Tổng công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
24,775,488  
25,000,113  
22,850,150  
 
 
16,789,379  
17,299,126  
11,418,384  
 
 
3,495,244  
4,703,816  
3,352,931  
 
 
5,240,619  
2,692,060  
2,496,360  
 
 
4,703,891  
6,481,212  
1,832,528  
 
 
3,150,161  
3,212,140  
3,500,311  
 
 
199,465  
209,898  
236,255  
 
 
7,986,109  
7,700,987  
11,431,767  
 
 
189,143  
183,184  
131,016  
 
 
2,335,328  
2,274,955  
2,316,377  
 
 
40,016  
40,428  
40,883  
 
 
172,205  
259,824  
263,430  
 
 
4,888,478  
4,585,296  
8,325,009  
 
 
360,938  
357,301  
355,051  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
24,775,488  
25,000,113  
22,850,150  
 
 
2,150,635  
4,214,957  
4,241,095  
 
 
1,958,556  
4,010,895  
4,022,534  
 
 
192,078  
204,062  
218,560  
 
 
22,624,853  
20,785,157  
18,609,056  
 
 
22,617,069  
20,768,663  
18,596,455  
 
 
7,784  
16,494  
12,601  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0