Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,541,840  
1,517,041  
1,470,365  
1,326,536  
1,339,816  
1,126,980  
1,119,602  
1,099,017  
982,420  
997,059  
224,957  
171,369  
215,414  
150,003  
137,561  
0  
40,000  
40,000  
0  
0  
452,321  
497,411  
476,576  
412,312  
389,450  
446,184  
406,837  
363,740  
417,006  
465,806  
3,518  
3,984  
3,288  
3,099  
4,242  
414,860  
397,439  
371,348  
344,116  
342,757  
2,315  
1,727  
1,310  
1,263  
1,112  
105,277  
109,286  
94,732  
91,321  
94,123  
37,875  
36,942  
49,501  
49,833  
50,167  
69,688  
51,058  
27,540  
3,254  
62  
194,864  
194,592  
194,635  
195,135  
194,463  
4,841  
3,834  
3,630  
3,309  
2,829  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,541,840  
1,517,041  
1,470,365  
1,326,536  
1,339,816  
751,303  
752,545  
731,964  
599,756  
641,429  
659,644  
674,882  
695,168  
562,774  
604,552  
91,659  
77,663  
36,796  
36,982  
36,877  
790,536  
764,496  
738,401  
726,780  
698,387  
790,536  
764,496  
738,401  
726,780  
698,387  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0