Tổng Công ty Viglacera - CTCP (VGC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
13,047,237  
13,118,710  
12,345,675  
11,784,643  
11,663,300  
5,794,290  
6,002,867  
5,224,429  
4,893,666  
4,933,297  
1,052,841  
1,232,004  
651,599  
541,649  
708,454  
9,900  
11,418  
40,059  
40,059  
10,196  
1,364,738  
1,459,870  
1,602,901  
1,464,155  
1,324,214  
3,216,355  
3,158,301  
2,777,034  
2,764,114  
2,761,304  
150,457  
141,274  
152,837  
83,690  
129,130  
7,252,947  
7,115,843  
7,121,245  
6,890,977  
6,730,003  
157,548  
211,327  
160,804  
209,430  
208,565  
3,189,603  
3,097,563  
3,168,596  
2,989,802  
3,065,884  
2,130,242  
1,902,371  
1,908,823  
1,898,047  
1,913,455  
1,188,338  
1,299,708  
1,295,922  
1,187,788  
936,675  
292,611  
280,493  
261,560  
255,467  
249,998  
294,604  
324,382  
325,540  
350,443  
355,427  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
13,047,237  
13,118,710  
12,345,675  
11,784,643  
11,663,300  
8,692,767  
8,929,589  
8,929,215  
8,372,699  
8,361,167  
4,591,030  
4,847,960  
5,025,534  
4,718,367  
4,749,507  
4,101,737  
4,081,629  
3,903,682  
3,654,332  
3,611,660  
4,354,470  
4,189,121  
3,416,459  
3,411,944  
3,302,134  
4,338,938  
4,174,949  
3,402,287  
3,396,712  
3,286,901  
15,532  
14,172  
14,172  
15,232  
15,232  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0