Công ty Cổ phần Vinafco (VFC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
895,626  
872,484  
887,725  
900,035  
937,972  
353,703  
312,531  
312,143  
306,958  
342,800  
38,054  
36,201  
31,736  
28,282  
58,289  
5,194  
9,464  
9,464  
21,181  
21,180  
280,828  
235,108  
244,217  
229,868  
234,200  
8,742  
13,005  
7,396  
8,085  
8,166  
20,884  
18,753  
19,331  
19,542  
20,965  
541,923  
559,953  
575,583  
593,076  
595,172  
74,228  
74,228  
81,120  
94,043  
86,098  
311,205  
325,197  
329,994  
335,711  
346,056  
0  
0  
0  
0  
0  
28,716  
16,425  
19,096  
16,600  
16,072  
14,392  
14,410  
14,410  
14,395  
14,285  
113,382  
129,692  
130,962  
132,327  
132,660  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
895,626  
872,484  
887,725  
900,035  
937,972  
405,289  
390,804  
404,507  
412,162  
451,256  
272,771  
246,923  
257,413  
250,456  
287,905  
132,518  
143,881  
147,094  
161,707  
163,352  
490,338  
481,680  
483,218  
487,872  
486,715  
490,338  
481,680  
483,218  
487,872  
486,715  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0