Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO 4 (VE4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
31,934  
29,014  
28,385  
37,531  
34,860  
25,203  
22,081  
21,265  
30,251  
27,445  
1,998  
299  
315  
130  
431  
707  
1,150  
1,297  
1,397  
1,087  
17,692  
18,546  
15,602  
25,281  
20,849  
3,891  
1,836  
3,215  
1,711  
2,411  
914  
249  
837  
1,733  
2,668  
6,731  
6,933  
7,119  
7,280  
7,414  
0  
0  
0  
0  
0  
3,814  
3,997  
4,139  
4,320  
4,530  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
2,415  
416  
437  
481  
460  
470  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
31,934  
29,014  
28,385  
37,531  
34,860  
16,628  
13,889  
11,804  
20,697  
18,091  
16,628  
13,889  
11,804  
20,338  
17,661  
0  
0  
0  
359  
430  
15,306  
15,125  
16,581  
16,834  
16,769  
15,306  
15,125  
16,581  
16,282  
16,217  
0  
0  
0  
552  
552  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0