Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO 4 (VE4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
35,664  
46,894  
31,934  
29,014  
28,385  
29,251  
40,393  
25,203  
22,081  
21,265  
4,065  
174  
1,998  
299  
315  
1,139  
939  
707  
1,150  
1,297  
14,819  
27,007  
17,692  
18,546  
15,602  
8,262  
12,231  
3,891  
1,836  
3,215  
965  
41  
914  
249  
837  
6,414  
6,501  
6,731  
6,933  
7,119  
0  
0  
0  
0  
0  
3,590  
3,631  
3,814  
3,997  
4,139  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
323  
370  
416  
437  
481  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
35,664  
46,894  
31,934  
29,014  
28,385  
18,128  
29,699  
16,628  
13,889  
11,804  
18,128  
29,699  
16,628  
13,889  
11,804  
0  
0  
0  
0  
0  
17,537  
17,195  
15,306  
15,125  
16,581  
17,537  
17,195  
15,306  
15,125  
16,581  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0