Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng VNECO 9 (VE9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
199,563  
284,000  
207,614  
222,683  
225,877  
182,166  
267,463  
113,620  
128,167  
130,261  
75,399  
66,735  
3,991  
11,740  
4,833  
0  
60,000  
0  
0  
0  
88,194  
124,565  
89,959  
105,950  
106,206  
18,572  
16,163  
19,670  
10,477  
19,221  
0  
0  
0  
0  
0  
17,397  
16,537  
93,994  
94,516  
95,616  
853  
0  
0  
0  
0  
2,957  
3,108  
29,133  
29,552  
29,974  
0  
0  
0  
0  
0  
1,005  
1,005  
1,005  
1,177  
1,177  
12,246  
12,246  
62,925  
62,925  
62,925  
336  
178  
931  
862  
1,540  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
199,563  
284,000  
207,614  
222,683  
225,877  
66,934  
76,292  
76,831  
92,065  
98,283  
66,716  
60,374  
60,913  
74,536  
80,755  
218  
15,918  
15,918  
17,529  
17,529  
132,629  
207,708  
130,783  
130,618  
127,593  
132,629  
207,708  
130,783  
130,618  
127,593  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0