Tổng công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
26,411,124  
24,775,488  
25,000,113  
22,850,150  
 
16,406,182  
16,789,379  
17,299,126  
11,418,384  
 
342,339  
3,495,244  
4,703,816  
3,352,931  
 
9,649,923  
5,240,619  
2,692,060  
2,496,360  
 
4,013,730  
4,703,891  
6,481,212  
1,832,528  
 
2,302,319  
3,150,161  
3,212,140  
3,500,311  
 
97,872  
199,465  
209,898  
236,255  
 
10,004,942  
7,986,109  
7,700,987  
11,431,767  
 
156,472  
189,143  
183,184  
131,016  
 
2,347,104  
2,335,328  
2,274,955  
2,316,377  
 
39,624  
40,016  
40,428  
40,883  
 
118,445  
172,205  
259,824  
263,430  
 
6,968,543  
4,888,478  
4,585,296  
8,325,009  
 
374,754  
360,938  
357,301  
355,051  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
26,411,124  
24,775,488  
25,000,113  
22,850,150  
 
1,582,349  
2,150,635  
4,214,957  
4,241,095  
 
1,415,391  
1,958,556  
4,010,895  
4,022,534  
 
166,958  
192,078  
204,062  
218,560  
 
24,828,775  
22,624,853  
20,785,157  
18,609,056  
 
24,815,215  
22,617,069  
20,768,663  
18,596,455  
 
13,560  
7,784  
16,494  
12,601  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0