Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 2 (VE2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
32,449  
41,182  
38,877  
42,272  
40,298  
26,248  
34,878  
32,452  
35,758  
33,654  
2,363  
512  
350  
392  
723  
3,399  
4,729  
4,498  
4,150  
3,750  
17,893  
26,724  
23,367  
26,428  
25,500  
2,092  
2,677  
3,755  
4,499  
3,256  
502  
235  
482  
288  
425  
6,201  
6,304  
6,425  
6,515  
6,644  
0  
0  
0  
0  
0  
6,080  
6,177  
6,274  
6,371  
6,468  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
30  
30  
30  
30  
30  
91  
97  
121  
113  
146  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
32,449  
41,182  
38,877  
42,272  
40,298  
9,920  
18,437  
12,550  
16,344  
15,688  
9,920  
18,437  
12,550  
16,205  
15,549  
0  
0  
0  
139  
139  
22,530  
22,745  
26,327  
25,929  
24,610  
22,530  
22,745  
26,327  
25,929  
24,610  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0