Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng VNECO 9 (VE9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
207,614  
222,683  
225,877  
186,000  
186,827  
113,620  
128,167  
130,261  
90,766  
89,235  
3,991  
11,740  
4,833  
1,919  
6,596  
0  
0  
0  
0  
0  
89,959  
105,950  
106,206  
73,664  
68,948  
19,670  
10,477  
19,221  
15,182  
13,692  
0  
0  
0  
0  
0  
93,994  
94,516  
95,616  
95,235  
97,592  
0  
0  
0  
0  
0  
29,133  
29,552  
29,974  
30,396  
32,506  
0  
0  
0  
0  
0  
1,005  
1,177  
1,177  
1,177  
1,177  
62,925  
62,925  
62,925  
62,925  
63,175  
931  
862  
1,540  
737  
734  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
207,614  
222,683  
225,877  
186,000  
186,827  
76,831  
92,065  
98,283  
58,481  
59,398  
60,913  
74,536  
80,755  
40,748  
41,040  
15,918  
17,529  
17,529  
17,733  
18,359  
130,783  
130,618  
127,593  
127,519  
127,429  
130,783  
130,618  
127,593  
127,519  
127,429  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0