Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng VNECO 9 (VE9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
284,000  
207,614  
222,683  
225,877  
186,000  
267,463  
113,620  
128,167  
130,261  
90,766  
66,735  
3,991  
11,740  
4,833  
1,919  
60,000  
0  
0  
0  
0  
124,565  
89,959  
105,950  
106,206  
73,664  
16,163  
19,670  
10,477  
19,221  
15,182  
0  
0  
0  
0  
0  
16,537  
93,994  
94,516  
95,616  
95,235  
0  
0  
0  
0  
0  
3,108  
29,133  
29,552  
29,974  
30,396  
0  
0  
0  
0  
0  
1,005  
1,005  
1,177  
1,177  
1,177  
12,246  
62,925  
62,925  
62,925  
62,925  
178  
931  
862  
1,540  
737  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
284,000  
207,614  
222,683  
225,877  
186,000  
76,292  
76,831  
92,065  
98,283  
58,481  
60,374  
60,913  
74,536  
80,755  
40,748  
15,918  
15,918  
17,529  
17,529  
17,733  
207,708  
130,783  
130,618  
127,593  
127,519  
207,708  
130,783  
130,618  
127,593  
127,519  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0