Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO 4 (VE4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
28,954  
28,838  
36,200  
35,664  
46,894  
22,953  
22,789  
29,905  
29,251  
40,393  
4,885  
2,968  
2,191  
4,065  
174  
951  
1,039  
1,265  
1,139  
939  
13,661  
14,156  
18,616  
14,819  
27,007  
3,320  
4,129  
7,586  
8,262  
12,231  
135  
496  
247  
965  
41  
6,001  
6,049  
6,295  
6,414  
6,501  
0  
0  
0  
0  
0  
3,258  
3,234  
3,412  
3,590  
3,631  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
243  
315  
383  
323  
370  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
28,954  
28,838  
36,200  
35,664  
46,894  
13,303  
13,389  
20,890  
18,128  
29,699  
13,303  
13,389  
20,890  
18,128  
29,699  
0  
0  
0  
0  
0  
15,651  
15,449  
15,310  
17,537  
17,195  
15,651  
15,449  
15,310  
17,537  
17,195  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0