Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht (VFR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
507,087  
504,679  
541,134  
558,501  
594,209  
99,219  
124,356  
129,412  
138,284  
145,700  
31,302  
38,248  
32,843  
45,638  
69,143  
6,000  
1,700  
4,000  
4,000  
0  
48,317  
63,575  
78,177  
71,469  
65,677  
4,533  
6,083  
5,704  
8,954  
4,957  
9,067  
14,751  
8,687  
8,224  
5,923  
407,868  
380,323  
411,722  
420,217  
448,510  
821  
1,055  
1,043  
1,043  
3,114  
290,517  
323,247  
340,093  
352,422  
364,506  
20,590  
0  
0  
0  
0  
4,419  
4,097  
4,311  
4,303  
4,775  
70,995  
29,811  
35,620  
41,832  
55,317  
20,525  
22,115  
30,654  
20,618  
20,797  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
507,087  
504,679  
541,134  
558,501  
594,209  
243,697  
267,826  
286,677  
290,007  
312,543  
123,846  
140,398  
160,038  
162,924  
121,834  
119,852  
127,428  
126,639  
127,083  
190,709  
263,390  
236,854  
254,457  
268,494  
281,666  
263,390  
236,854  
254,457  
268,494  
281,666  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0