Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Vneco 8 (VE8: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
50,154  
52,974  
49,781  
66,582  
54,200  
40,567  
42,986  
39,777  
56,425  
44,577  
1,199  
1,175  
1,641  
2,925  
584  
1,200  
1,200  
1,200  
1,200  
1,200  
16,585  
26,927  
17,624  
39,291  
24,841  
21,239  
13,648  
18,994  
13,009  
17,825  
343  
35  
318  
0  
126  
9,587  
9,988  
10,005  
10,157  
9,623  
0  
0  
0  
0  
0  
8,559  
8,863  
8,995  
8,986  
8,865  
0  
0  
0  
0  
0  
82  
82  
82  
181  
181  
0  
0  
0  
0  
0  
946  
1,043  
928  
990  
578  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
50,154  
52,974  
49,781  
66,582  
54,200  
35,547  
36,732  
31,118  
46,786  
34,586  
35,095  
36,535  
29,195  
44,679  
33,086  
452  
197  
1,922  
2,107  
1,500  
14,607  
16,242  
18,664  
19,796  
19,614  
14,607  
16,242  
18,664  
19,796  
19,614  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0