Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO 4 (VE4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
27,879  
27,710  
27,493  
26,691  
28,954  
22,227  
21,984  
21,672  
20,657  
22,953  
11,458  
4,532  
4,793  
6,071  
4,885  
591  
771  
819  
883  
951  
9,047  
14,423  
14,998  
8,162  
13,661  
1,087  
2,110  
907  
4,620  
3,320  
44  
149  
155  
922  
135  
5,652  
5,725  
5,822  
6,034  
6,001  
0  
0  
0  
0  
0  
2,766  
2,866  
3,010  
3,157  
3,258  
0  
0  
0  
0  
0  
20  
0  
0  
0  
0  
2,381  
2,381  
2,381  
2,381  
2,500  
484  
478  
431  
496  
243  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
27,879  
27,710  
27,493  
26,691  
28,954  
12,877  
12,584  
12,623  
10,959  
13,303  
12,877  
12,584  
12,623  
10,959  
13,303  
0  
0  
0  
0  
0  
15,002  
15,126  
14,870  
15,732  
15,651  
15,002  
15,126  
14,870  
15,732  
15,651  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0