Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht (VFR: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
558,501  
594,209  
613,884  
643,432  
654,430  
138,284  
145,700  
157,110  
176,104  
177,831  
45,638  
69,143  
93,376  
105,613  
116,016  
4,000  
0  
0  
2,000  
2,000  
71,469  
65,677  
56,878  
64,213  
56,313  
8,954  
4,957  
1,411  
28  
55  
8,224  
5,923  
5,445  
4,251  
3,447  
420,217  
448,510  
456,775  
467,328  
476,599  
1,043  
3,114  
0  
0  
0  
352,422  
364,506  
381,684  
389,254  
401,600  
0  
0  
0  
0  
0  
4,303  
4,775  
713  
826  
826  
41,832  
55,317  
55,891  
57,314  
52,679  
20,618  
20,797  
18,487  
19,934  
21,493  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
558,501  
594,209  
613,884  
643,432  
654,430  
290,007  
312,543  
333,915  
350,120  
369,684  
162,924  
121,834  
141,627  
126,282  
146,919  
127,083  
190,709  
192,288  
223,837  
222,765  
268,494  
281,666  
279,969  
293,312  
284,746  
268,494  
281,666  
279,969  
293,312  
284,746  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0