Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 2 (VE2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
40,959  
33,577  
29,250  
31,571  
32,449  
33,547  
26,190  
21,903  
24,146  
26,248  
738  
709  
810  
691  
2,363  
5,132  
5,349  
3,149  
3,266  
3,399  
21,943  
14,310  
14,822  
17,532  
17,893  
5,504  
5,569  
2,712  
2,517  
2,092  
229  
253  
411  
139  
502  
7,412  
7,387  
7,347  
7,425  
6,201  
0  
0  
0  
0  
0  
7,030  
7,169  
7,153  
7,284  
6,080  
0  
0  
0  
0  
0  
164  
164  
164  
111  
0  
30  
30  
30  
30  
30  
189  
24  
0  
0  
91  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
40,959  
33,577  
29,250  
31,571  
32,449  
19,007  
12,166  
6,350  
8,695  
9,920  
18,857  
12,016  
6,350  
8,695  
9,920  
150  
150  
0  
0  
0  
21,951  
21,411  
22,900  
22,876  
22,530  
21,951  
21,411  
22,900  
22,876  
22,530  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0