Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 (VE3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
45,670  
46,926  
38,774  
35,308  
28,672  
42,662  
43,794  
35,696  
32,255  
25,467  
1,798  
3,002  
2,542  
2,516  
1,849  
0  
0  
0  
0  
0  
30,953  
32,954  
22,567  
22,386  
16,493  
9,682  
7,723  
10,439  
7,200  
6,736  
229  
116  
149  
153  
389  
3,007  
3,131  
3,078  
3,053  
3,205  
0  
0  
0  
0  
0  
2,723  
2,829  
2,755  
2,724  
2,861  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
240  
240  
240  
240  
240  
45  
63  
83  
89  
104  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
45,670  
46,926  
38,774  
35,308  
28,672  
27,082  
28,565  
21,936  
18,708  
9,885  
27,082  
28,565  
21,936  
18,708  
9,885  
0  
0  
0  
0  
0  
18,588  
18,360  
16,838  
16,601  
18,787  
18,588  
18,360  
16,838  
16,601  
18,787  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0