
1,359,574  
1,056,115  
1,421,757  
975,315  
809,181  
597,814  
623,788  
1,110,422  
722,099  
170,778  
230,549  
157,650  
210,465  
178,972  
756,790  
778,907  
723,553  
749,475  
737,463  
43,733  
41,928  
41,614  
43,144  
40,663  
320,259  
353,209  
320,873  
354,069  
364,319  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
354,906  
345,208  
346,202  
337,125  
317,104  
37,893  
38,562  
14,864  
15,137  
15,377  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,871,676  
3,779,858  
3,671,841  
3,909,667  
3,326,587  
2,508,216  
2,461,520  
2,309,426  
2,630,885  
2,109,918  
2,476,009  
2,429,513  
2,277,449  
2,597,347  
2,080,260  
32,208  
32,008  
31,978  
33,538  
29,658  
1,363,459  
1,318,338  
1,362,414  
1,278,781  
1,216,669  
1,363,459  
1,318,338  
1,362,414  
1,278,781  
1,216,669  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0