Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht (VFR: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
504,679  
541,134  
558,501  
594,209  
613,884  
124,356  
129,412  
138,284  
145,700  
157,110  
38,248  
32,843  
45,638  
69,143  
93,376  
1,700  
4,000  
4,000  
0  
0  
63,575  
78,177  
71,469  
65,677  
56,878  
6,083  
5,704  
8,954  
4,957  
1,411  
14,751  
8,687  
8,224  
5,923  
5,445  
380,323  
411,722  
420,217  
448,510  
456,775  
1,055  
1,043  
1,043  
3,114  
0  
323,247  
340,093  
352,422  
364,506  
381,684  
0  
0  
0  
0  
0  
4,097  
4,311  
4,303  
4,775  
713  
29,811  
35,620  
41,832  
55,317  
55,891  
22,115  
30,654  
20,618  
20,797  
18,487  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
504,679  
541,134  
558,501  
594,209  
613,884  
267,826  
286,677  
290,007  
312,543  
333,915  
140,398  
160,038  
162,924  
121,834  
141,627  
127,428  
126,639  
127,083  
190,709  
192,288  
236,854  
254,457  
268,494  
281,666  
279,969  
236,854  
254,457  
268,494  
281,666  
279,969  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0