Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 (VE3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
36,033  
34,126  
36,977  
38,832  
52,926  
31,924  
29,978  
32,995  
35,502  
49,892  
606  
394  
1,184  
2,762  
1,406  
0  
0  
0  
0  
0  
17,208  
14,841  
16,549  
19,282  
36,145  
13,986  
14,609  
15,077  
13,316  
12,246  
125  
134  
185  
141  
95  
4,108  
4,148  
3,982  
3,330  
3,035  
0  
0  
0  
0  
0  
3,753  
3,769  
2,850  
2,523  
2,621  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
758  
437  
0  
50  
50  
0  
0  
0  
306  
330  
374  
370  
414  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
36,033  
34,126  
36,977  
38,832  
52,926  
19,817  
17,827  
19,106  
21,099  
36,305  
19,669  
17,679  
19,106  
21,099  
36,305  
148  
148  
0  
0  
0  
16,216  
16,299  
17,871  
17,733  
16,621  
16,216  
16,299  
17,871  
17,733  
16,621  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0