Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 2 (VE2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
33,577  
29,250  
31,571  
32,449  
41,182  
26,190  
21,903  
24,146  
26,248  
34,878  
709  
810  
691  
2,363  
512  
5,349  
3,149  
3,266  
3,399  
4,729  
14,310  
14,822  
17,532  
17,893  
26,724  
5,569  
2,712  
2,517  
2,092  
2,677  
253  
411  
139  
502  
235  
7,387  
7,347  
7,425  
6,201  
6,304  
0  
0  
0  
0  
0  
7,169  
7,153  
7,284  
6,080  
6,177  
0  
0  
0  
0  
0  
164  
164  
111  
0  
0  
30  
30  
30  
30  
30  
24  
0  
0  
91  
97  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
33,577  
29,250  
31,571  
32,449  
41,182  
12,166  
6,350  
8,695  
9,920  
18,437  
12,016  
6,350  
8,695  
9,920  
18,437  
150  
0  
0  
0  
0  
21,411  
22,900  
22,876  
22,530  
22,745  
21,411  
22,900  
22,876  
22,530  
22,745  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0