Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,517,041  
1,470,365  
1,326,536  
1,339,816  
1,345,039  
1,119,602  
1,099,017  
982,420  
997,059  
1,006,812  
171,369  
215,414  
150,003  
137,561  
167,946  
40,000  
40,000  
0  
0  
0  
497,411  
476,576  
412,312  
389,450  
389,092  
406,837  
363,740  
417,006  
465,806  
445,779  
3,984  
3,288  
3,099  
4,242  
3,995  
397,439  
371,348  
344,116  
342,757  
338,227  
1,727  
1,310  
1,263  
1,112  
1,215  
109,286  
94,732  
91,321  
94,123  
95,878  
36,942  
49,501  
49,833  
50,167  
43,795  
51,058  
27,540  
3,254  
62  
0  
194,592  
194,635  
195,135  
194,463  
194,463  
3,834  
3,630  
3,309  
2,829  
2,876  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,517,041  
1,470,365  
1,326,536  
1,339,816  
1,345,039  
752,545  
731,964  
599,756  
641,429  
635,820  
674,882  
695,168  
562,774  
604,552  
598,953  
77,663  
36,796  
36,982  
36,877  
36,867  
764,496  
738,401  
726,780  
698,387  
709,220  
764,496  
738,401  
726,780  
698,387  
709,220  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0