Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả (VEE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
365,942  
335,452  
286,150  
220,491  
 
302,243  
281,268  
266,963  
201,467  
 
77,317  
39,667  
37,427  
17,356  
 
0  
0  
0  
49,105  
 
133,599  
87,607  
135,799  
70,277  
 
90,429  
144,856  
88,899  
63,631  
 
898  
9,138  
4,839  
1,097  
 
63,699  
54,185  
19,187  
19,025  
 
0  
0  
0  
0  
 
62,895  
17,161  
17,976  
18,213  
 
0  
0  
0  
0  
 
804  
37,023  
1,211  
811  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
365,942  
335,452  
286,150  
220,491  
 
208,343  
189,541  
157,414  
97,190  
 
170,576  
155,314  
124,089  
66,588  
 
37,768  
34,228  
33,324  
30,602  
 
157,599  
145,911  
128,736  
123,302  
 
154,437  
143,274  
124,995  
116,801  
 
3,161  
2,636  
3,741  
6,501  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0