Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 2 (VE2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
41,182  
38,877  
42,272  
40,298  
39,972  
34,878  
32,452  
35,758  
33,654  
33,240  
512  
350  
392  
723  
622  
4,729  
4,498  
4,150  
3,750  
4,520  
26,724  
23,367  
26,428  
25,500  
25,501  
2,677  
3,755  
4,499  
3,256  
2,287  
235  
482  
288  
425  
309  
6,304  
6,425  
6,515  
6,644  
6,732  
0  
0  
0  
0  
0  
6,177  
6,274  
6,371  
6,468  
6,565  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
30  
30  
30  
30  
30  
97  
121  
113  
146  
137  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
41,182  
38,877  
42,272  
40,298  
39,972  
18,437  
12,550  
16,344  
15,688  
15,490  
18,437  
12,550  
16,205  
15,549  
15,334  
0  
0  
139  
139  
156  
22,745  
26,327  
25,929  
24,610  
24,482  
22,745  
26,327  
25,929  
24,610  
24,482  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0