Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Vneco 8 (VE8: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
54,200  
50,404  
48,149  
51,030  
52,728  
44,577  
40,449  
38,684  
41,320  
42,135  
584  
1,808  
373  
4,613  
2,464  
1,200  
500  
500  
500  
0  
24,841  
24,017  
21,673  
23,810  
19,445  
17,825  
14,080  
16,066  
12,397  
20,152  
126  
44  
72  
0  
74  
9,623  
9,955  
9,465  
9,711  
10,593  
0  
0  
0  
0  
191  
8,865  
8,779  
7,785  
8,078  
8,367  
0  
0  
0  
0  
0  
181  
574  
999  
931  
931  
0  
0  
0  
0  
500  
578  
602  
681  
701  
603  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
54,200  
50,404  
48,149  
51,030  
52,728  
34,586  
30,854  
26,673  
29,607  
33,055  
33,086  
29,654  
24,973  
29,607  
33,055  
1,500  
1,200  
1,700  
0  
0  
19,614  
19,550  
21,476  
21,423  
19,672  
19,614  
19,550  
21,476  
21,423  
19,672  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0