Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO (VET: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,158,443  
1,016,816  
1,039,270  
1,088,765  
957,280  
670,966  
525,432  
546,217  
593,020  
481,869  
218,310  
187,846  
188,674  
209,495  
202,478  
0  
0  
0  
0  
0  
235,536  
191,312  
219,024  
159,476  
79,560  
216,869  
142,551  
131,286  
217,564  
194,435  
252  
3,723  
7,233  
6,485  
5,397  
487,477  
491,384  
493,054  
495,746  
475,410  
0  
369  
0  
0  
0  
109,370  
115,310  
119,735  
122,535  
106,551  
0  
0  
0  
0  
0  
169,263  
168,445  
165,902  
165,651  
162,415  
201,500  
201,500  
201,500  
201,500  
201,500  
7,343  
5,760  
5,916  
6,061  
4,945  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,158,443  
1,016,816  
1,039,270  
1,088,765  
957,280  
816,736  
690,284  
743,124  
786,714  
675,380  
615,236  
488,784  
541,624  
376,005  
354,043  
201,500  
201,500  
201,500  
410,709  
321,337  
341,706  
326,532  
296,146  
302,052  
281,900  
318,333  
303,158  
272,773  
300,752  
281,900  
23,374  
23,374  
23,374  
1,300  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0