Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO (VET: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,073,231  
1,107,797  
1,158,443  
1,016,816  
1,039,270  
600,133  
618,043  
670,966  
525,432  
546,217  
265,201  
233,196  
218,310  
187,846  
188,674  
0  
0  
0  
0  
0  
145,761  
194,324  
235,536  
191,312  
219,024  
186,137  
190,522  
216,869  
142,551  
131,286  
3,034  
0  
252  
3,723  
7,233  
473,098  
489,754  
487,477  
491,384  
493,054  
369  
0  
0  
369  
0  
239,484  
255,016  
109,370  
115,310  
119,735  
0  
0  
0  
0  
0  
26,234  
26,989  
169,263  
168,445  
165,902  
201,500  
201,500  
201,500  
201,500  
201,500  
5,511  
6,249  
7,343  
5,760  
5,916  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,073,231  
1,107,797  
1,158,443  
1,016,816  
1,039,270  
737,847  
747,804  
816,736  
690,284  
743,124  
536,347  
546,304  
615,236  
488,784  
541,624  
201,500  
201,500  
201,500  
201,500  
201,500  
335,384  
359,993  
341,706  
326,532  
296,146  
311,485  
334,706  
318,333  
303,158  
272,773  
23,899  
25,287  
23,374  
23,374  
23,374  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0