Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht (VFR: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
541,134  
558,501  
594,209  
613,884  
643,432  
129,412  
138,284  
145,700  
157,110  
176,104  
32,843  
45,638  
69,143  
93,376  
105,613  
4,000  
4,000  
0  
0  
2,000  
78,177  
71,469  
65,677  
56,878  
64,213  
5,704  
8,954  
4,957  
1,411  
28  
8,687  
8,224  
5,923  
5,445  
4,251  
411,722  
420,217  
448,510  
456,775  
467,328  
1,043  
1,043  
3,114  
0  
0  
340,093  
352,422  
364,506  
381,684  
389,254  
0  
0  
0  
0  
0  
4,311  
4,303  
4,775  
713  
826  
35,620  
41,832  
55,317  
55,891  
57,314  
30,654  
20,618  
20,797  
18,487  
19,934  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
541,134  
558,501  
594,209  
613,884  
643,432  
286,677  
290,007  
312,543  
333,915  
350,120  
160,038  
162,924  
121,834  
141,627  
126,282  
126,639  
127,083  
190,709  
192,288  
223,837  
254,457  
268,494  
281,666  
279,969  
293,312  
254,457  
268,494  
281,666  
279,969  
293,312  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0