Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,816,257  
1,592,617  
1,653,522  
1,541,840  
1,517,041  
1,377,538  
1,145,801  
1,216,108  
1,126,980  
1,119,602  
330,821  
286,376  
267,722  
224,957  
171,369  
0  
0  
0  
0  
40,000  
523,800  
396,149  
454,793  
452,321  
497,411  
520,983  
460,075  
488,316  
446,184  
406,837  
1,935  
3,201  
5,277  
3,518  
3,984  
438,719  
446,816  
437,413  
414,860  
397,439  
1,768  
2,240  
2,213  
2,315  
1,727  
201,061  
208,024  
105,423  
105,277  
109,286  
32,387  
36,567  
36,757  
37,875  
36,942  
2,287  
0  
93,109  
69,688  
51,058  
194,692  
194,628  
194,442  
194,864  
194,592  
6,525  
5,358  
5,471  
4,841  
3,834  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,816,257  
1,592,617  
1,653,522  
1,541,840  
1,517,041  
982,647  
803,854  
864,766  
751,303  
752,545  
884,534  
701,739  
762,782  
659,644  
674,882  
98,112  
102,116  
101,984  
91,659  
77,663  
833,611  
788,762  
788,756  
790,536  
764,496  
833,611  
788,762  
788,756  
790,536  
764,496  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0