Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Vneco 8 (VE8: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
52,728  
56,121  
42,562  
46,336  
42,039  
42,135  
45,213  
34,660  
38,421  
33,799  
2,464  
622  
264  
2,862  
452  
0  
0  
0  
0  
0  
19,445  
30,993  
23,584  
30,476  
24,974  
20,152  
13,597  
10,812  
5,083  
8,373  
74  
0  
0  
0  
0  
10,593  
10,908  
7,903  
7,915  
8,240  
191  
412  
688  
382  
382  
8,367  
8,666  
5,997  
6,228  
6,429  
0  
0  
0  
0  
0  
931  
931  
931  
931  
931  
500  
500  
0  
0  
0  
603  
399  
286  
373  
498  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
52,728  
56,121  
42,562  
46,336  
42,039  
33,055  
36,900  
20,647  
24,192  
22,049  
33,055  
34,900  
20,647  
24,192  
22,049  
0  
2,000  
0  
0  
0  
19,672  
19,220  
21,916  
22,144  
19,990  
19,672  
19,220  
21,916  
22,144  
19,990  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0