Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 (VE3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
49,897  
43,754  
36,033  
34,126  
36,977  
45,931  
39,786  
31,924  
29,978  
32,995  
1,013  
4,938  
606  
394  
1,184  
0  
0  
0  
0  
0  
14,170  
20,031  
17,208  
14,841  
16,549  
29,432  
14,736  
13,986  
14,609  
15,077  
1,316  
81  
125  
134  
185  
3,966  
3,968  
4,108  
4,148  
3,982  
0  
0  
0  
0  
0  
3,491  
3,600  
3,753  
3,769  
2,850  
0  
0  
0  
0  
0  
50  
7  
0  
0  
758  
50  
50  
50  
50  
0  
375  
311  
306  
330  
374  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
49,897  
43,754  
36,033  
34,126  
36,977  
33,789  
27,701  
19,817  
17,827  
19,106  
32,267  
26,067  
19,669  
17,679  
19,106  
1,522  
1,634  
148  
148  
0  
16,108  
16,053  
16,216  
16,299  
17,871  
16,108  
16,053  
16,216  
16,299  
17,871  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0