Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO 4 (VE4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
36,200  
35,664  
46,894  
31,934  
29,014  
29,905  
29,251  
40,393  
25,203  
22,081  
2,191  
4,065  
174  
1,998  
299  
1,265  
1,139  
939  
707  
1,150  
18,616  
14,819  
27,007  
17,692  
18,546  
7,586  
8,262  
12,231  
3,891  
1,836  
247  
965  
41  
914  
249  
6,295  
6,414  
6,501  
6,731  
6,933  
0  
0  
0  
0  
0  
3,412  
3,590  
3,631  
3,814  
3,997  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
383  
323  
370  
416  
437  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
36,200  
35,664  
46,894  
31,934  
29,014  
20,890  
18,128  
29,699  
16,628  
13,889  
20,890  
18,128  
29,699  
16,628  
13,889  
0  
0  
0  
0  
0  
15,310  
17,537  
17,195  
15,306  
15,125  
15,310  
17,537  
17,195  
15,306  
15,125  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0