Tổng Công ty Cổ phần may Việt Tiến (VGG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,132,179  
4,423,018  
3,871,676  
3,779,858  
3,671,841  
3,357,517  
3,675,944  
3,114,885  
3,000,951  
2,948,287  
870,293  
369,366  
717,324  
613,948  
656,783  
177,149  
182,945  
266,323  
199,065  
453,951  
1,379,995  
1,672,301  
1,151,279  
1,359,574  
1,056,115  
752,981  
1,328,825  
809,181  
597,814  
623,788  
177,100  
122,507  
170,778  
230,549  
157,650  
774,662  
747,074  
756,790  
778,907  
723,553  
45,055  
44,523  
43,733  
41,928  
41,614  
313,278  
289,565  
320,259  
353,209  
320,873  
0  
0  
0  
0  
0  
314  
0  
0  
0  
0  
378,903  
375,492  
354,906  
345,208  
346,202  
37,111  
37,494  
37,893  
38,562  
14,864  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,132,179  
4,423,018  
3,871,676  
3,779,858  
3,671,841  
2,579,755  
2,962,226  
2,508,216  
2,461,520  
2,309,426  
2,547,547  
2,930,018  
2,476,009  
2,429,513  
2,277,449  
32,208  
32,208  
32,208  
32,008  
31,978  
1,462,347  
1,460,792  
1,363,459  
1,318,338  
1,362,414  
1,462,347  
1,460,792  
1,363,459  
1,318,338  
1,362,414  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
90,077  
0  
0  
0  
0