Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả (VEE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
335,452  
286,150  
220,491  
 
 
281,268  
266,963  
201,467  
 
 
39,667  
37,427  
17,356  
 
 
0  
0  
49,105  
 
 
87,607  
135,799  
70,277  
 
 
144,856  
88,899  
63,631  
 
 
9,138  
4,839  
1,097  
 
 
54,185  
19,187  
19,025  
 
 
0  
0  
0  
 
 
17,161  
17,976  
18,213  
 
 
0  
0  
0  
 
 
37,023  
1,211  
811  
 
 
0  
0  
0  
 
 
0  
0  
0  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
335,452  
286,150  
220,491  
 
 
189,541  
157,414  
97,190  
 
 
155,314  
124,089  
66,588  
 
 
34,228  
33,324  
30,602  
 
 
145,911  
128,736  
123,302  
 
 
143,274  
124,995  
116,801  
 
 
2,636  
3,741  
6,501  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0