Công ty cổ phần Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Việt Nam (VEF: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,757,266  
1,741,447  
1,726,654  
1,718,790  
 
1,660,490  
1,675,718  
1,662,143  
1,662,251  
 
2,895  
4,479  
6,934  
36,869  
 
0  
0  
0  
0  
 
1,654,430  
1,669,132  
1,653,116  
1,624,867  
 
0  
0  
53  
53  
 
3,165  
2,107  
2,040  
461  
 
96,776  
65,730  
64,511  
56,539  
 
0  
0  
0  
0  
 
2,662  
2,983  
36,691  
41,533  
 
0  
0  
0  
0  
 
94,028  
62,516  
27,276  
14,134  
 
0  
0  
0  
0  
 
86  
230  
544  
873  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,757,266  
1,741,447  
1,726,654  
1,718,790  
 
12,168  
10,959  
5,291  
6,905  
 
12,168  
10,959  
5,291  
6,905  
 
0  
0  
0  
0  
 
1,745,098  
1,730,489  
1,721,363  
1,711,884  
 
1,745,098  
1,730,489  
1,721,363  
1,711,884  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0