Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Vneco 8 (VE8: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
54,240  
50,154  
52,974  
49,781  
66,582  
44,850  
40,567  
42,986  
39,777  
56,425  
3,669  
1,199  
1,175  
1,641  
2,925  
1,200  
1,200  
1,200  
1,200  
1,200  
18,680  
16,585  
26,927  
17,624  
39,291  
21,300  
21,239  
13,648  
18,994  
13,009  
0  
343  
35  
318  
0  
9,390  
9,587  
9,988  
10,005  
10,157  
0  
0  
0  
0  
0  
8,272  
8,559  
8,863  
8,995  
8,986  
0  
0  
0  
0  
0  
82  
82  
82  
82  
181  
0  
0  
0  
0  
0  
1,037  
946  
1,043  
928  
990  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
54,240  
50,154  
52,974  
49,781  
66,582  
38,535  
35,547  
36,732  
31,118  
46,786  
38,168  
35,095  
36,535  
29,195  
44,679  
367  
452  
197  
1,922  
2,107  
15,705  
14,607  
16,242  
18,664  
19,796  
15,705  
14,607  
16,242  
18,664  
19,796  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0