Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 2 (VE2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
38,877  
42,272  
40,298  
39,972  
60,546  
32,452  
35,758  
33,654  
33,240  
53,925  
350  
392  
723  
622  
361  
4,498  
4,150  
3,750  
4,520  
4,774  
23,367  
26,428  
25,500  
25,501  
44,740  
3,755  
4,499  
3,256  
2,287  
3,704  
482  
288  
425  
309  
345  
6,425  
6,515  
6,644  
6,732  
6,621  
0  
0  
0  
0  
0  
6,274  
6,371  
6,468  
6,565  
6,042  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
458  
30  
30  
30  
30  
30  
121  
113  
146  
137  
91  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
38,877  
42,272  
40,298  
39,972  
60,546  
12,550  
16,344  
15,688  
15,490  
32,251  
12,550  
16,205  
15,549  
15,334  
31,616  
0  
139  
139  
156  
635  
26,327  
25,929  
24,610  
24,482  
28,295  
26,327  
25,929  
24,610  
24,482  
28,295  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0