Công ty cổ phần Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Việt Nam (VEF: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,794,612  
1,786,096  
1,777,259  
1,765,133  
1,757,266  
1,016,621  
1,063,366  
1,079,634  
1,648,216  
1,660,490  
16,799  
6,441  
6,737  
4,100  
2,895  
0  
0  
0  
0  
0  
992,335  
1,049,952  
1,068,193  
1,639,516  
1,654,430  
0  
0  
0  
0  
0  
7,487  
6,973  
4,703  
4,600  
3,165  
777,991  
722,730  
697,625  
116,917  
96,776  
0  
0  
0  
0  
0  
737  
959  
1,181  
2,338  
2,662  
0  
0  
0  
0  
0  
777,019  
721,510  
696,325  
114,522  
94,028  
0  
0  
0  
0  
0  
236  
261  
120  
57  
86  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,794,612  
1,786,096  
1,777,259  
1,765,133  
1,757,266  
8,948  
8,986  
5,428  
5,308  
12,168  
8,948  
8,986  
5,428  
5,308  
12,168  
0  
0  
0  
0  
0  
1,785,664  
1,777,110  
1,771,831  
1,759,825  
1,745,098  
1,785,664  
1,777,110  
1,771,831  
1,759,825  
1,745,098  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0