Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 (VE3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
38,832  
52,926  
51,201  
45,670  
46,926  
35,502  
49,892  
48,429  
42,662  
43,794  
2,762  
1,406  
1,126  
1,798  
3,002  
0  
0  
0  
0  
0  
19,282  
36,145  
33,536  
30,953  
32,954  
13,316  
12,246  
13,708  
9,682  
7,723  
141  
95  
58  
229  
116  
3,330  
3,035  
2,773  
3,007  
3,131  
0  
0  
0  
0  
0  
2,523  
2,621  
2,686  
2,723  
2,829  
0  
0  
0  
0  
0  
437  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
240  
240  
370  
414  
87  
45  
63  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
38,832  
52,926  
51,201  
45,670  
46,926  
21,099  
36,305  
35,100  
27,082  
28,565  
21,099  
36,305  
35,100  
27,082  
28,565  
0  
0  
0  
0  
0  
17,733  
16,621  
16,101  
18,588  
18,360  
17,733  
16,621  
16,101  
18,588  
18,360  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0