Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (VEC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,298,277  
1,538,138  
1,404,805  
1,441,913  
 
1,047,183  
1,279,632  
1,144,591  
1,178,931  
 
165,797  
170,374  
200,708  
162,546  
 
108,879  
101,646  
76,644  
94,572  
 
560,237  
804,862  
701,995  
711,563  
 
195,538  
189,259  
155,942  
198,406  
 
16,732  
13,492  
9,301  
11,845  
 
251,094  
258,506  
260,214  
262,982  
 
12,100  
8,473  
8,431  
12,100  
 
110,726  
115,270  
117,158  
119,615  
 
9,656  
10,103  
10,472  
10,687  
 
28,485  
28,633  
28,633  
28,633  
 
59,287  
64,222  
62,945  
59,287  
 
30,839  
31,804  
32,574  
32,660  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,298,277  
1,538,138  
1,404,805  
1,441,913  
 
664,233  
866,302  
717,290  
730,416  
 
637,635  
854,802  
705,798  
718,189  
 
26,598  
11,500  
11,492  
12,227  
 
634,044  
671,836  
687,516  
711,497  
 
626,151  
656,673  
672,353  
703,606  
 
7,893  
15,163  
15,163  
7,891  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0