Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,914,335  
1,877,976  
1,816,257  
1,592,617  
1,653,522  
1,480,345  
1,440,756  
1,377,538  
1,145,801  
1,216,108  
243,058  
413,478  
330,821  
286,376  
267,722  
0  
0  
0  
0  
0  
552,793  
477,817  
523,800  
396,149  
454,793  
682,439  
547,202  
520,983  
460,075  
488,316  
2,056  
2,259  
1,935  
3,201  
5,277  
433,991  
437,220  
438,719  
446,816  
437,413  
1,923  
1,872  
1,768  
2,240  
2,213  
198,811  
202,698  
201,061  
208,024  
105,423  
31,457  
32,197  
32,387  
36,567  
36,757  
0  
36  
2,287  
0  
93,109  
195,092  
195,278  
194,692  
194,628  
194,442  
6,708  
5,139  
6,525  
5,358  
5,471  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,914,335  
1,877,976  
1,816,257  
1,592,617  
1,653,522  
1,048,813  
1,015,434  
982,647  
803,854  
864,766  
966,712  
932,889  
884,534  
701,739  
762,782  
82,102  
82,545  
98,112  
102,116  
101,984  
865,522  
862,541  
833,611  
788,762  
788,756  
865,522  
862,541  
833,611  
788,762  
788,756  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0