Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 2 (VE2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
40,298  
39,972  
60,546  
67,050  
67,555  
33,654  
33,240  
53,925  
60,519  
61,020  
723  
622  
361  
1,923  
2,109  
3,750  
4,520  
4,774  
4,782  
4,316  
25,500  
25,501  
44,740  
48,449  
33,128  
3,256  
2,287  
3,704  
5,266  
21,467  
425  
309  
345  
100  
0  
6,644  
6,732  
6,621  
6,530  
6,535  
0  
0  
0  
0  
0  
6,468  
6,565  
6,042  
6,123  
6,204  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
458  
286  
132  
30  
30  
30  
30  
30  
146  
137  
91  
91  
168  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
40,298  
39,972  
60,546  
67,050  
67,555  
15,688  
15,490  
32,251  
39,480  
42,914  
15,549  
15,334  
31,616  
39,451  
41,885  
139  
156  
635  
29  
1,029  
24,610  
24,482  
28,295  
27,570  
24,641  
24,610  
24,482  
28,295  
27,570  
24,641  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0