Tổng Công ty Cổ phần may Việt Tiến (VGG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,909,667  
3,326,587  
3,378,559  
3,206,188  
3,469,691  
3,160,191  
2,589,125  
2,666,636  
2,507,327  
2,734,007  
208,566  
535,518  
432,105  
715,368  
151,183  
208,981  
177,220  
177,220  
381,650  
261,360  
1,421,757  
975,315  
1,193,385  
753,636  
1,210,707  
1,110,422  
722,099  
722,471  
518,491  
930,835  
210,465  
178,972  
141,454  
138,181  
179,921  
749,475  
737,463  
711,923  
698,861  
735,685  
43,144  
40,663  
40,606  
0  
0  
354,069  
364,319  
351,569  
327,501  
354,209  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
337,125  
317,104  
305,590  
315,339  
325,556  
15,137  
15,377  
14,158  
56,021  
55,920  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,909,667  
3,326,587  
3,378,559  
3,206,188  
3,469,691  
2,630,885  
2,109,918  
2,379,262  
2,084,386  
2,439,106  
2,597,347  
2,080,260  
2,209,304  
2,051,135  
2,405,999  
33,538  
29,658  
169,958  
33,251  
33,107  
1,278,781  
1,216,669  
999,297  
1,046,706  
961,353  
1,278,781  
1,216,669  
999,297  
1,046,706  
961,353  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
75,096  
69,233