Công ty cổ phần Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Việt Nam (VEF: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,786,096  
1,777,259  
1,765,133  
1,757,266  
1,741,447  
1,063,366  
1,079,634  
1,648,216  
1,660,490  
1,675,718  
6,441  
6,737  
4,100  
2,895  
4,479  
0  
0  
0  
0  
0  
1,049,952  
1,068,193  
1,639,516  
1,654,430  
1,669,132  
0  
0  
0  
0  
0  
6,973  
4,703  
4,600  
3,165  
2,107  
722,730  
697,625  
116,917  
96,776  
65,730  
0  
0  
0  
0  
0  
959  
1,181  
2,338  
2,662  
2,983  
0  
0  
0  
0  
0  
721,510  
696,325  
114,522  
94,028  
62,516  
0  
0  
0  
0  
0  
261  
120  
57  
86  
230  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,786,096  
1,777,259  
1,765,133  
1,757,266  
1,741,447  
8,986  
5,428  
5,308  
12,168  
10,959  
8,986  
5,428  
5,308  
12,168  
10,959  
0  
0  
0  
0  
0  
1,777,110  
1,771,831  
1,759,825  
1,745,098  
1,730,489  
1,777,110  
1,771,831  
1,759,825  
1,745,098  
1,730,489  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0