Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Vneco 8 (VE8: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
49,781  
66,582  
54,200  
50,404  
48,149  
39,777  
56,425  
44,577  
40,449  
38,684  
1,641  
2,925  
584  
1,808  
373  
1,200  
1,200  
1,200  
500  
500  
17,624  
39,291  
24,841  
24,017  
21,673  
18,994  
13,009  
17,825  
14,080  
16,066  
318  
0  
126  
44  
72  
10,005  
10,157  
9,623  
9,955  
9,465  
0  
0  
0  
0  
0  
8,995  
8,986  
8,865  
8,779  
7,785  
0  
0  
0  
0  
0  
82  
181  
181  
574  
999  
0  
0  
0  
0  
0  
928  
990  
578  
602  
681  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
49,781  
66,582  
54,200  
50,404  
48,149  
31,118  
46,786  
34,586  
30,854  
26,673  
29,195  
44,679  
33,086  
29,654  
24,973  
1,922  
2,107  
1,500  
1,200  
1,700  
18,664  
19,796  
19,614  
19,550  
21,476  
18,664  
19,796  
19,614  
19,550  
21,476  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0