Tổng Công ty Viglacera - CTCP (VGC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
16,489,515  
16,206,100  
16,700,621  
16,275,536  
15,876,057  
6,050,965  
6,182,980  
6,829,346  
6,881,503  
6,905,651  
1,141,356  
1,161,230  
1,953,020  
1,835,571  
2,397,654  
630,672  
418,590  
228,059  
291,538  
15,000  
1,083,913  
1,307,608  
1,388,044  
1,409,597  
1,370,089  
3,041,254  
3,094,981  
3,050,044  
3,122,806  
2,935,977  
153,769  
200,573  
210,179  
221,990  
186,931  
10,438,550  
10,023,119  
9,871,275  
9,394,033  
8,970,406  
186,219  
198,495  
197,972  
191,839  
194,220  
3,923,347  
3,539,578  
3,633,523  
3,649,622  
3,734,059  
3,293,315  
3,200,819  
3,104,731  
2,895,238  
2,121,730  
1,860,085  
2,059,242  
1,930,601  
1,641,732  
1,897,971  
775,486  
758,659  
754,361  
748,095  
737,684  
400,098  
266,326  
250,088  
267,506  
284,741  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
16,489,515  
16,206,100  
16,700,621  
16,275,536  
15,876,057  
9,568,024  
9,454,548  
9,681,015  
9,407,268  
9,081,929  
4,517,060  
4,285,037  
4,572,867  
4,365,663  
4,944,824  
5,050,964  
5,169,511  
5,108,148  
5,041,605  
4,137,105  
6,921,490  
6,751,552  
7,019,606  
6,868,268  
6,794,128  
6,865,586  
6,690,188  
6,949,427  
6,796,648  
6,729,940  
55,904  
61,363  
70,179  
71,620  
64,188  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0