Tổng Công ty Viglacera - CTCP (VGC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
16,275,536  
15,876,057  
15,622,151  
15,538,459  
13,155,060  
6,881,503  
6,905,651  
7,137,991  
7,452,191  
5,373,648  
1,835,571  
2,397,654  
2,578,515  
2,982,249  
868,911  
291,538  
15,000  
15,000  
10,000  
10,000  
1,409,597  
1,370,089  
1,595,057  
1,524,559  
1,424,543  
3,122,806  
2,935,977  
2,755,356  
2,748,871  
2,904,778  
221,990  
186,931  
194,062  
186,512  
165,416  
9,394,033  
8,970,406  
8,484,161  
8,086,268  
7,781,412  
191,839  
194,220  
202,181  
204,074  
211,870  
3,649,622  
3,734,059  
3,360,750  
3,093,071  
3,461,238  
2,895,238  
2,121,730  
2,133,829  
2,088,416  
2,116,893  
1,641,732  
1,897,971  
2,047,163  
2,080,719  
1,379,557  
748,095  
737,684  
459,203  
335,427  
318,716  
267,506  
284,741  
281,035  
284,561  
293,137  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
16,275,536  
15,876,057  
15,622,151  
15,538,459  
13,155,060  
9,407,268  
9,081,929  
9,217,077  
8,900,392  
8,549,159  
4,365,663  
4,944,824  
4,766,618  
4,621,636  
4,344,522  
5,041,605  
4,137,105  
4,450,459  
4,278,756  
4,204,636  
6,868,268  
6,794,128  
6,405,074  
6,638,067  
4,605,901  
6,796,648  
6,729,940  
6,348,312  
6,579,049  
4,546,154  
71,620  
64,188  
56,762  
59,018  
59,747  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0