Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả (VEE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
286,150  
220,491  
 
276,899  
 
266,963  
201,467  
 
255,409  
 
37,427  
17,356  
 
9,024  
 
0  
49,105  
 
0  
 
135,799  
70,277  
 
127,663  
 
88,899  
63,631  
 
118,260  
 
4,839  
1,097  
 
463  
 
19,187  
19,025  
 
21,490  
 
0  
0  
 
0  
 
17,976  
18,213  
 
18,179  
 
0  
0  
 
0  
 
1,211  
811  
 
2,041  
 
0  
0  
 
0  
 
0  
0  
 
1,270  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
286,150  
220,491  
 
276,899  
 
157,414  
97,190  
 
206,054  
 
124,089  
66,588  
 
184,028  
 
33,324  
30,602  
 
22,026  
 
128,736  
123,302  
 
70,845  
 
124,995  
116,801  
 
70,845  
 
3,741  
6,501  
 
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
 
0