Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,653,522  
1,541,840  
1,517,041  
1,470,365  
1,326,536  
1,216,108  
1,126,980  
1,119,602  
1,099,017  
982,420  
267,722  
224,957  
171,369  
215,414  
150,003  
0  
0  
40,000  
40,000  
0  
454,793  
452,321  
497,411  
476,576  
412,312  
488,316  
446,184  
406,837  
363,740  
417,006  
5,277  
3,518  
3,984  
3,288  
3,099  
437,413  
414,860  
397,439  
371,348  
344,116  
2,213  
2,315  
1,727  
1,310  
1,263  
105,423  
105,277  
109,286  
94,732  
91,321  
36,757  
37,875  
36,942  
49,501  
49,833  
93,109  
69,688  
51,058  
27,540  
3,254  
194,442  
194,864  
194,592  
194,635  
195,135  
5,471  
4,841  
3,834  
3,630  
3,309  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,653,522  
1,541,840  
1,517,041  
1,470,365  
1,326,536  
864,766  
751,303  
752,545  
731,964  
599,756  
762,782  
659,644  
674,882  
695,168  
562,774  
101,984  
91,659  
77,663  
36,796  
36,982  
788,756  
790,536  
764,496  
738,401  
726,780  
788,756  
790,536  
764,496  
738,401  
726,780  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0