Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 (VE3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
45,670  
46,926  
38,774  
35,308  
 
42,662  
43,794  
35,696  
32,255  
 
1,798  
3,002  
2,542  
2,516  
 
0  
0  
0  
0  
 
30,953  
32,954  
22,567  
22,386  
 
9,682  
7,723  
10,439  
7,200  
 
229  
116  
149  
153  
 
3,007  
3,131  
3,078  
3,053  
 
0  
0  
0  
0  
 
2,723  
2,829  
2,755  
2,724  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
240  
240  
240  
240  
 
45  
63  
83  
89  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
45,670  
46,926  
38,774  
35,308  
 
27,082  
28,565  
21,936  
18,708  
 
27,082  
28,565  
21,936  
18,708  
 
0  
0  
0  
0  
 
18,588  
18,360  
16,838  
16,601  
 
18,588  
18,360  
16,838  
16,601  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0