Tổng Công ty Viglacera - CTCP (VGC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
15,622,151  
15,538,459  
13,155,060  
13,047,237  
13,118,710  
7,137,991  
7,452,191  
5,373,648  
5,794,290  
6,002,867  
2,578,515  
2,982,249  
868,911  
1,052,841  
1,232,004  
15,000  
10,000  
10,000  
9,900  
11,418  
1,595,057  
1,524,559  
1,424,543  
1,364,738  
1,459,870  
2,755,356  
2,748,871  
2,904,778  
3,216,355  
3,158,301  
194,062  
186,512  
165,416  
150,457  
141,274  
8,484,161  
8,086,268  
7,781,412  
7,252,947  
7,115,843  
202,181  
204,074  
211,870  
157,548  
211,327  
3,360,750  
3,093,071  
3,461,238  
3,189,603  
3,097,563  
2,133,829  
2,088,416  
2,116,893  
2,130,242  
1,902,371  
2,047,163  
2,080,719  
1,379,557  
1,188,338  
1,299,708  
459,203  
335,427  
318,716  
292,611  
280,493  
281,035  
284,561  
293,137  
294,604  
324,382  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
15,622,151  
15,538,459  
13,155,060  
13,047,237  
13,118,710  
9,217,077  
8,900,392  
8,549,159  
8,692,767  
8,929,589  
4,766,618  
4,621,636  
4,344,522  
4,591,030  
4,847,960  
4,450,459  
4,278,756  
4,204,636  
4,101,737  
4,081,629  
6,405,074  
6,638,067  
4,605,901  
4,354,470  
4,189,121  
6,348,312  
6,579,049  
4,546,154  
4,338,938  
4,174,949  
56,762  
59,018  
59,747  
15,532  
14,172  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0