Công ty Cổ phần Vinafco (VFC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
956,274  
947,699  
895,626  
872,484  
887,725  
460,175  
395,958  
353,703  
312,531  
312,143  
78,110  
74,709  
38,054  
36,201  
31,736  
16,506  
10,450  
5,194  
9,464  
9,464  
341,589  
285,356  
280,828  
235,108  
244,217  
7,623  
8,485  
8,742  
13,005  
7,396  
16,347  
16,958  
20,884  
18,753  
19,331  
496,098  
551,742  
541,923  
559,953  
575,583  
61,772  
74,728  
74,228  
74,228  
81,120  
327,204  
318,419  
311,205  
325,197  
329,994  
0  
0  
0  
0  
0  
16,315  
32,262  
28,716  
16,425  
19,096  
14,458  
14,409  
14,392  
14,410  
14,410  
76,348  
111,924  
113,382  
129,692  
130,962  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
956,301  
947,699  
895,626  
872,484  
887,725  
458,625  
453,720  
405,289  
390,804  
404,507  
329,668  
317,639  
272,771  
246,923  
257,413  
128,958  
136,081  
132,518  
143,881  
147,094  
497,675  
493,979  
490,338  
481,680  
483,218  
497,675  
493,979  
490,338  
481,680  
483,218  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0