Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 2 (VE2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
42,272  
40,298  
39,972  
60,546  
67,050  
35,758  
33,654  
33,240  
53,925  
60,519  
392  
723  
622  
361  
1,923  
4,150  
3,750  
4,520  
4,774  
4,782  
26,428  
25,500  
25,501  
44,740  
48,449  
4,499  
3,256  
2,287  
3,704  
5,266  
288  
425  
309  
345  
100  
6,515  
6,644  
6,732  
6,621  
6,530  
0  
0  
0  
0  
0  
6,371  
6,468  
6,565  
6,042  
6,123  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
458  
286  
30  
30  
30  
30  
30  
113  
146  
137  
91  
91  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
42,272  
40,298  
39,972  
60,546  
67,050  
16,344  
15,688  
15,490  
32,251  
39,480  
16,205  
15,549  
15,334  
31,616  
39,451  
139  
139  
156  
635  
29  
25,929  
24,610  
24,482  
28,295  
27,570  
25,929  
24,610  
24,482  
28,295  
27,570  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0