Công ty Cổ phần Vinafco (VFC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
872,484  
887,725  
900,035  
937,972  
960,601  
312,531  
312,143  
306,958  
342,800  
349,816  
36,201  
31,736  
28,282  
58,289  
38,141  
9,464  
9,464  
21,181  
21,180  
35,725  
235,108  
244,217  
229,868  
234,200  
246,382  
13,005  
7,396  
8,085  
8,166  
8,869  
18,753  
19,331  
19,542  
20,965  
20,701  
559,953  
575,583  
593,076  
595,172  
610,784  
74,228  
81,120  
94,043  
86,098  
86,053  
325,197  
329,994  
335,711  
346,056  
357,337  
0  
0  
0  
0  
0  
16,425  
19,096  
16,600  
16,072  
18,420  
14,410  
14,410  
14,395  
14,285  
14,491  
129,692  
130,962  
132,327  
132,660  
134,483  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
872,484  
887,725  
900,035  
937,972  
960,601  
390,804  
404,507  
412,162  
451,256  
472,236  
246,923  
257,413  
250,456  
287,905  
303,015  
143,881  
147,094  
161,707  
163,352  
169,221  
481,680  
483,218  
487,872  
486,715  
488,365  
481,680  
483,218  
487,872  
486,715  
488,365  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0