Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 2 (VE2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
31,571  
32,449  
41,182  
38,877  
42,272  
24,146  
26,248  
34,878  
32,452  
35,758  
691  
2,363  
512  
350  
392  
3,266  
3,399  
4,729  
4,498  
4,150  
17,532  
17,893  
26,724  
23,367  
26,428  
2,517  
2,092  
2,677  
3,755  
4,499  
139  
502  
235  
482  
288  
7,425  
6,201  
6,304  
6,425  
6,515  
0  
0  
0  
0  
0  
7,284  
6,080  
6,177  
6,274  
6,371  
0  
0  
0  
0  
0  
111  
0  
0  
0  
0  
30  
30  
30  
30  
30  
0  
91  
97  
121  
113  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
31,571  
32,449  
41,182  
38,877  
42,272  
8,695  
9,920  
18,437  
12,550  
16,344  
8,695  
9,920  
18,437  
12,550  
16,205  
0  
0  
0  
0  
139  
22,876  
22,530  
22,745  
26,327  
25,929  
22,876  
22,530  
22,745  
26,327  
25,929  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0