Tổng Công ty Cổ phần may Việt Tiến (VGG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,671,841  
3,909,667  
3,326,587  
3,378,559  
3,206,188  
2,948,287  
3,160,191  
2,589,125  
2,666,636  
2,507,327  
656,783  
208,566  
535,518  
432,105  
715,368  
453,951  
208,981  
177,220  
177,220  
381,650  
1,056,115  
1,421,757  
975,315  
1,193,385  
753,636  
623,788  
1,110,422  
722,099  
722,471  
518,491  
157,650  
210,465  
178,972  
141,454  
138,181  
723,553  
749,475  
737,463  
711,923  
698,861  
41,614  
43,144  
40,663  
40,606  
0  
320,873  
354,069  
364,319  
351,569  
327,501  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
346,202  
337,125  
317,104  
305,590  
315,339  
14,864  
15,137  
15,377  
14,158  
56,021  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,671,841  
3,909,667  
3,326,587  
3,378,559  
3,206,188  
2,309,426  
2,630,885  
2,109,918  
2,379,262  
2,084,386  
2,277,449  
2,597,347  
2,080,260  
2,209,304  
2,051,135  
31,978  
33,538  
29,658  
169,958  
33,251  
1,362,414  
1,278,781  
1,216,669  
999,297  
1,046,706  
1,362,414  
1,278,781  
1,216,669  
999,297  
1,046,706  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
75,096