Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht (VFR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
462,276  
479,884  
486,209  
477,895  
515,683  
129,801  
140,131  
134,791  
117,321  
120,625  
32,207  
36,030  
30,054  
15,551  
24,765  
12,300  
6,000  
7,500  
47,500  
37,300  
65,817  
82,751  
78,415  
44,102  
43,600  
7,332  
5,850  
6,801  
3,137  
5,075  
12,144  
9,500  
12,021  
7,031  
9,884  
332,475  
339,753  
351,418  
360,574  
395,059  
652  
598  
598  
825  
830  
231,189  
242,619  
254,541  
266,537  
286,930  
0  
0  
0  
0  
0  
4,153  
542  
159  
159  
159  
74,620  
72,003  
76,689  
75,902  
77,499  
21,861  
23,991  
19,431  
17,151  
29,641  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
462,276  
479,884  
486,209  
477,895  
515,683  
206,662  
215,965  
206,988  
199,473  
217,157  
144,338  
146,123  
128,267  
112,893  
121,501  
62,324  
69,842  
78,721  
86,580  
95,656  
255,614  
263,918  
279,221  
278,422  
298,527  
255,614  
263,918  
279,221  
278,422  
298,527  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0