Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht (VFR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
486,209  
477,895  
515,683  
497,201  
507,087  
134,791  
117,321  
120,625  
95,347  
99,219  
30,054  
15,551  
24,765  
16,882  
31,302  
7,500  
47,500  
37,300  
8,346  
6,000  
78,415  
44,102  
43,600  
53,712  
48,317  
6,801  
3,137  
5,075  
3,980  
4,533  
12,021  
7,031  
9,884  
12,426  
9,067  
351,418  
360,574  
395,059  
401,855  
407,868  
598  
825  
830  
840  
821  
254,541  
266,537  
286,930  
299,014  
290,517  
0  
0  
0  
0  
20,590  
159  
159  
159  
159  
4,419  
76,689  
75,902  
77,499  
78,984  
70,995  
19,431  
17,151  
29,641  
22,858  
20,525  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
486,209  
477,895  
515,683  
497,201  
507,087  
206,988  
199,473  
217,157  
233,136  
243,697  
128,267  
112,893  
121,501  
129,049  
123,846  
78,721  
86,580  
95,656  
104,087  
119,852  
279,221  
278,422  
298,527  
264,065  
263,390  
279,221  
278,422  
298,527  
264,065  
263,390  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0