Tổng Công ty Viglacera - CTCP (VGC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
16,206,100  
16,700,621  
16,275,536  
15,876,057  
15,622,151  
6,182,980  
6,829,346  
6,881,503  
6,905,651  
7,137,991  
1,161,230  
1,953,020  
1,835,571  
2,397,654  
2,578,515  
418,590  
228,059  
291,538  
15,000  
15,000  
1,307,608  
1,388,044  
1,409,597  
1,370,089  
1,595,057  
3,094,981  
3,050,044  
3,122,806  
2,935,977  
2,755,356  
200,573  
210,179  
221,990  
186,931  
194,062  
10,023,119  
9,871,275  
9,394,033  
8,970,406  
8,484,161  
198,495  
197,972  
191,839  
194,220  
202,181  
3,539,578  
3,633,523  
3,649,622  
3,734,059  
3,360,750  
3,200,819  
3,104,731  
2,895,238  
2,121,730  
2,133,829  
2,059,242  
1,930,601  
1,641,732  
1,897,971  
2,047,163  
758,659  
754,361  
748,095  
737,684  
459,203  
266,326  
250,088  
267,506  
284,741  
281,035  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
16,206,100  
16,700,621  
16,275,536  
15,876,057  
15,622,151  
9,454,548  
9,681,015  
9,407,268  
9,081,929  
9,217,077  
4,285,037  
4,572,867  
4,365,663  
4,944,824  
4,766,618  
5,169,511  
5,108,148  
5,041,605  
4,137,105  
4,450,459  
6,751,552  
7,019,606  
6,868,268  
6,794,128  
6,405,074  
6,690,188  
6,949,427  
6,796,648  
6,729,940  
6,348,312  
61,363  
70,179  
71,620  
64,188  
56,762  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0