Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 (VE3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
36,977  
38,832  
52,926  
51,201  
45,670  
32,995  
35,502  
49,892  
48,429  
42,662  
1,184  
2,762  
1,406  
1,126  
1,798  
0  
0  
0  
0  
0  
16,549  
19,282  
36,145  
33,536  
30,953  
15,077  
13,316  
12,246  
13,708  
9,682  
185  
141  
95  
58  
229  
3,982  
3,330  
3,035  
2,773  
3,007  
0  
0  
0  
0  
0  
2,850  
2,523  
2,621  
2,686  
2,723  
0  
0  
0  
0  
0  
758  
437  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
240  
374  
370  
414  
87  
45  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
36,977  
38,832  
52,926  
51,201  
45,670  
19,106  
21,099  
36,305  
35,100  
27,082  
19,106  
21,099  
36,305  
35,100  
27,082  
0  
0  
0  
0  
0  
17,871  
17,733  
16,621  
16,101  
18,588  
17,871  
17,733  
16,621  
16,101  
18,588  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0