Tổng Công ty Viglacera - CTCP (VGC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
15,876,057  
15,622,151  
15,538,459  
13,155,060  
13,047,237  
6,905,651  
7,137,991  
7,452,191  
5,373,648  
5,794,290  
2,397,654  
2,578,515  
2,982,249  
868,911  
1,052,841  
15,000  
15,000  
10,000  
10,000  
9,900  
1,370,089  
1,595,057  
1,524,559  
1,424,543  
1,364,738  
2,935,977  
2,755,356  
2,748,871  
2,904,778  
3,216,355  
186,931  
194,062  
186,512  
165,416  
150,457  
8,970,406  
8,484,161  
8,086,268  
7,781,412  
7,252,947  
194,220  
202,181  
204,074  
211,870  
157,548  
3,734,059  
3,360,750  
3,093,071  
3,461,238  
3,189,603  
2,121,730  
2,133,829  
2,088,416  
2,116,893  
2,130,242  
1,897,971  
2,047,163  
2,080,719  
1,379,557  
1,188,338  
737,684  
459,203  
335,427  
318,716  
292,611  
284,741  
281,035  
284,561  
293,137  
294,604  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
15,876,057  
15,622,151  
15,538,459  
13,155,060  
13,047,237  
9,081,929  
9,217,077  
8,900,392  
8,549,159  
8,692,767  
4,944,824  
4,766,618  
4,621,636  
4,344,522  
4,591,030  
4,137,105  
4,450,459  
4,278,756  
4,204,636  
4,101,737  
6,794,128  
6,405,074  
6,638,067  
4,605,901  
4,354,470  
6,729,940  
6,348,312  
6,579,049  
4,546,154  
4,338,938  
64,188  
56,762  
59,018  
59,747  
15,532  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0