Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO 4 (VE4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
46,894  
31,934  
29,014  
28,385  
37,531  
40,393  
25,203  
22,081  
21,265  
30,251  
174  
1,998  
299  
315  
130  
939  
707  
1,150  
1,297  
1,397  
27,007  
17,692  
18,546  
15,602  
25,281  
12,231  
3,891  
1,836  
3,215  
1,711  
41  
914  
249  
837  
1,733  
6,501  
6,731  
6,933  
7,119  
7,280  
0  
0  
0  
0  
0  
3,631  
3,814  
3,997  
4,139  
4,320  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
370  
416  
437  
481  
460  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
46,894  
31,934  
29,014  
28,385  
37,531  
29,699  
16,628  
13,889  
11,804  
20,697  
29,699  
16,628  
13,889  
11,804  
20,338  
0  
0  
0  
0  
359  
17,195  
15,306  
15,125  
16,581  
16,834  
17,195  
15,306  
15,125  
16,581  
16,282  
0  
0  
0  
0  
552  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0