Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca Vneco (VES: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
22,782  
 
 
 
 
740  
 
 
 
 
111  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
413  
 
 
 
 
187  
 
 
 
 
29  
 
 
 
 
22,042  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
2,927  
 
 
 
 
18,981  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
134  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
22,782  
 
 
 
 
8,546  
 
 
 
 
8,546  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
14,236  
 
 
 
 
14,236  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0