Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO (VET: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,094,553  
1,039,270  
1,088,765  
957,280  
947,008  
603,100  
546,217  
593,020  
481,869  
523,732  
188,503  
188,674  
209,495  
202,478  
123,924  
0  
0  
0  
0  
0  
224,163  
219,024  
159,476  
79,560  
204,216  
186,880  
131,286  
217,564  
194,435  
185,924  
3,554  
7,233  
6,485  
5,397  
9,668  
491,453  
493,054  
495,746  
475,410  
423,275  
0  
0  
0  
0  
0  
117,962  
119,735  
122,535  
106,551  
109,730  
0  
0  
0  
0  
0  
165,902  
165,902  
165,651  
162,415  
160,391  
201,500  
201,500  
201,500  
201,500  
148,200  
6,088  
5,916  
6,061  
4,945  
4,955  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,094,553  
1,039,270  
1,088,765  
957,280  
947,008  
771,856  
743,124  
786,714  
675,380  
664,930  
570,356  
541,624  
376,005  
354,043  
516,730  
201,500  
201,500  
410,709  
321,337  
148,200  
322,696  
296,146  
302,052  
281,900  
282,078  
299,323  
272,773  
300,752  
281,900  
258,496  
23,374  
23,374  
1,300  
0  
23,581  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0