Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (VEC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,216,316  
1,288,723  
1,275,567  
1,538,138  
1,404,805  
966,078  
1,031,080  
1,021,023  
1,279,632  
1,144,591  
180,835  
155,816  
185,521  
170,374  
200,708  
113,785  
118,879  
117,587  
101,646  
76,644  
445,156  
539,234  
549,809  
804,862  
701,995  
211,786  
200,464  
156,098  
189,259  
155,942  
14,516  
16,688  
12,009  
13,492  
9,301  
250,238  
257,643  
254,544  
258,506  
260,214  
12,100  
12,100  
12,100  
8,473  
8,431  
109,763  
110,726  
112,970  
115,270  
117,158  
9,536  
9,656  
9,814  
10,103  
10,472  
28,537  
28,485  
28,485  
28,633  
28,633  
59,287  
65,898  
59,287  
64,222  
62,945  
31,014  
30,776  
31,887  
31,804  
32,574  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,216,316  
1,288,723  
1,275,567  
1,538,138  
1,404,805  
572,613  
643,038  
616,324  
866,302  
717,290  
545,611  
620,065  
591,152  
854,802  
705,798  
27,002  
22,972  
25,172  
11,500  
11,492  
643,703  
645,685  
659,243  
671,836  
687,516  
628,540  
630,522  
651,350  
656,673  
672,353  
15,163  
15,163  
7,893  
15,163  
15,163  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0