Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht (VFR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
497,201  
507,087  
504,679  
541,134  
558,501  
95,347  
99,219  
124,356  
129,412  
138,284  
16,882  
31,302  
38,248  
32,843  
45,638  
8,346  
6,000  
1,700  
4,000  
4,000  
53,712  
48,317  
63,575  
78,177  
71,469  
3,980  
4,533  
6,083  
5,704  
8,954  
12,426  
9,067  
14,751  
8,687  
8,224  
401,855  
407,868  
380,323  
411,722  
420,217  
840  
821  
1,055  
1,043  
1,043  
299,014  
290,517  
323,247  
340,093  
352,422  
0  
20,590  
0  
0  
0  
159  
4,419  
4,097  
4,311  
4,303  
78,984  
70,995  
29,811  
35,620  
41,832  
22,858  
20,525  
22,115  
30,654  
20,618  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
497,201  
507,087  
504,679  
541,134  
558,501  
233,136  
243,697  
267,826  
286,677  
290,007  
129,049  
123,846  
140,398  
160,038  
162,924  
104,087  
119,852  
127,428  
126,639  
127,083  
264,065  
263,390  
236,854  
254,457  
268,494  
264,065  
263,390  
236,854  
254,457  
268,494  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0