Công ty cổ phần Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Việt Nam (VEF: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,826,278  
1,820,846  
1,811,592  
1,804,997  
1,794,612  
1,016,017  
1,021,241  
1,022,143  
1,023,438  
1,016,621  
975,719  
984,062  
986,179  
10,524  
16,799  
0  
0  
0  
0  
0  
31,394  
28,430  
27,847  
1,005,391  
992,335  
0  
0  
0  
0  
0  
8,904  
8,750  
8,117  
7,523  
7,487  
810,261  
799,604  
789,449  
781,559  
777,991  
499  
0  
0  
0  
0  
417  
441  
467  
551  
737  
0  
0  
0  
0  
0  
806,923  
798,975  
788,792  
780,798  
777,019  
0  
0  
0  
0  
0  
2,422  
188  
190  
211  
236  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,826,278  
1,820,846  
1,811,592  
1,804,997  
1,794,612  
8,034  
10,950  
7,623  
8,597  
8,948  
7,985  
10,950  
7,623  
8,597  
8,948  
49  
0  
0  
0  
0  
1,818,244  
1,809,895  
1,803,968  
1,796,400  
1,785,664  
1,818,244  
1,809,895  
1,803,968  
1,796,400  
1,785,664  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0