Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht (VFR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
382,438  
462,276  
479,884  
486,209  
477,895  
114,052  
129,801  
140,131  
134,791  
117,321  
32,325  
32,207  
36,030  
30,054  
15,551  
11,500  
12,300  
6,000  
7,500  
47,500  
54,643  
65,817  
82,751  
78,415  
44,102  
3,469  
7,332  
5,850  
6,801  
3,137  
12,114  
12,144  
9,500  
12,021  
7,031  
268,386  
332,475  
339,753  
351,418  
360,574  
717  
652  
598  
598  
825  
159,553  
231,189  
242,619  
254,541  
266,537  
0  
0  
0  
0  
0  
7,169  
4,153  
542  
159  
159  
75,333  
74,620  
72,003  
76,689  
75,902  
25,613  
21,861  
23,991  
19,431  
17,151  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
382,438  
462,276  
479,884  
486,209  
477,895  
172,250  
206,662  
215,965  
206,988  
199,473  
119,273  
144,338  
146,123  
128,267  
112,893  
52,977  
62,324  
69,842  
78,721  
86,580  
210,188  
255,614  
263,918  
279,221  
278,422  
210,188  
255,614  
263,918  
279,221  
278,422  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0