Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO 4 (VE4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
27,710  
27,493  
26,691  
28,954  
28,838  
21,984  
21,672  
20,657  
22,953  
22,789  
4,532  
4,793  
6,071  
4,885  
2,968  
771  
819  
883  
951  
1,039  
14,423  
14,998  
8,162  
13,661  
14,156  
2,110  
907  
4,620  
3,320  
4,129  
149  
155  
922  
135  
496  
5,725  
5,822  
6,034  
6,001  
6,049  
0  
0  
0  
0  
0  
2,866  
3,010  
3,157  
3,258  
3,234  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,381  
2,381  
2,381  
2,500  
2,500  
478  
431  
496  
243  
315  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
27,710  
27,493  
26,691  
28,954  
28,838  
12,584  
12,623  
10,959  
13,303  
13,389  
12,584  
12,623  
10,959  
13,303  
13,389  
0  
0  
0  
0  
0  
15,126  
14,870  
15,732  
15,651  
15,449  
15,126  
14,870  
15,732  
15,651  
15,449  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0