Tổng Công ty Cổ phần may Việt Tiến (VGG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,645,582  
4,790,656  
4,903,305  
4,399,039  
4,169,978  
3,563,328  
3,767,676  
3,894,201  
3,421,995  
3,273,159  
957,510  
1,048,064  
432,787  
684,141  
690,880  
237,278  
101,063  
79,063  
240,047  
258,656  
1,398,740  
1,542,743  
1,808,591  
1,175,569  
1,362,509  
729,179  
857,100  
1,301,592  
1,061,162  
748,098  
240,620  
218,706  
272,168  
261,076  
213,015  
1,082,254  
1,022,980  
1,009,104  
977,044  
896,819  
46,569  
46,171  
46,171  
45,305  
45,385  
474,144  
512,893  
264,029  
286,817  
314,079  
0  
0  
0  
0  
0  
96,000  
0  
243,354  
208,439  
126,832  
428,851  
426,948  
419,128  
400,207  
373,914  
36,690  
36,969  
36,423  
36,275  
36,610  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,645,582  
4,790,656  
4,903,305  
4,399,039  
4,169,978  
2,961,412  
3,061,374  
3,272,426  
2,869,448  
2,696,125  
2,930,318  
3,029,931  
3,240,783  
2,837,906  
2,664,682  
31,094  
31,443  
31,643  
31,543  
31,443  
1,684,170  
1,729,282  
1,630,879  
1,529,590  
1,473,853  
1,684,170  
1,729,282  
1,630,879  
1,529,590  
1,473,853  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0