Công ty Cổ phần Vinafco (VFC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
951,658  
905,089  
843,220  
838,162  
833,048  
422,756  
422,204  
424,552  
444,329  
457,058  
53,577  
51,466  
70,326  
91,467  
91,120  
22,000  
22,000  
0  
0  
15,390  
316,236  
319,420  
326,442  
311,367  
311,344  
12,511  
12,424  
13,718  
28,536  
29,454  
18,432  
16,895  
14,067  
12,959  
9,750  
528,902  
482,885  
418,667  
393,834  
375,990  
9,433  
9,675  
10,127  
3,436  
3,955  
354,923  
249,496  
241,863  
259,077  
250,809  
0  
0  
0  
0  
0  
23,096  
143,213  
97,211  
60,479  
48,862  
15,047  
10,642  
0  
0  
1,600  
126,404  
69,858  
69,467  
70,842  
70,764  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
951,658  
905,089  
843,220  
838,162  
833,048  
464,929  
416,615  
344,497  
342,823  
343,842  
295,070  
296,394  
273,174  
263,637  
274,907  
169,859  
120,221  
71,323  
79,186  
68,935  
486,729  
488,474  
461,187  
458,607  
453,854  
486,729  
488,474  
461,187  
458,607  
453,854  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
37,535  
36,733  
35,352