Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 (VE3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
38,774  
35,308  
28,672  
37,762  
37,419  
35,696  
32,255  
25,467  
34,455  
35,268  
2,542  
2,516  
1,849  
1,047  
1,356  
0  
0  
0  
0  
0  
22,567  
22,386  
16,493  
27,140  
23,331  
10,439  
7,200  
6,736  
6,112  
10,337  
149  
153  
389  
156  
245  
3,078  
3,053  
3,205  
3,307  
2,151  
0  
0  
0  
0  
0  
2,755  
2,724  
2,861  
2,958  
1,759  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
240  
240  
240  
240  
240  
83  
89  
104  
110  
153  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
38,774  
35,308  
28,672  
37,762  
37,419  
21,936  
18,708  
9,885  
19,065  
20,121  
21,936  
18,708  
9,885  
19,065  
20,121  
0  
0  
0  
0  
0  
16,838  
16,601  
18,787  
18,697  
17,299  
16,838  
16,601  
18,787  
18,697  
17,299  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0