Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO 4 (VE4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
27,493  
26,691  
28,954  
28,838  
36,200  
21,672  
20,657  
22,953  
22,789  
29,905  
4,793  
6,071  
4,885  
2,968  
2,191  
819  
883  
951  
1,039  
1,265  
14,998  
8,162  
13,661  
14,156  
18,616  
907  
4,620  
3,320  
4,129  
7,586  
155  
922  
135  
496  
247  
5,822  
6,034  
6,001  
6,049  
6,295  
0  
0  
0  
0  
0  
3,010  
3,157  
3,258  
3,234  
3,412  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,381  
2,381  
2,500  
2,500  
2,500  
431  
496  
243  
315  
383  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
27,493  
26,691  
28,954  
28,838  
36,200  
12,623  
10,959  
13,303  
13,389  
20,890  
12,623  
10,959  
13,303  
13,389  
20,890  
0  
0  
0  
0  
0  
14,870  
15,732  
15,651  
15,449  
15,310  
14,870  
15,732  
15,651  
15,449  
15,310  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0