Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng VNECO 9 (VE9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
225,877  
186,000  
186,827  
197,417  
484,080  
130,261  
90,766  
89,235  
99,161  
64,442  
4,833  
1,919  
6,596  
8,477  
987  
0  
0  
0  
0  
0  
106,206  
73,664  
68,948  
80,918  
48,399  
19,221  
15,182  
13,692  
9,766  
14,568  
0  
0  
0  
0  
489  
95,616  
95,235  
97,592  
98,255  
419,637  
0  
0  
0  
0  
0  
29,974  
30,396  
32,506  
32,927  
402,941  
0  
0  
0  
0  
0  
1,177  
1,177  
1,177  
1,177  
4,431  
62,925  
62,925  
63,175  
63,175  
6,527  
1,540  
737  
734  
976  
5,739  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
225,877  
186,000  
186,827  
197,417  
484,080  
98,283  
58,481  
59,398  
73,949  
362,487  
80,755  
40,748  
41,040  
53,586  
97,291  
17,529  
17,733  
18,359  
20,363  
265,196  
127,593  
127,519  
127,429  
123,467  
121,593  
127,593  
127,519  
127,429  
123,467  
121,593  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0