Công ty Cổ phần Vinafco (VFC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
905,089  
843,220  
838,162  
833,048  
824,385  
422,204  
424,552  
444,329  
457,058  
452,225  
51,466  
70,326  
91,467  
91,120  
69,317  
22,000  
0  
0  
15,390  
13,995  
319,420  
326,442  
311,367  
311,344  
329,738  
12,424  
13,718  
28,536  
29,454  
30,154  
16,895  
14,067  
12,959  
9,750  
9,021  
482,885  
418,667  
393,834  
375,990  
372,160  
9,675  
10,127  
3,436  
3,955  
4,010  
249,496  
241,863  
259,077  
250,809  
247,008  
0  
0  
0  
0  
0  
143,213  
97,211  
60,479  
48,862  
50,685  
10,642  
0  
0  
1,600  
1,600  
69,858  
69,467  
70,842  
70,764  
68,858  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
905,089  
843,220  
838,162  
833,048  
824,385  
416,615  
344,497  
342,823  
343,842  
340,071  
296,394  
273,174  
263,637  
274,907  
275,935  
120,221  
71,323  
79,186  
68,935  
64,137  
488,474  
461,187  
458,607  
453,854  
484,314  
488,474  
461,187  
458,607  
453,854  
484,314  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
37,535  
36,733  
35,352  
0