Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht (VFR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
477,895  
515,683  
497,201  
507,087  
504,679  
117,321  
120,625  
95,347  
99,219  
124,356  
15,551  
24,765  
16,882  
31,302  
38,248  
47,500  
37,300  
8,346  
6,000  
1,700  
44,102  
43,600  
53,712  
48,317  
63,575  
3,137  
5,075  
3,980  
4,533  
6,083  
7,031  
9,884  
12,426  
9,067  
14,751  
360,574  
395,059  
401,855  
407,868  
380,323  
825  
830  
840  
821  
1,055  
266,537  
286,930  
299,014  
290,517  
323,247  
0  
0  
0  
20,590  
0  
159  
159  
159  
4,419  
4,097  
75,902  
77,499  
78,984  
70,995  
29,811  
17,151  
29,641  
22,858  
20,525  
22,115  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
477,895  
515,683  
497,201  
507,087  
504,679  
199,473  
217,157  
233,136  
243,697  
267,826  
112,893  
121,501  
129,049  
123,846  
140,398  
86,580  
95,656  
104,087  
119,852  
127,428  
278,422  
298,527  
264,065  
263,390  
236,854  
278,422  
298,527  
264,065  
263,390  
236,854  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0