Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht (VFR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
479,884  
486,209  
477,895  
515,683  
497,201  
140,131  
134,791  
117,321  
120,625  
95,347  
36,030  
30,054  
15,551  
24,765  
16,882  
6,000  
7,500  
47,500  
37,300  
8,346  
82,751  
78,415  
44,102  
43,600  
53,712  
5,850  
6,801  
3,137  
5,075  
3,980  
9,500  
12,021  
7,031  
9,884  
12,426  
339,753  
351,418  
360,574  
395,059  
401,855  
598  
598  
825  
830  
840  
242,619  
254,541  
266,537  
286,930  
299,014  
0  
0  
0  
0  
0  
542  
159  
159  
159  
159  
72,003  
76,689  
75,902  
77,499  
78,984  
23,991  
19,431  
17,151  
29,641  
22,858  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
479,884  
486,209  
477,895  
515,683  
497,201  
215,965  
206,988  
199,473  
217,157  
233,136  
146,123  
128,267  
112,893  
121,501  
129,049  
69,842  
78,721  
86,580  
95,656  
104,087  
263,918  
279,221  
278,422  
298,527  
264,065  
263,918  
279,221  
278,422  
298,527  
264,065  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0