Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,470,365  
1,326,536  
1,339,816  
1,345,039  
1,490,263  
1,099,017  
982,420  
997,059  
1,006,812  
1,152,153  
215,414  
150,003  
137,561  
167,946  
214,223  
40,000  
0  
0  
0  
110,000  
476,576  
412,312  
389,450  
389,092  
460,483  
363,740  
417,006  
465,806  
445,779  
361,436  
3,288  
3,099  
4,242  
3,995  
6,011  
371,348  
344,116  
342,757  
338,227  
338,110  
1,310  
1,263  
1,112  
1,215  
989  
94,732  
91,321  
94,123  
95,878  
95,764  
49,501  
49,833  
50,167  
43,795  
42,169  
27,540  
3,254  
62  
0  
1,590  
194,635  
195,135  
194,463  
194,463  
194,370  
3,630  
3,309  
2,829  
2,876  
3,228  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,470,365  
1,326,536  
1,339,816  
1,345,039  
1,490,263  
731,964  
599,756  
641,429  
635,820  
810,833  
695,168  
562,774  
604,552  
598,953  
774,063  
36,796  
36,982  
36,877  
36,867  
36,771  
738,401  
726,780  
698,387  
709,220  
679,430  
738,401  
726,780  
698,387  
709,220  
679,430  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0