Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,042,072  
1,760,907  
1,914,335  
1,877,976  
1,816,257  
1,611,245  
1,330,824  
1,480,345  
1,440,756  
1,377,538  
215,197  
178,866  
243,058  
413,478  
330,821  
0  
0  
0  
0  
0  
655,369  
438,975  
552,793  
477,817  
523,800  
738,251  
708,236  
682,439  
547,202  
520,983  
2,428  
4,748  
2,056  
2,259  
1,935  
430,826  
430,083  
433,991  
437,220  
438,719  
2,180  
2,005  
1,923  
1,872  
1,768  
196,279  
194,886  
198,811  
202,698  
201,061  
32,295  
32,485  
31,457  
32,197  
32,387  
16  
0  
0  
36  
2,287  
194,456  
194,377  
195,092  
195,278  
194,692  
5,600  
6,330  
6,708  
5,139  
6,525  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,042,072  
1,760,907  
1,914,335  
1,877,976  
1,816,257  
1,162,961  
909,989  
1,048,813  
1,015,434  
982,647  
1,096,075  
827,887  
966,712  
932,889  
884,534  
66,886  
82,102  
82,102  
82,545  
98,112  
879,111  
850,919  
865,522  
862,541  
833,611  
879,111  
850,919  
865,522  
862,541  
833,611  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0