Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng VNECO 9 (VE9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
165,814  
167,208  
179,342  
201,391  
199,563  
156,286  
157,529  
169,527  
185,019  
182,166  
1,124  
18,313  
14,217  
57,242  
75,399  
15,000  
10,000  
27,000  
0  
0  
98,941  
98,598  
96,342  
96,573  
88,194  
39,373  
30,617  
31,968  
31,204  
18,572  
1,848  
0  
0  
0  
0  
9,528  
9,680  
9,815  
16,372  
17,397  
0  
0  
0  
0  
853  
2,180  
2,305  
2,414  
2,806  
2,957  
0  
0  
0  
0  
0  
1,005  
1,005  
1,005  
1,005  
1,005  
6,086  
6,086  
6,086  
12,246  
12,246  
256  
283  
309  
314  
336  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
165,814  
167,208  
179,342  
201,391  
199,563  
43,448  
40,738  
51,641  
70,313  
66,934  
33,830  
40,520  
50,253  
70,095  
66,716  
9,618  
218  
1,388  
218  
218  
122,365  
126,470  
127,701  
131,078  
132,629  
122,365  
126,470  
127,701  
131,078  
132,629  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0