Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng VNECO 9 (VE9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
179,342  
201,391  
199,563  
284,000  
207,614  
169,527  
185,019  
182,166  
267,463  
113,620  
14,217  
57,242  
75,399  
66,735  
3,991  
27,000  
0  
0  
60,000  
0  
96,342  
96,573  
88,194  
124,565  
89,959  
31,968  
31,204  
18,572  
16,163  
19,670  
0  
0  
0  
0  
0  
9,815  
16,372  
17,397  
16,537  
93,994  
0  
0  
853  
0  
0  
2,414  
2,806  
2,957  
3,108  
29,133  
0  
0  
0  
0  
0  
1,005  
1,005  
1,005  
1,005  
1,005  
6,086  
12,246  
12,246  
12,246  
62,925  
309  
314  
336  
178  
931  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
179,342  
201,391  
199,563  
284,000  
207,614  
51,641  
70,313  
66,934  
76,292  
76,831  
50,253  
70,095  
66,716  
60,374  
60,913  
1,388  
218  
218  
15,918  
15,918  
127,701  
131,078  
132,629  
207,708  
130,783  
127,701  
131,078  
132,629  
207,708  
130,783  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0