Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO 4 (VE4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
28,838  
36,200  
35,664  
46,894  
31,934  
22,789  
29,905  
29,251  
40,393  
25,203  
2,968  
2,191  
4,065  
174  
1,998  
1,039  
1,265  
1,139  
939  
707  
14,156  
18,616  
14,819  
27,007  
17,692  
4,129  
7,586  
8,262  
12,231  
3,891  
496  
247  
965  
41  
914  
6,049  
6,295  
6,414  
6,501  
6,731  
0  
0  
0  
0  
0  
3,234  
3,412  
3,590  
3,631  
3,814  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
315  
383  
323  
370  
416  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
28,838  
36,200  
35,664  
46,894  
31,934  
13,389  
20,890  
18,128  
29,699  
16,628  
13,389  
20,890  
18,128  
29,699  
16,628  
0  
0  
0  
0  
0  
15,449  
15,310  
17,537  
17,195  
15,306  
15,449  
15,310  
17,537  
17,195  
15,306  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0