Công ty Cổ phần Vinafco (VFC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
887,725  
900,035  
937,972  
960,601  
1,004,031  
312,143  
306,958  
342,800  
349,816  
461,450  
31,736  
28,282  
58,289  
38,141  
39,907  
9,464  
21,181  
21,180  
35,725  
40,892  
244,217  
229,868  
234,200  
246,382  
353,432  
7,396  
8,085  
8,166  
8,869  
7,310  
19,331  
19,542  
20,965  
20,701  
19,909  
575,583  
593,076  
595,172  
610,784  
542,580  
81,120  
94,043  
86,098  
86,053  
9,176  
329,994  
335,711  
346,056  
357,337  
370,015  
0  
0  
0  
0  
0  
19,096  
16,600  
16,072  
18,420  
20,483  
14,410  
14,395  
14,285  
14,491  
14,685  
130,962  
132,327  
132,660  
134,483  
128,221  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
887,725  
900,035  
937,972  
960,601  
1,004,031  
404,507  
412,162  
451,256  
472,236  
511,637  
257,413  
250,456  
287,905  
303,015  
335,435  
147,094  
161,707  
163,352  
169,221  
176,202  
483,218  
487,872  
486,715  
488,365  
492,394  
483,218  
487,872  
486,715  
488,365  
492,394  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0