Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht (VFR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
515,683  
497,201  
507,087  
504,679  
541,134  
120,625  
95,347  
99,219  
124,356  
129,412  
24,765  
16,882  
31,302  
38,248  
32,843  
37,300  
8,346  
6,000  
1,700  
4,000  
43,600  
53,712  
48,317  
63,575  
78,177  
5,075  
3,980  
4,533  
6,083  
5,704  
9,884  
12,426  
9,067  
14,751  
8,687  
395,059  
401,855  
407,868  
380,323  
411,722  
830  
840  
821  
1,055  
1,043  
286,930  
299,014  
290,517  
323,247  
340,093  
0  
0  
20,590  
0  
0  
159  
159  
4,419  
4,097  
4,311  
77,499  
78,984  
70,995  
29,811  
35,620  
29,641  
22,858  
20,525  
22,115  
30,654  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
515,683  
497,201  
507,087  
504,679  
541,134  
217,157  
233,136  
243,697  
267,826  
286,677  
121,501  
129,049  
123,846  
140,398  
160,038  
95,656  
104,087  
119,852  
127,428  
126,639  
298,527  
264,065  
263,390  
236,854  
254,457  
298,527  
264,065  
263,390  
236,854  
254,457  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0