Tổng Công ty Viglacera - CTCP (VGC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
12,345,675  
11,784,643  
12,453,480  
12,414,712  
 
5,224,429  
4,893,666  
6,202,621  
6,348,423  
 
651,599  
541,649  
719,991  
928,467  
 
40,059  
40,059  
35,276  
35,275  
 
1,602,901  
1,464,155  
1,686,259  
1,492,323  
 
2,777,034  
2,764,114  
3,582,943  
3,747,558  
 
152,837  
83,690  
178,152  
144,800  
 
7,121,245  
6,890,977  
6,250,858  
6,066,289  
 
160,804  
209,430  
10,860  
10,569  
 
3,168,596  
2,989,802  
3,017,842  
3,087,399  
 
1,908,823  
1,898,047  
1,928,504  
1,807,584  
 
1,295,922  
1,187,788  
710,193  
551,805  
 
261,560  
255,467  
220,494  
221,314  
 
325,540  
350,443  
362,965  
387,619  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
12,345,675  
11,784,643  
12,453,480  
12,414,712  
 
8,929,215  
8,372,699  
9,321,343  
9,410,307  
 
5,025,534  
4,718,367  
5,617,914  
5,806,653  
 
3,903,682  
3,654,332  
3,703,429  
3,603,654  
 
3,416,459  
3,411,944  
3,132,137  
3,004,404  
 
3,402,287  
3,396,712  
3,123,931  
2,995,616  
 
14,172  
15,232  
8,206  
8,789  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0