Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,592,617  
1,653,522  
1,541,840  
1,517,041  
1,470,365  
1,145,801  
1,216,108  
1,126,980  
1,119,602  
1,099,017  
286,376  
267,722  
224,957  
171,369  
215,414  
0  
0  
0  
40,000  
40,000  
396,149  
454,793  
452,321  
497,411  
476,576  
460,075  
488,316  
446,184  
406,837  
363,740  
3,201  
5,277  
3,518  
3,984  
3,288  
446,816  
437,413  
414,860  
397,439  
371,348  
2,240  
2,213  
2,315  
1,727  
1,310  
208,024  
105,423  
105,277  
109,286  
94,732  
36,567  
36,757  
37,875  
36,942  
49,501  
0  
93,109  
69,688  
51,058  
27,540  
194,628  
194,442  
194,864  
194,592  
194,635  
5,358  
5,471  
4,841  
3,834  
3,630  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,592,617  
1,653,522  
1,541,840  
1,517,041  
1,470,365  
803,854  
864,766  
751,303  
752,545  
731,964  
701,739  
762,782  
659,644  
674,882  
695,168  
102,116  
101,984  
91,659  
77,663  
36,796  
788,762  
788,756  
790,536  
764,496  
738,401  
788,762  
788,756  
790,536  
764,496  
738,401  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0