Công ty Cổ phần Vinafco (VFC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
930,922  
960,601  
1,004,031  
951,658  
905,089  
335,751  
349,816  
461,450  
422,756  
422,204  
58,289  
38,141  
39,907  
53,577  
51,466  
21,180  
35,725  
40,892  
22,000  
22,000  
227,151  
246,382  
353,432  
316,236  
319,420  
8,166  
8,869  
7,310  
12,511  
12,424  
20,965  
20,701  
19,909  
18,432  
16,895  
595,172  
610,784  
542,580  
528,902  
482,885  
86,098  
86,053  
9,176  
9,433  
9,675  
346,056  
357,337  
370,015  
354,923  
249,496  
0  
0  
0  
0  
0  
16,072  
18,420  
20,483  
23,096  
143,213  
14,285  
14,491  
14,685  
15,047  
10,642  
132,660  
134,483  
128,221  
126,404  
69,858  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
930,922  
960,601  
1,004,031  
951,658  
905,089  
444,207  
472,236  
511,637  
464,929  
416,615  
280,101  
303,015  
335,435  
295,070  
296,394  
164,106  
169,221  
176,202  
169,859  
120,221  
486,715  
488,365  
492,394  
486,729  
488,474  
486,715  
488,365  
492,394  
486,729  
488,474  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0