Công ty cổ phần Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Việt Nam (VEF: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,811,592  
1,804,997  
1,794,612  
1,786,096  
1,777,259  
1,022,143  
1,023,438  
1,016,621  
1,063,366  
1,079,634  
986,179  
10,524  
16,799  
6,441  
6,737  
0  
0  
0  
0  
0  
27,847  
1,005,391  
992,335  
1,049,952  
1,068,193  
0  
0  
0  
0  
0  
8,117  
7,523  
7,487  
6,973  
4,703  
789,449  
781,559  
777,991  
722,730  
697,625  
0  
0  
0  
0  
0  
467  
551  
737  
959  
1,181  
0  
0  
0  
0  
0  
788,792  
780,798  
777,019  
721,510  
696,325  
0  
0  
0  
0  
0  
190  
211  
236  
261  
120  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,811,592  
1,804,997  
1,794,612  
1,786,096  
1,777,259  
7,623  
8,597  
8,948  
8,986  
5,428  
7,623  
8,597  
8,948  
8,986  
5,428  
0  
0  
0  
0  
0  
1,803,968  
1,796,400  
1,785,664  
1,777,110  
1,771,831  
1,803,968  
1,796,400  
1,785,664  
1,777,110  
1,771,831  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0