Công ty Cổ phần Vinafco (VFC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
960,601  
1,004,031  
951,658  
905,089  
843,220  
349,816  
461,450  
422,756  
422,204  
424,552  
38,141  
39,907  
53,577  
51,466  
70,326  
35,725  
40,892  
22,000  
22,000  
0  
246,382  
353,432  
316,236  
319,420  
326,442  
8,869  
7,310  
12,511  
12,424  
13,718  
20,701  
19,909  
18,432  
16,895  
14,067  
610,784  
542,580  
528,902  
482,885  
418,667  
86,053  
9,176  
9,433  
9,675  
10,127  
357,337  
370,015  
354,923  
249,496  
241,863  
0  
0  
0  
0  
0  
18,420  
20,483  
23,096  
143,213  
97,211  
14,491  
14,685  
15,047  
10,642  
0  
134,483  
128,221  
126,404  
69,858  
69,467  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
960,601  
1,004,031  
951,658  
905,089  
843,220  
472,236  
511,637  
464,929  
416,615  
344,497  
303,015  
335,435  
295,070  
296,394  
273,174  
169,221  
176,202  
169,859  
120,221  
71,323  
488,365  
492,394  
486,729  
488,474  
461,187  
488,365  
492,394  
486,729  
488,474  
461,187  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
37,535